Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers 2012

Geldend van 27-11-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers 2012

Inhoud

Op grond van hoofdstuk 10 van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2012 is het verboden zodanig te handelen of na te laten dat aan wegen, in de zin van de Wegenwet, schade wordt of kan worden toegebracht en het veilig en doelmatig gebruik of de instandhouding van wegen in de ruimste zin wordt of kan worden belemmerd of belet. Bovendien is het op grond van genoemd hoofdstuk verboden enig werk aan te brengen, te hebben of te wijzigen, beplanting aan te brengen binnen een dusdanige afstand uit de grens van de rijbaan, indien daardoor het vrije uitzicht op de weg zodanig wordt belemmerd dat daardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt of kan komen. De genoemde verboden gelden tevens voor situaties buiten wegen waarbij het doelmatig en veilig gebruik van die wegen in het geding is. Van genoemde verbodsbepalingen kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.

In Nederland worden wegbeheerders, zo ook de provincie Drenthe, de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken van nabestaanden om een gedenkteken in de wegberm te mogen plaatsen. Gedenktekens kunnen positief bijdragen aan de rouwverwerking. De provincie Drenthe wil in beginsel dergelijke verzoeken honoreren. Besloten is om in samenwerking met de Drentse gemeenten en Rijkswaterstaat Noord-Nederland een nadere regeling vast te stellen, waarbij eenduidigheid en eenvoud uitgangspunt zijn. Ook geldt als belangrijk uitgangspunt dat een gedenkteken een oriëntatiepunt behoort te zijn voor nabestaanden. Het markeert de plaats van het ongeval. Een gedenkteken moet niet gezien worden als grafmonument en is niet de aangewezen plek voor het neerleggen van voorwerpen. Dit met uitzondering van het neerleggen van bloemen op memorabele dagen, zoals de dag van het ongeval en de geboortedag.

De onderhavige regeling geeft aan waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor het plaatsen van een gedenkteken. Deze regeling is van toepassing op wegen in beheer bij de provincie Drenthe en tevens op gebieden buiten provinciale wegen waarbij het doelmatig en veilig gebruik van die wegen in het geding is.

I.     Aanvragen om ontheffing zullen worden getoetst aan de volgende criteria.

1.      Een ontheffing kan alleen door een nabestaande worden aangevraagd.

In deze beleidsregel wordt onder nabestaande verstaan een bloedverwant en/of direct betrokkene. Bloedverwanten zijn personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappelijke stamvader hebben. Onder direct betrokkene wordt verstaan de partner met wie het verkeersslachtoffer, tot en met de dag van overlijden, getrouwd was, een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract was aangegaan. Het bestuursorgaan gaat bij iedere aanvraag na of er bijzondere omstandigheden zijn waarvoor onverkorte toepassing van de beleidsregel onredelijk zou zijn.

2.    Een gedenkteken dient te bestaan uit een standaardtegel - met opschrift - zonder verticale elementen, met een afmeting van maximaal 50 x 50 cm.

3.    Een gedenkteken is in beginsel alleen toegestaan in de provinciale wegberm ter plaatse waar zich het noodlottige ongeval heeft voorgedaan. Als voorwaarde wordt gesteld dat de desbetreffende locatie veilig per voertuig te bereiken is. Dit ter beoordeling van de provincie Drenthe als wegbeheerder.

4.    De kosten voor het maken, plaatsen en onderhoud van het gedenkteken zijn voor rekening van de aanvrager. Plaatsen van het gedenkteken dient te geschieden onder toezicht van de wegbeheerder.

5.    Het gedenkteken moet minimaal 2 meter gerekend vanaf de zijkant van de rijbaan af geplaatst worden.

6.    Een gedenkteken kan voor een periode van maximaal 3 jaar worden geplaatst.

7.    De aanwezigheid van het gedenkteken mag het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bermen en de omgeving van de weg niet belemmeren.

8.    Bij groot onderhoud aan wegen en rioleringen kan de wegbeheerder besluiten dat een gedenksteen voor - tijdelijke - verwijdering of verplaatsing in aanmerking komt. De aanvrager zal hierover worden geïnformeerd.

9.    Het definitief verwijderen van het gedenkteken na 3 jaar gebeurt door de wegbeheerder. De aanvrager krijgt hiervan uiterlijk 3 maanden voor het einde van de ontheffingstermijn schriftelijk bericht. Deze krijgt de mogelijkheid bij de verwijdering aanwezig te zijn en het gedenkteken in ontvangst te nemen.

10. Indien de aanvrager niet bij de verwijdering aanwezig is, zal het gedenkteken voor een periode van 6 weken door de wegbeheerder worden bewaard. De aanvrager kan het gedenkteken gedurende deze periode ophalen.

II.    Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften verbinden aan de ontheffing.

III.   Onder de naam Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers 2012 in het kader van hoofdstuk 10 van de Provinciale omgevingsverordening treedt het besluit in werking op de eerste dag nadat het is bekendgemaakt in het Provinciaal blad.