Regeling tijdelijke verkeersmaatregelen

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Intitulé

Regeling tijdelijke verkeersmaatregelen

Inhoud

A.   Met inachtneming van het bepaalde in artikel 137 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens aan de directeur van de Dienst Verkeer en Waterstaat machtiging te verlenen tot het op grond van dat artikel nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

B.   De onder A vermelde machtiging geldt niet voor het plaatsen van borden, nummer 1 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, in afwachting van een door de minister van verkeer en waterstaat terzake te nemen definitief besluit (maximumsnelheden).

C.   De directeur voornoemd op te dragen van het krachtens de onder A vermelde machtiging tijdelijk plaatsen van verkeerstekens per brief kennis te geven aan de daarvoor in aanmerking komende instanties en afschrift van die brief aan hun college te zenden.

D.   Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1994.