Regeling vervallen per 08-03-2013

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009

Geldend van 08-10-2009 t/m 07-03-2013

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009

Onderwerp : Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort en de burgemeester van de gemeente WestervoortIeder voor zover zij bevoegd zijn,Overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Westervoort 2009 (APV Westervoort 2009/APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;Gelet op de door de gemeenteraad van Westervoort op 1 december 2008 vastgestelde APV Westervoort 2009;Gezien het voorstel de dato 1 september 2009;besluiten vast te stellen het:Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009

Artikel 1 Definitie.

In dit besluit wordt verstaan onder:bebouwde kom: het gedeelte van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom zoals genoemd in artikel 1:1, onder d, van de APV. 

Artikel 2 Verspreiding drukwerk

 • 1 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6, eerste lid, APV is het verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op de volgende wegen, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Westervoort:

  • a.

   Brugweg;

  • b.

   Dorpstraat;

  • c.

   Hamersestraat;

  • d.

   Rivierweg;

  • e.

   Heilweg;

  • f.

   Kerkstraat;

  • g.

   Klapstraat;

  • h.

   Broeklanden;

  • i.

   Dorpsplein;

 • 2 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6, tweede lid, APV worden als dagen aangewezen: alle dagen van de week en als uren aangewezen: alle uren van de dag.

Artikel 3 Voorwerpen op de weg.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10, zesde lid, APV gelden voor de volgende categorieën van voorwerpen het verbod van artikel 2:10, eerste lid, APV niet.

 • 1.

  Containers, mits aan alle hierna genoemde criteria wordt voldaan.a. de container bevindt zich alleen op of langs de rijbaan als dat geen gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert; b. er bestaat geen gevaar voor de verkeersveiligheid als bestuurders de rijbaan over voldoende afstand kunnen overzien en voldoende tijd hebben om op het obstakel te reageren; c. ongemotoriseerd en langzaam verkeer moet voldoende doorgangsruimte hebben;d. onverlichte containers op of langs de rijbaan dienen te worden gemarkeerd door middel van het aanbrengen van retroreflecterende markeringstrepen op de container;e. op de container dient duidelijk leesbaar, ter tracering, de naam en het telefoonnummer van de verhuurder te staan;f. de container mag niet langer dan twee weken op de weg worden geplaatst.

 • 2.

  Bouwmaterialen, mits aan alle hierna genoemde criteria wordt voldaan:a. bakstenen, mits op het trottoir, niet los gestapeld en met een maximale inhoud van 1m3;b. bouwzand, mits op het trottoir en met een maximale inhoud van 1m3.

 • 3.

  Spandoeken, mits deze worden aangebracht op de volgende locaties;a. Het kruispunt Dorpstraat/Zuidelijke Parallelweg;b. Het kruispunt Hamersestraat/Rivierweg.

Artikel 4 Vergunningvrije evenementen

 • 1 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:25, tweede lid, APV is geen vergunning vereist in de zin van artikel 2:25, eerste lid, APV voor een zogenaamd “klein evenement” indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

  Het evenement:

  • a.

   trekt, inclusief de organisatie, niet meer dan 70 bezoekers, deelnemers en/of belangstellenden van 16 jaar of ouder;

  • b.

   vindt plaats op niet meer dan één dag;

  • c.

   vindt niet geheel of gedeeltelijk plaats op een zondag of op maandag tot en met zaterdag tussen 24:00 uur en 09:00 uur of op een erkende nationale feest- of gedenkdag;

  • d.

   is niet bedrijfsmatig dan wel anders dan om niet georganiseerd;

  • e.

   vereist geen gebruiksvergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening met uitzondering van die gevallen waarbij de aanvrager ten tijde van de melding reeds beschikt over een gebruiksvergunning op grond waarvan het evenement kan plaatsvinden;

  • f.

   veroorzaakt geen of een zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg en het is niet noodzakelijk om één of meer verkeersmaatregelen te treffen;

  • g.

   veroorzaakt geen overmatige geluidshinder terwijl er geen muziek ten gehore wordt gebracht vóór 11:00 uur en na 23:00 uur;

  • h.

   vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een organisator;

  • i.

   is door de organisator binnen 10 werkdagen, voorafgaand aan het evenement, gemeld aan de burgemeester.

