Regeling vervallen per 01-01-2007

Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Geldend van 19-01-2006 t/m 31-12-2006

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

B In te trekken de beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers

Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Artikel 1 Doel.

De subsidiëring van projecten opvang asielzoekers is bedoeld voor projecten in Noord-Brabant gericht op het voorkomen van problemen in de opvang van asielzoekers en het bevorderen van de participatie en integratie van asielzoekers in de Brabantse samenleving.

Artikel 2 Subsidiabele kosten

Het subsidie is bedoeld als start- c.q. stimuleringsbijdrage. Het gaat hierbij om een eenmalige bijdrage.

Artikel 3 Wijze van indienen van aanvragen

Algemeen is in dit verband van toepassing het gestelde in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord- Brabant. Op een aanvraag om subsidie beslissen Gedeputeerde Staten binnen 8 weken na indiening. Gedeputeerde Staten kunnen tot terugvordering van de provinciale subsidie besluiten wanneer projecten niet binnen drie maanden na de provinciale beschikking in uitvoering zijn genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

Projecten moeten gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan een integrale en duurzame oplossing van de opvang en participatie/integratie van asielzoekers. Bij projecten moet aantoonbaar sprake zijn van een voorbeeldfunctie, een vernieuwende, integrale aanpak, dan wel de introductie van een vernieuwende aanpak die elders in den lande effectief is gebleken. Cofinanciering door andere overheden of organisaties verdient aanbeveling. Projecten moeten gericht zijn op het bevorderen van acceptatie, participatie en sociale cohesie in de Noord-Brabantse samenleving. Prioriteit gaat uit naar projecten die direct gericht zijn op het bevorderen van diverse vormen van vrijwilligerswerk en het tegengaan van sociaal isolement en het bevorderen van de multiculturele samenleving.

Artikel 5 Subsidieplafonds

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten het subsidieplafond vast en publiceren deze in het Provinciaal Blad van Noord-Brabant.

Artikel 6 Verplichtingen

Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidieverlening verplichtingen verbinden ter waarborging van het project of de activiteit waarvoor subsidie is gevraagd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 8 Relatie Algemene Subsidie Verordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant, voor zover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 22 december 2005
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter de secretaris
J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten