Regeling vervallen per 15-12-2012

Beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting

Geldend van 01-01-2007 t/m 09-05-2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 152 van de Provinciewet

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Gelet op artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant 2006

Besluiten

I. in te trekken per 1 januari 2007 de beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting 2006

II. als volgt vast te stellen de beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting

Beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting.

.

Artikel 1 Algemeen

 • 1 Op deze beleidsregel is de Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Brabant 2006 (hierna: ASV) van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De in de artikelen 2 en 4 bedoelde subsidies kunnen aangemerkt worden als incidentele subsidie in de zin van artikel 4 lid 2 ASV.

 • 3 Op subsidies als bedoeld in de artikelen 2 en 4 zijn de artikelen 33 tot en met 35 van de ASV van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Artikelen 5 en verder van deze beleidsregel zijn van toepassing op alle subsidies in de zin van de artikelen 2 en 4.

Doel I Statushouders

Artikel 2 Subsidiabele projecten

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten die als doel hebben de huisvesting, de participatie en integratie te bevorderen van statushouders in de Brabantse samenleving.

Artikel 3 Subsidiecriteria en formele eisen

 • 1 Een verzoek om subsidie in de zin van artikel 2 wordt getoetst aan de hieronder genoemde criteria:

  • a.

   het project moet bijdragen aan het oplossen van sociale en huisvestingsproblemen van statushouders in de Noord-Brabantse samenleving

  • b.

   inhoudelijk aansluiten bij het bestaande of redelijkerwijs te verwachten provinciaal beleid,

  • c.

   een voorbeeldfunctie vervullen, en

  • d.

   draagvlak hebben of creëren.

 • 2 Het projectvoorstel moet meetbare doelstellingen en concrete resultaten bevatten, een beschrijving van de wijze van monitoring en effectmeting en de startdatum van het project. Voor het indienen van een aanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van het aanvraagformulier, opgenomen bij deze beleidsregel als bijlage.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen tot terugvordering van de subsidie besluiten wanneer een project niet binnen drie maanden na de verlening in uitvoering is genomen.

Doel II Wonen

Artikel 4 Subsidiabele projecten

 • 1 Gedeputeerde staten kunnen een subsidie verstrekken voor projecten die als doel hebben het stimuleren van structurele regionale samenwerking op het terrein van het wonen op het niveau van een regionale woningmarkt. De subsidie bestaat uit een vast bedrag per bewoner, door gedeputeerde staten vast te stellen.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen een subsidie verstrekken van maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor projecten die als doel hebben het stimuleren van (onderzoeks-)activiteiten gericht op het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale woningmarkt.

Artikel 5 Verlening en bevoorschotting

 • 1.

  Op een aanvraag tot subsidieverlening beslissen Gedeputeerde Staten binnen 8 weken na indiening.

b. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een voorschot verlenen van maximaal 80%.

Artikel 6 Aanvraag tot vaststelling

Op de aanvraag tot vaststelling van subsidie is artikel 10 van de ASV van toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007 dan wel, indien publicatie na 1 januari 2007 plaatsvindt, met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel subsidiering projecten huisvesting ”.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 1241757

Uitgegeven, 29 november 2006

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlage bij Beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting

Aanvraagformulier Incidentele project-subsidie

Dit aanvraagformulier dient u te hanteren bij het aanvragen van incidentele project-subsidies in het kader van de Beleidsregel subsidiëring projecten huisvesting.

N.B. Projecten die tot de reguliere taken van een instelling, gemeente of rechtspersoon behoren, bijvoorbeeld wettelijke taken en/of taken welke in statuten van de rechtspersoon zijn omschreven, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Deze worden geacht uit de eigen exploitatie te worden gefinancierd.

Wij verzoeken u álle onderstaande vragen in te vullen en via de post te retourneren voor:

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bij eventuele vragen hierover, kunt u contact opnemen met:

A. Algemene Gegevens

Naam project:

 • Naam uitvoerende organisatie:

 • Reguliere taak:

 • Rechtsvorm en registratienummer in handelsregister KvK:

 • Postadres:

 • Bezoekadres:

 • Telefoonnummer:

 • Fax:

 • Email-adres (eventueel website-adres):

 • (Post)bankrekeningnummer (inclusief tenaamstelling en woonplaats):

 • Projectleider:

 • Contactpersoon:

 • Telefoonnummer:

B. Gegevens subsidie-aanvraag

 • Wat is de aanleiding voor het project?

 • Voor wie is het project bedoeld?

  -aantal deelnemers

  -mannen/vrouwen/gemengd

  -etnische afkomst

  -leeftijd

  -opleidingsniveau/ positie arbeidsmarkt

 • Op welke sector is het project gericht?

 • Wat is de feitelijke doelstelling van het project?

 • Welke concrete resultaten levert het project op?

 • Plan van aanpak/werkwijze

  -Concrete beschrijving van de activiteiten die ondernomen zullen worden

  -Welke methoden en werkvormen worden gebruikt

  -Hoe wordt, in grote lijnen, te werk gegaan?

 • Tijdpad en tijdsinvestering

  -Startdatum/eindatum van het project

  -Wanneer zal welke fase afgerond zijn?

  -Hoeveel tijd wordt ingeschat nodig te zijn om elke activiteit uit te voeren?

 • Projectpartners

  -Wie zijn betrokken bij het project?

  -Wat is hun taak en inbreng?

  -Leveren de projectpartners co-financiering en/of personele inzet? Zo ja, in welke mate?

C. Beleidscriteria

Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen, dient uw project te voldoen aan de volgende criteria:

-Inhoudelijke aansluiting Provinciaal Beleid

-Voorbeeldwerking/overdraagbaarheid

-Draagvlak

-Meetbare doelstellingen en concrete resultaten

-Monitoring en effectmeting

-Start van het project

1. Inhoudelijke aansluiting Provinciaal Beleid:

Welke bijdrage levert het project aan de provinciale doelstellingen en speerpunten op het terrein van statushouders (zie informatieblad)?

2. Voorbeeldwerking:

Gaat van het project een voorbeeldwerking uit? Zo ja, in welk opzicht?

3. Overdraagbaarheid:

a. Kan de beproefde werkwijze in het project bij goede resultaten ook elders in Brabant geïmplementeerd worden?

b. Op welke wijze (methodisch en procesmatig) wordt hierin in het project voorzien?

4. Draagvlak

a. Zijn de projectpartners bereid tot co-financiering en/of personele inzet? Zo ja in welke mate?

b. Zijn de projectpartners bereid om de beproefde werkwijze in het project bij goede resultaten als onderdeel van het reguliere werk op te nemen? Zo ja, waaruit blijkt dit?

5. Meetbare doelstellingen en concrete resultaten

a. Formuleer de doelstelling van het project in kwantitatieve termen

b. Welke concrete resultaten levert het project op?

c. Geef aan in hoeverre de resultaten helder, haalbaar, voldoende en relevant zijn.

6. Monitoring en effectmeting

Op welke wijze wordt de voortgangsbewaking van het project georganiseerd?

Op welke wijze vindt de kwaliteitsbewaking van het project plaats?

-Welke kwaliteitscriteria/normen worden gesteld aan het project?

-Welke streefcijfers worden gehanteerd?

-Op welke wijze worden deze getoetst?

7. Start van het project

Is het mogelijk om binnen 6 weken na toekenning van de subsidie van start te gaan met de daadwerkelijke uitvoering van het project?

D. Financiële gegevens en begroting

Om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen, dient uw project te voldoen aan de volgende financiële criteria:

 • U dient in de begroting van uw project aan te geven waaruit de kosten en opbrengsten van het gehele project bestaan en in welk jaar deze kosten worden gemaakt;

 • Uit de begroting moet expliciet blijken waaruit de kosten bestaan;

 • Voor subsidiëring kunnen alleen die kosten in aanmerking komen die direct verband houden met de realisering van het voorgenomen project;

 • Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking. Investeringskosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking;

 • Uit de begroting moet expliciet blijken waaruit de opbrengsten bestaan;

 • U dient ten minste de volgende opbrengsten expliciet te vermelden:

  •de gevraagde subsidie van de Provincie;

  •in welk jaar de kosten worden gemaakt;

  •bijdragen van andere partijen, duidelijk zichtbaar of deze bijdragen reeds zijn toegezegd dan wel wanneer besluitvorming hierover plaatsvindt;

  •De eigen middelen die uw organisatie inzet;

 • De begroting moet sluitend zijn. Dit houdt in dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten.

2006

Opbrengsten

 

Kosten

 

Post 1

 

 

 

 

Post 2

 

 

 

 

Post 3

 

 

 

 

………

 

 

 

 

Totaal:

 

 

 

 

2007

Opbrengsten

 

Kosten

 

Post 1

 

 

 

 

Post 2

 

 

 

 

Post 3

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

Totaal:

 

 

 

 

E. Verzending

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier + begroting + eventuele bijlagen te verzenden naar:

Provincie Noord-Brabant

Directie Sociale en Culturele Ontwikkeling

Mevr. Drs. S. van der Steen

Postbus 90151

5200 MC ’s-HERTOGENBOSCH

F. Ondertekening

Dit aanvraagformulier is naar waarheid ingevuld op:

Te:

Aanvrager:

Naam en functie:

Handtekening:

G. Bijlagen.

Bij dit aanvraagformulier horen de volgende bijlagen. Deze bijlagen dienen elk te voorzien zijn van datum en paraaf:

Informatieblad Provinciaal Beleid

Statushouders

Om statushouders steunt in de rug te geven bij het opbouwen van een nieuw bestaan en het vinden van een eigen plek in de Brabantse samenleving, subsidieert de Provincie projecten die gericht zijn op het voorkomen van sociale problemen in de huisvesting van statushouders en het bevorderen van de participatie en integratie in de Brabantse samenleving