 • 2 De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement, als bedoeld in het eerste lid, te verbieden indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 5 Aanplakborden.

 • 1 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, APV worden de aanplakborden die van gemeentewege worden geplaatst voor de verkiezingen van publiekrechtelijke organen en de vrije plakplaatsen in de gemeente aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 2 De vrije plakplaatsen als bedoeld in het eerste lid staan op de volgende plaatsen: o Nabij het winkelcentrum “De Wijborgh”;o Nabij het winkelcentrum “Broeklanden”;o Nabij het sportcomplex “De Pals”. 

Artikel 6 Alcoholhoudende drank.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben: • de bebouwde kom van de gemeente Westervoort;• het terrein aan de Veerdam.  

Artikel 7 Loslopende honden.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, onder c, APV wordt als “ander identificatiemerk” in de zin van dit artikellid de hondenpenning aangewezen.

Artikel 8 Plaatsen verboden voor vuurwerk.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, APV is het, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te bezigen in de directe nabijheid van de volgende locaties: • schoolgebouwen;• brandstofoverslag/tankstation;• brandbare opstallen (rietdak)/opslag brandbare stoffen;• dierenpension, veehouderijen;• winkelgalerijen/passages;• vuurwerkopslag-/verkoop. 

Artikel 9 Collectieve festiviteiten.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, APV worden de volgende dagen aangewezen als jaarlijks terugkerende collectieve activiteit. 

a

Carnaval:

4 dagen (zaterdag tot en met dinsdag/kerkelijk bepaald);

b

Koninginnedag:

1 dag

c

Bevrijdingsdag:

1 dag (5 mei);

d

Viering jaarwisseling:

1 dag (1 januari);

e

Westervoort in beweging:

3 dagen

f

Kermis;

4 dagen

 

Artikel 10 Vaststelling formulier kennisgeving incidentele festiviteiten.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:3, derde lid, APV wordt een kennisgevingsformulier vastgesteld voor het doen van een kennisgeving voor het houden van een incidentele festiviteit in de zin van artikel 4:3, eerste lid, APV.

Artikel 11 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, APV worden alle vanaf de weg af zichtbare plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 12 Parkeren grote voertuigen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV worden alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Westervoort aangewezen waar het naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente om een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een breedte van meer dan 2,05 meter heeft, te parkeren.

 

Artikel 13 Slotbepalingen.

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009”;

 • 2 Het besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit;

 • 3 Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit, vervallen de volgende (aanwijzings)besluiten en andere regelgeving: • Aanwijzing wegen verbod beperking aanbieden e.d. van stukken van 29-06-1999;• Aanwijzing dagen en uren verbod beperking aanbieden e.d. van stukken;• Aanwijzing wegen straatartiest van 09-02-2004;• Aanwijzing locaties aanbrengen meningsuitingen en bekendmakingen door spandoeken van 29-06-1999;• Interne procedureafspraken over plaatsing containers e.d. op/aan de openbare weg van 10-02-2004;• Aanwijzing wegen verbod dragen gevaarlijke voorwerpen van 29-05-2000;• Aanwijzing locaties aanplakborden van 29-06-1999;• Aanwijzing gebieden alcoholverbod van 04-08-2005;• Aanwijzing datum invoering draagplicht hondenpenning van 07-03-2000;• Aanwijzing verboden terreinen voor honden, aanlijnplicht, hondenuitlaatterreinen, hondenpenning, opruimplicht van 26-10-1999;• Aanwijzing jaarlijks terugkerende collectieve festiviteiten van 07-03-2000;• Vaststelling formulier kennisgeving incidentele activiteiten van 07-03-2007;• Aanwijzing wegen verbod te koop aanbieden voertuigen van 25-04-2000;• Aanwijzing wegen verbod parkeren grote voertuigen van 09-02-2004; 

Ondertekening

Westervoort, 15 september 2009
Burgemeester en wethouders van Westervoort,de secretaris, de burgemeester,
A. Vink mr. J.J.G.M. Geukers 
 
De burgemeester van Westervoort,
 
mr. J.J.G.M. Geukers