EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 03 september 2004, no. 14, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

Geldend van 13-12-2008 t/m 09-10-2010

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 03 september 2004, no. 14, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit eilandsbesluit bepaalde wordt onder “winkel” verstaan een besloten ruimte, waar of van waaruit waren in het klein, anders dan uitsluitend door middel van verkoopautomaten, aan het publiek plegen te worden verkocht.

Onder winkels in de zin van dit eilandsbesluit vallen niet:

 • a.

  openbare apotheken voor zover het de verkoop van genees-, heel- en verbandmiddelen betreft;

 • b.

  winkels en bedrijven welke op grond van de Drank- en horecaverordening Bonaire van 18 december 1991, nr.5 (A.B. 1991, no.27) vergunningplichtig zijn;

 • c.

  winkels gevestigd in of verbonden aan hotels en winkels behorende tot een luchthaven of benzinestation;

 • d.

  winkels waar het voornamelijk de verkoop betreft van:

  • 1.

   rouwkleding en begrafenisbenodigdheden;

  • 2.

   brandstof en smeermiddel voor motoren en onderdelen voor motoren en voertuigen;

  • 3.

   brood, verse melk, producten van verse melk, verse vis en vlees;

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, sub a van de Landsverordening Winkelsluiting mogen winkels op zondagen en met de zondag gelijkgestelde dagen, uitgezonderd Goede Vrijdag, Eerste Paasdag en Eerste Kerstdag, geopend zijn van 9.00 tot en met 20.00 uur

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, sub b van de Landsverordening Winkelsluiting mogen winkels op andere dagen dan de in artikel 2 bedoelde dagen geopend zijn tot 20.00 uur. In de periode van 5 tot en met 16 december mogen winkels geopend zijn tot 22.00 uur.

Artikel 4

De winkels mogen uitsluitend op de in artikel 2 en 3 genoemde dagen en tijdstippen geopend zijn en indien tevens wordt voldaan aan de bepalingen bij of krachtens de Landsverordening Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, 67) gegeven.

Artikel 5

Naast de sancties vermeld in artikel 10 van de Landsverordening Winkelsluiting is het bestuurscollege bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 8 en 9 en krachtens artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting en bij overtreding van het bepaalde in artikel 4 van dit eilandsbesluit, tevens gerechtigd de betreffende winkel onmiddellijk te sluiten of te doen sluiten.

Artikel 6

Het eilandsbesluit van 13 oktober 1999, no. 6, (A.B. 1999, no. 14) houdende algemene maatregelen wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.