Regeling vervallen per 16-11-2017

Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Noord-Brabant

Geldend van 16-10-2008 t/m 15-11-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2008

Intitulé

Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

besluiten vast te stellen de volgende regeling: besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Noord-Brabant.

Artikel 1 Definitiebepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  Gemeentelijk Depot Bodemvondsten

  : gemeentelijke organisatie met als doel het duurzaam behoud van de informatie van archeologische monumenten

  ex situ

  , ten behoeve van toekomstig onderzoek en ten behoeve van beleving van het cultureel erfgoed door middel van:

  • -

   het bewaren en beheren van archeologische objecten en bijbehorende originele documentatie, op zodanige wijze dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft;

  • -

   het waarborgen van de toegankelijkheid van de

   ex situ

   (in het depot) bewaarde objecten en informatie.

 • -

  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

  : de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bevat alle eisen waaraan archeologisch onderzoek en het beheer van archeologisch vondst- en documentatiemateriaal minimaal moet voldoen. De KNA is ontwikkeld in samenwerking met het archeologische veld en stelt eisen aan zowel de uitvoerders als aan de overheid en geldt als de

  volgens de beroepsgroep geldende norm

  . De KNA wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie.

 • -

  Roerende monumenten:

  archeologische objecten die van wetenschappelijk, cultuurhistorisch of kunsthistorisch van belang zijn en/of een bijdrage leveren aan kennisvermeerdering en/of een bijdrage leveren aan een reconstructie van het verleden.

 • -

  Verantwoord behoud en toegankelijkheid:

  alle informatie die bij archeologisch onderzoek verzameld is, wordt volgens een toegankelijk en logisch geordend systeem bewaard. Het systeem is (minimaal) toegankelijk voor wetenschappers en archeologische vrijwilligers. Informatie bestaat uit vondsten, monsters en originele documentatie in woord en beeld. Alle materiaal staat geordend op een standplaats, waar zodanige condities heersen, dat vondsten, monsters en documentatie zo stabiel mogelijk kunnen worden bewaard. Tussen vondsten en bijbehorende documentatie moeten kruisverbanden te leggen zijn.

 • -

  Opgravingscomplex:

  complete set van roerende monumenten die zijn gevonden bij een opgraving alsmede de daarbij behorende complete opgravingsdocumentatie.

Artikel 2 Aanwijzing gemeentelijk depot

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van burgemeester en wethouders in een gemeente een gemeentelijk depot bodemvondsten aanwijzen waarin roerende monumenten, die zijn gevonden bij het doen van opgravingen, zullen worden opgeslagen op een wijze die uit oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is.

 • 2 Een gemeentelijk depot bodemvondsten dient aan de eisen en de aanbevelingen te voldoen zoals gesteld in de tijdens het besluit geldende versie van het protocol depotbeheer van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Artikel 3 Tijdsduur aanwijzing

 • 1 De aanwijzing in artikel 2 wordt voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd verleend.

 • 2 In het geval dat een gemeentelijk depot bodemvondsten nog niet voldoet aan alle eisen en aanbevelingen, zoals genoemd in de dan geldende versie van het protocol depotbeheer van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, maar naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de verwachting bestaat dat dit binnen redelijke termijn wel het geval is, dan kunnen Gedeputeerde Staten een aanwijzing voor bepaalde tijd verlenen.

Artikel 4 Intrekking aanwijzingsbesluit

 • 1 In het geval dat een Gemeentelijk Depot Bodemvondsten niet meer voldoet aan de eisen en aanbevelingen, zoals genoemd in de dan geldende versie van het protocol depotbeheer van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, kunnen Gedeputeerde Staten een aanwijzingsbesluit intrekken.

 • 2 In het geval in een Gemeentelijk Depot Bodemvondsten roerende monumenten, die zijn gevonden bij het doen van? opgravingen, niet meer kunnen worden opgeslagen op een wijze die uit oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is,? kunnen Gedeputeerde Staten een aanwijzingsbesluit intrekken.

Artikel 5 Citeertitel

Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Noord-Brabant.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 1 oktober 2008 en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Ondertekening

's-Hertogenbosch, 30 september 2008
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter  J.R.H. Maij-Weggen
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten