Regeling vervallen per 20-12-2014

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 17 augustus 2005, No. 3 omtrent de winning van zand en (koraal)stenen op gronden toebehorende aan het eilandgebied Bonaire

Geldend van 10-10-2010 t/m 19-12-2014

Intitulé

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 17 augustus 2005, No. 3 omtrent de winning van zand en (koraal)stenen op gronden toebehorende aan het eilandgebied Bonaire

Artikel 1

Tenzij daartoe een schriftelijke overeenkomst is aangegaan met het Eilandgebied Bonaire is het verboden zand en (koraal)stenen te winnen op de gronden toebehorende aan het Eilandgebied Bonaire.

Artikel 2

 • 1. De in artikel 1 genoemde overeenkomst zal voor wat betreft het winnen van koraalstenen betrekking hebben op het gebied tussen Washikemba en Cai en het gebied vanaf de afslag naar Boca Onima tot aan Boca Onima, op plaatsen waar ten gevolge van zandwinning in het verleden schade is toegebracht aan de kuststrook.

 • 2. De in artikel 1 genoemde overeenkomst zal voor wat betreft het winnen van zand betrekking hebben op het gebied vanaf de afslag naar Boca Onima tot aan Boca Onima.

Artikel 3

In de met de daarvoor in aanmerking komende bedrijven te sluiten schriftelijke overeenkomsten zullen tenminste voorwaarden opgenomen worden met betrekking tot:

 • -

  de onderverdeling van gebieden in compartimenten;

 • -

  de hoeveelheid koraalstenen die per compartiment mogen worden gebruikt ter afvoer en verpulvering en de hoeveelheid koraalstenen die moeten worden gebruikt ter egalisering van het gebied;

 • -

  een verbod met betrekking tot het winnen van zand en een verbod met betrekking tot het winnen van koraalstenen in onaangetaste gebieden;

 • -

  de duur van de overeenkomst;

 • -

  sancties.

Artikel 4

De in artikel 2 tweede lid bedoelde overeenkomsten worden niet eerder aangegaan nadat alle in artikel 2 eerste lid genoemde gebieden conform de gesloten overeenkomsten zijn hersteld.

Artikel 5

Bedrijven of personen die ten tijde van de inwerkingtreding van dit eilandsbeluit, houdende algemene maatregelen met toestemming van het Eilandgebied Bonaire zand en koraalstenen winnen, zullen in de gelegenheid worden gesteld om met het Eilandgebied Bonaire een in artikel 1 genoemde overeenkomst aan te gaan.

Artikel 6

Het eilandsbesluit van 17 mei 1957, no. 5, houdende algemene maatregelen nopens de verstrekkingen van stenen en zand van eilandsgronden (AB 1957, no. 10), zoals gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.