Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet provincie Noord-Brabant

Geldend van 28-07-2005 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegende dat op grond van enkele bepalingen van de Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: Rwc) Gedeputeerde Staten belast zijn met de beslissing op aanvragen om schadevergoeding die het gevolg is van de uitvoering van deze wet;

dat het gewenst is om een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuurs-recht (hierna: Awb) vast te stellen voor de behandeling van aanvragen om schadevergoeding;

Gelet op de artikelen 13, derde en vierde lid, 30, eerste, tweede en derde lid, 47, vierde en vijfde lid en 54, tweede en derde lid, van de Rwc, alsmede titel 4.3 van de Awb;

besluiten:

de Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet provincie Noord-Brabant als volgt vast te stellen.

Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet provincie Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden wordt verstaan onder:

 • 1.

  reconstructieprovincies: de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg;

 • 2.

  schadevergoedingsregeling: de regeling inzake schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 13, derde en vierde lid, artikel 30, eerste, tweede en derde lid, artikel 47, vierde en vijfde lid, en artikel 54, tweede en derde lid, van de Rwc;

 • 3.

  aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag om toekenning van schadevergoeding op grond van de Rwc heeft ingediend;

 • 4.

  schadevergoedingsadviseur: het door Gedeputeerde Staten van een reconstructieprovincie benoemde adviesbureau belast met het uitbrengen van advies aan Gedeputeerde Staten over een aanvraag om toekenning van schadevergoeding op grond van de Rwc;

 • 5.

  de Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2 Aanvraag om schadevergoeding, ontvangstbevestiging door bestuursorgaan

 • 1 De aanvraag om schadevergoeding moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

  • a)

   een aanduiding van het besluit of het handelen dat de gestelde schade naar het oordeel van de aanvrager tot gevolg heeft;

  • b)

   een vermelding van de reden of de redenen waarom Gedeputeerde Staten gehouden zouden zijn de schade te vergoeden die het gevolg is van het onder a bedoelde besluit of handelen;

  • c)

   een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en omvang, alsmede een specificatie van de schade;

  • d)

   een omschrijving van de wijze waarop de schade naar het oordeel van de aanvrager dient te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, een opgave van het schadebedrag dat naar het oordeel van de aanvrager dient te worden vergoed;

  • e)

   indien de schade betrekking heeft op een waardevermindering van een onroerende zaak, een beschrijving van deze zaak, alsmede een bewijs van eigendom dan wel ander recht op gebruik ervan;

  • f)

   kaartbijlagen met daarop de ligging van de percelen, inclusief eventueel aanwezige opstallen, waarop de aanvraag betrekking heeft, op een schaal van ten minste 1:1000.

 • 2 Bij de aanvraag om schadevergoeding wordt gebruik gemaakt van het door Gedeputeerde Staten van een reconstructieprovincie vastgestelde formulier.

 • 3 Gedeputeerde staten bevestigen de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken na ontvangst en stellen aanvrager daarbij in kennis van de te volgen procedure.

Artikel 3 Inwinnen advies

 • 1 Na ontvangst van een aanvraag om schadevergoeding kunnen Gedeputeerde Staten de schadevergoedingsadviseur verzoeken om over deze aanvraag schriftelijk advies uit te brengen.

 • 2 Het verzoek wordt door Gedeputeerde Staten schriftelijk gedaan.

Artikel 4 Taak schadevergoedingsadviseur

 • 1 De schadevergoedingsadviseur onderzoekt of aanvrager ten gevolge van de toepassing van de Rwc voor vergoeding in aanmerking komende schade lijdt of zal lijden zoals bedoeld in de schadevergoedingsregeling.

 • 2 Wanneer het onder 1 bedoelde onderzoek als uitkomst heeft dat er sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade berekent de schade-vergoedingsadviseur de omvang van de schade.

 • 3 In het advies wordt gemotiveerd welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en welke niet of niet geheel.

Artikel 5 Conceptadvies en termijn voor uitbrengen eindadvies

 • 1 Tenzij aanvrager en Gedeputeerde Staten anders overeenkomen, zendt de schadevergoedingsadviseur binnen twee maanden na verzending van het schriftelijk verzoek zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aan aanvrager en Gedeputeerde Staten het concept van het advies dat hij voornemens is over de aanvraag uit te brengen. De aanvrager en Gedeputeerde Staten worden in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken hun zienswijzen schriftelijk aan de schadevergoedingsadviseur kenbaar te maken.

 • 2 Ingeval het advies betrekking heeft op de verstrekking van een voorschot op de schadevergoeding kan de schadevergoedingsadviseur zijn advies uitbrengen zonder vooraf een concept van het uit te brengen advies aan aanvrager en Gedeputeerde Staten te hebben voorgelegd.

 • 3 De schadevergoedingsadviseur brengt zijn eindadvies uit:

  • a)

   wanneer geen toezending van het concept van het advies aan aanvrager en Gedeputeerde Staten plaatsvindt, binnen twee maanden na verzending van het schriftelijk verzoek zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • b)

   wanneer toezending van het concept van het advies aan aanvrager en Gedeputeerde Staten plaatsvindt, binnen zes weken na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn van zes weken.

Artikel 6 Voorbereiding beslissing op aanvraag en zienswijzen

 • 1 Wanneer Gedeputeerde Staten voornemens zijn om in afwijking van het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, de gevraagde schadevergoeding toe te kennen, wordt de Minister in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken na verzending van het conceptbesluit van Gedeputeerde Staten tot afwijking van bedoeld eindadvies, schriftelijk zijn zienswijze over dit voornemen kenbaar te maken.

 • 2 Wanneer Gedeputeerde Staten voornemens zijn om in afwijking van het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, de gevraagde schadevergoeding af te wijzen, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken na verzending van het conceptbesluit van Gedeputeerde Staten tot afwijking van bedoeld eindadvies, schriftelijk zijn zienswijze over dit voornemen kenbaar te maken.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1 Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om schadevergoeding binnen acht weken nadat:

  • a)

   het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, is ontvangen of,

  • b)

   de zienswijze zoals bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, is ontvangen of,

  • c) de termijn zoals bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, is verstreken zonder dat een zienswijze kenbaar is gemaakt.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen het nemen van de in het eerste lid bedoelde beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3 Het eindadvies van de schadevergoedingsadviseur wordt met de beslissing van Gedeputeerde Staten aan de Minister en aanvrager gezonden.

Artikel 8 Voorschot op schadevergoeding

 • 1 Aan belanghebbende wordt op aanvraag een door Gedeputeerde Staten te bepalen voorschot op de schadevergoeding toegekend.

 • 2 Met het verlenen van een voorschot wordt geen aanspraak op schade-vergoeding erkend.

 • 3 Het voorschot kan uitsluitend worden verleend wanneer aanvrager schriftelijk de verplichting aanvaardt tot gehele en onvoorwaardelijke terugbetaling van het bedrag dat ten onrechte als voorschot is uitbetaald, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente over het teveel betaalde en te rekenen vanaf de datum van betaling van het voorschot.

 • 4 Gedeputeerde staten kunnen als zekerheidsstelling voor de terugbetaling van een voorschot een bankgarantie eisen.

 • 5 Gedeputeerde staten nemen op de aanvraag om een voorschot geen beslissing voordat het standpunt van de schadevergoedingsadviseur over deze aanvraag is ingewonnen.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel schadeprocedures reconstructie provincie Noord-Brabant

Ondertekening

’s Hertogenbosch, 29 maart 2005
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter de secretaris
J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten