Regeling vervallen per 15-12-2011

Beleidsregel “Brabants Sporttalentfonds 2006-2007”

Geldend van 26-01-2006 t/m 14-12-2011

Intitulé

Beleidsregel “Brabants Sporttalentfonds 2006-2007”

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

de navolgende beleidsregel “Brabants Sporttalentfonds 2006 -2007” vast te stellen

beleidsregel “Brabants Sporttalentfonds 2006 -2007”

1. Algemeen.

Deze beleidsregel is van toepassing op de door de Stichting Sportservice Noord-Brabant in mandaat, namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te verlenen subsidies in het belang van de talentontwikkeling van sporttalenten. Op deze subsidies is de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant van toepassing. De volgende in die verordening genoemde zaken worden in deze beleidsregel nader bepaald:

 • -

  Definities;

 • -

  de doelstelling van de beleidsregel : “Brabants Sporttalentfonds 2006-2007”;

 • -

  de subsidiabele activiteiten;

 • -

  indiening van en beslissing op subsidieaanvragen;

 • -

  subsidieplafond, vaststelling van de subsidie en betaalbaarstelling van de middelen.

2. Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Basislasten sporter: Kosten voor kleding, materiaal en reis-, wedstrijd- en verenigingslasten die iedere sporter in de betreffende sport maakt, maar geen specifieke kosten zijn voor topsport.

Brabants sporttalent: Persoon welke aantoonbaar gebonden is aan de provincie Noord-Brabant en die vanwege zijn of haar prestaties op gebied van sport door NOC*NSF of door een nationale sportbond als zodanig is aangemerkt. Dit betekent dat deze persoon:

 • o

  aantoonbaar aan minstens twee van de volgende eisen voldoet:

  • de persoon is woonachtig in Noord-Brabant;

  • de persoon is actief verbonden aan een sportvereniging in Noord-Brabant;

  • de persoon volgt een studie of opleiding in Noord-Brabant;

 • o

  actief is in een door NOC*NSF erkend topsportonderdeel van de categorieën 1 en 2;

 • o

  door het NOC*NSF is aangemerkt als behorende tot de categorie Jeugd(inter)nationaal (T1-status) of Jeugd Regionaal (T2-status).

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

3. Doelstelling van het Brabants Sporttalentfonds

Met het verlenen van subsidies beogen Gedeputeerde Staten Brabants sporttalent te stimuleren in hun sportieve ontwikkelingen en het nastreven van hun sportieve doelstellingen. Dit doen zij door bij te dragen in het oplossen van financiële knelpunten ontstaan door incidentele extra uitgaven van het sporttalent die niet behoren tot de basislasten van een sporter. Deze basislasten komen niet voor subsidie in aanmerking.

4. Subsidiabele activiteiten

Een Brabants sporttalent kan voor een subsidie vanuit het Brabants Sporttalentfonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een trainingsstage, voor de kosten van een belangrijk sporttoernooi, secundaire sporttrainingen en (para) medische begeleiding welke niet binnen het eigen ziektekostenpakket vergoed wordt. Een Brabants sporttalent komt slechts voor een subsidie vanuit het Brabants Sporttalentfonds in aanmerking als hij/zij kan aantonen dat hij/zij de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zelf of uit andere bronnen gefinancierd kan krijgen. Bovendien dient het sporttalent aannemelijk te maken dat de sportcarrière gebaat is met de activiteit(en).

5. Indiening van en beslissing op subsidieaanvragen

 • 51 De aanvrager van een subsidie kan zijn een Brabants sporttalent of, indien het sporttalent jonger is dan 16 jaar, diens ouders/verzorgers.

 • 52 Een aanvraag voor een subsidie vanuit het Brabants Sporttalentfonds dient schriftelijk te worden ingediend bij Stichting Sportservice Noord-Brabant door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier (conform het model zoals opgenomen in de bijlage).

 • 53 Subsidieaanvragen, voor zover volledig, worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats door Stichting Sportservice Noord-Brabant. Stichting Sportservice Noord-Brabant is door de provincie Noord-Brabant gemandateerd om besluiten te nemen over het al dan niet toekennen van een bijdrage uit het Brabants Sporttalentfonds.

6. Subsidieplafond, vaststelling van de subsidie en betaalbaarstelling van de middelen

Gedeputeerde Staten hebben voor 2006 en 2007 jaarlijks €100.000 beschikbaar gesteld voor de in dat jaar te verlenen subsidies vanuit het Brabants Sporttalentfonds. Dit bedrag kan worden aangevuld met bijdragen vanuit de markt aan het Brabants Sporttalentfonds. Het totale budget van het Brabants Sporttalentfonds wordt door de Stichting Sportservice Noord-Brabant, in dat jaar, verdeeld over de sporttalenten, die in dat jaar in aanmerking komen voor een subsidie. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 • a.

  Een bijdrage uit het Brabants Sporttalentfonds is maximaal 75% van de totale kostenpost;

 • b.

  Betalingen worden achteraf gedaan, na het overleggen van originele betalingsbewijzen.

7. Slotbepalingen

 • a.

  Indien Gedeputeerde Staten met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht afwijken van wat in deze beleidsregel is bepaald, brengen zij dat -behoudens in zaken van ondergeschikt belang - ter kennis van de vaste commissie van advies uit Provinciale Staten, belast met het beleid in de sector welzijn.

 • b.

  Deze beleidsregel treedt in werking daags na de datum van de publicatie ervan in het Provinciaal Blad van Noord-Brabant.

 • c.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “ Beleidsregel Brabants Sporttalentfonds 2006-2007”.

Aanvraagformulier Brabants Sporttalentenfonds 2006-2007

Naam: M / V

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Sport:

Status Olympisch Netwerk Brabant:

Sofi-nummer:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mail:

Naam coach:

Telefoonnummer coach:

E-mail coach:

Invulinstructies:

 • Geef op welke kosten je hebt betaald.

 • Bewaar een kopie van dit formulier met de bewijsstukken (zelf bewaren) die bij deze kosten horen.

 • Je dient het belang van de aanvraag goed te onderbouwen, eventueel vergezeld door een brief van de trainer/coach, sportvereniging en/of sportbond.

 • Tevens dien je aan te geven of dat er wel of geen financiële bijdragen zijn van andere partijen zoals bijvoorbeeld sponsors of de vereniging.

 • Lees de toelichting telkens goed door voor dat je invult. Datum: Omschrijving van kosten: Bedrag: Totaal:

Ondertekening:

Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en bovenstaande kosten niet bij anderen eveneens te hebben gedeclareerd of te gaan declareren.

Plaats: Datum: Handtekening:

 • Indien je jonger dan 16 jaar bent dan dient een ouder/voogd deze aanvraag te ondertekenen.

Retourneren naar:

Olympisch Netwerk Brabant

t.a.v. de heer J. Kuipers of Annemarie de Greef-Mikkers

Postbus 106

5050 AC Goirle

Tel: 013-5349027 begin_of_the_skype_highlighting            013-5349027      end_of_the_skype_highlighting

E-mail: j.kuipers@ssnb.nl of a.degreef@ssnb.nl

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 april 2006
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten