Regeling vervallen per 15-01-2013

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

Geldend van 24-05-2000 t/m 14-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)
Citeertitel Beleidsregels toepassing verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen inzake Wet bodembescherming Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp bodem
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Exacte vindplaats van het voorstel is niet na te gaan. Deze regeling is ingetrokken bij het besluit van 18 december 2012 tot vaststelling van de Beleidsregel afwijkingsbevoegdheid uniforme openbare voorbereidingsprocedure bodemsanering Noord-Brabant (Provinciaal Blad, 2013, 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2000 15-01-2013 nieuwe regeling

09-05-2000

Provinciaal Blad, 2000, 65

Onbekend.