Regeling vervallen per 28-09-2016

Beleid Schoolfonds

Geldend van 01-09-2009 t/m 27-09-2016

Intitulé

Beleid Schoolfonds

Nr.   BW09-0601

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

 

b e s l u i t

 

Het beleid Schoolfonds vast te stellen.

 

 

Middelbare en lagere scholen organiseren voor de leerlingen naast het normale onderwijs-programma nog een aantal activiteiten, welke ten doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Voor de bekostiging van deze activiteiten ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar omdat het niet wenselijk is leerlingen van bepaalde activiteiten uit te sluiten, heeft het college in haar vergadering van 27 januari 2009  een budget voor een school-fonds beschikbaar gesteld. Leerlingen, wiens ouders de ouderbijdrage en/of aanvullende leer-middelen niet kunnen voldoen, kunnen een beroep doen op dit budget tot maximaal € 150 per jaar/per kind voor kinderen op de basisschool en maximaal € 400 per kind/per jaar voor kinderen die middelbaar onderwijs volgen.

 

Financiering

In het kader van het project “Kinderen doen mee” heeft het Rijk in 2008 en 2009 jaarlijks 40 miljoen euro extra toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor Heerhugowaard betekent dit een toevoeging aan de algemene uitkering van totaal € 130.000. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2008 besloten deze middelen te reserveren voor concrete activiteiten voor jongeren en de middelen toe te voegen aan het budget minimabeleid (RB 2008.056).

Het college is op 27 januari jl. akkoord gegaan de volgende verdeling van het budget:

1.       het oprichten van een instrumentenfonds en het geven van extra korting voor lesgeld;

2.       het invoeren van een schoolfonds;

3.       het niet-gebruik van alle regelingen tegengaan door het koppelen van bestanden, het aanpassen van de website en het laten maken van een folder.

Voor het schooljaar 2009/2010 en 2010/2011 is respectievelijk € 6.960 en € 15.000 gereserveerd voor het schoolfonds binnen het budget minimabeleid. Het college en de gemeenteraad ontvangen te zijner tijd een voorstel over een structurele dekking van het schoolfonds vanaf het schooljaar 2011/2012.

Huidige bijzondere regelingen

In het kader van het minimabeleid zijn er op gemeentelijk niveau vier regelingen ingevoerd die los staan van de bijzondere bijstand: de collectieve ziektekostenverzekering, de regeling chronisch zieken en gehandicapten, de seniorentoeslag (gebaseerd op artikel 35 lid 3 WWB) en de langdurigheidstoeslag (gebaseerd op artikel 36 WWB). Tevens kennen we de uitgave van de Huygenpas als extra voorziening binnen het minimabeleid.

Voor de bijzondere bijstand is geregeld dat het inkomen en het vermogen hetzelfde wordt vastgesteld als voor de algemene bijstand. Dit is niet expliciet voor de bijzondere regelingen geregeld, maar het is niet meer dan logisch dat dit eveneens op dezelfde manier gebeurt. Als uitzondering hierop is bij de seniorentoeslag en bij de Huygenpas bepaald dat slechts liquide middelen meetellen voor de vermogenstoets, om reden dat het vermogen vaak vast zit in de eigen woning.

Beleid Schoolfonds

Voorwaarden voor de toekenning van een bijdrage uit het schoolfonds:

 • -

  het inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm;

 • -

  het vermogen blijft onder het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 lid 3 WWB;

 • -

  het vermogen dat vastzit in een woning wordt niet meegenomen in de vermogenstoets;

 • -

  de doelgroep is: kinderen van 4 tot 18 jaar.

Als in één gezin meer personen voorkomen die tot de doelgroep behoren kan ieder afzonderlijk aanspraak maken op een bijdrage uit het Schoolfonds.

Inkomen

De inkomensnorm is sinds 1 januari 2006 gesteld op 120% van de bijstandsnorm.

Vermogen

Al het vermogen boven het vrij te laten vermogen (artikel 34 lid 3 WWB) wordt gezien als draagkracht. Als er draagkracht is, komt de aanvrager niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Schoolfonds.

Vaststelling van het netto-inkomen

Bij een vast inkomen kan worden uitgegaan van het inkomen per datum aanvraag. Bij een wisselend inkomen moet worden uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de achterliggende 12 maanden.

Bij de vaststelling van het netto-inkomen wordt uitgegaan van de som van het netto-inkomen verminderd met de middelen zoals opgenomen in artikel 31 lid 2 en 3 van de WWB.

Het inkomen wordt verhoogd als er een aanspraak bestaat op een vakantietoelage. Niet de feitelijk genoten vakantietoeslag telt mee, maar er wordt een fictief bedrag berekend aan de hand van de Regeling WWB (dit is dezelfde berekeningswijze als voor de algemene bijstand, art.31, lid 4 WWB).

De uitvoering

Het schoolfonds is gebaseerd op artikel 35, lid 5 van de Wet werk en bijstand.

De voorziening binnen het schoolfonds bestaat uit een financiële vergoeding voor schoolkosten, zoals de ouderbijdrage, een schoolreisje of werkweek, atlas, woordenboek etc.

De vergoeding bedraagt maximaal € 150 per jaar/per kind voor kinderen op de basisschool en maximaal € 400 per kind/per jaar voor jongeren tot 18 jaar die middelbaar onderwijs volgen.

De inkomens- en vermogenstoets wordt uitgevoerd door de afdeling Sociale Zaken. Het besluit en de verdere afhandeling wordt uitgevoerd door het team Huygenpas van de afdeling Burgerzaken.

De beschikking wordt verstuurd naar de aanvrager, het geld zelf wordt overgemaakt naar de school. De afspraken hierover zijn in overleg met de scholen tot stand gekomen.

Met de voorziening voor schoolkosten wordt het maximale bedrag per kind/jaar niet besteed. Het restantbedrag blijft beschikbaar voor de cliënt. Op basis van de individuele bijzondere bijstand kan de cliënt het restant bedrag besteden aan diverse kosten die schoolgaande kinderen met zich mee brengen, zoals een internetabonnement, schooltas, e.d.

Heerhugowaard, 1 september 2009

Burgemeester en wethouders van

Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,