Regeling vervallen per 15-12-2011

Beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen 2006-2007

Geldend van 29-06-2006 t/m 14-12-2011

Intitulé

Beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen 2006-2007

Beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen 2006-2007

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Noord-Brabant;

Gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluiten:

vast te stellen de navolgende beleidsregel “Brabantse Jeugdsportfondsen 2006 - 2007”:

1. Algemeen.

Deze beleidsregel is van toepassing op de door Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant te verlenen subsidies in het belang van de oprichting en het functioneren van lokale jeugdsportfondsen.

Op deze subsidies is de Algemene Subsidieverordening provincie Noord-Brabant van toepassing. De volgende in die verordening genoemde zaken worden in deze beleidsregel nader bepaald:

 • -

  begripsbepalingen;

 • -

  de doelstelling van de stimuleringsregeling Brabantse Jeugdsportfondsen 2006-2007;

 • -

  de subsidiabele activiteiten;

 • -

  indiening van en beslissing op subsidieaanvragen;

 • -

  subsidieplafond, vaststelling van de subsidie en betaalbaarstelling van de middelen.

2. Begripsbepalingen

Lokaal jeugdsportfonds: Een lokale stichting die tot doel heeft om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders of verzorgers snel en effectief een kans te bieden om te gaan sporten. Het lokale Jeugdsportfonds keert geen geld uit aan de betrokken kinderen, maar faciliteert de mogelijkheid tot sportbeoefening door het betalen van de contributie van een sportlidmaatschap of sportartikelen ter waarde van max. € 225 per jaar.

Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

3. Doelstelling van de beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen 2006 - 2007

Met het verlenen van subsidies beogen Gedeputeerde Staten te stimuleren dat in gemeenten in Noord-Brabant lokale Jeugdsportfondsen worden gevormd waardoor kinderen/jongeren in achterstandssituaties een kans wordt geboden om aan sport deel te nemen. Middels deze beleidsregel kan een financiële bijdrage worden geleverd aan oprichting en de vulling van het lokale jeugdsportfonds.

4. Subsidiabele activiteiten en subsidievoorwaarden

 • a.

  Voor een subsidie komen in aanmerking de kosten voor uitkeringen (in natura) aan kinderen in achterstandssituaties volgens de formule van een lokaal jeugdsportfonds alsmede kosten gemaakt voor het oprichten van een nieuw Jeugdsportfonds. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • b.

  Subsidies kunnen worden aangevraagd door Noord-Brabantse gemeenten en door Noord-Brabantse lokale Jeugdsportfondsen.

 • c.

  De provinciale bijdrage bedraagt maximaal € 10.000 per lokaal jeugdsportfonds per jaar. Er wordt voor maximaal twee jaar subsidie verleend. Investeringskosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • d.

  De provinciale financiële bijdrage wordt slechts verstrekt indien de financiële bijdrage van de betreffende gemeente minstens van dezelfde omvang is.

5. Indiening van en beslissing op subsidieaanvragen

 • a.

  Subsidieaanvragen, voor zover volledig, worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • b.

  De aanvrager ontvangt het besluit van Gedeputeerde Staten uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige subsidieaanvraag.

6. Subsidieplafond, vaststelling van de subsidie en betaalbaarstelling van de middelen

 • a.

  Gedeputeerde Staten hebben voor 2006 en 2007 jaarlijks €100.000 beschikbaar gesteld voor de in dat jaar te verlenen subsidies vanuit de beleidsregel Brabantse jeugdsportfondsen 2006-2007

 • b.

  Subsidies worden verleend, indien en voor zover in de beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen en/of de provinciale begroting middelen voor dat doel zijn uitgetrokken.

 • c.

  Indien subsidie wordt verleend vindt gedeeltelijke bevoorschotting plaats tot een percentage van ten hoogste 90 % van het totale subsidiebedrag. De bevoorschotting kan over de bedragen voor de verschillende boekjaren worden verdeeld.

 • d.

  Wanneer de activiteiten over meer dan één boekjaar lopen dient vóór 1 april van het daarop volgende boekjaar een voortgangsrapportage, inhoudelijk en financieel, te worden ingediend.

 • e.

  Definitieve vaststelling van de subsidie vindt na afronding van het project plaats op basis van een activiteitenverslag en een financieel verslag voorzien van deugdelijke bewijsstukken en gewaarmerkt door een (gedelegeerd) bestuurder van de rechtspersoon. Deze stukken dienen binnen drie maanden na afronding van de activiteiten te worden ingediend.

7. Slotbepalingen

 • a.

  Indien Gedeputeerde Staten met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht afwijken van wat in deze beleidsregel is bepaald, brengen zij dat - behoudens in zaken van ondergeschikt belang - ter kennis van de vaste commissie van advies uit Provinciale Staten, belast met het beleid in de sector welzijn.

 • b.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in het Provinciaal blad van Noord-Brabant.

 • c.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregel Brabantse Jeugdsportfondsen ”.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 20 juni 2006
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten