Verordening onderzoeken doelmatigheid en do

Geldend van 17-03-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en do

Inhoud

Artikel 1, Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt;

b. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

c. de Rekenkamer: een instituut c.q. functionarissen als bedoeld in artikel 79a, 79l of 79p van de Provinciewet.

Artikel 2, Onderzoeksplan

1. Het college van gedeputeerde staten maakt jaarlijks een onderzoekplan van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

Provinciale staten en de Rekenkamer ontvangen een afschrift van dit onderzoeksplan.

2. In het onderzoeksplan wordt per onderzoek aangegeven:

- object van het onderzoek;

- reikwijdte van het onderzoek;

- de onderzoeksmethode;

- de doorlooptijd van het onderzoek;

- de wijze van uitvoering.

Artikel 3, Verslag aan provinciale staten en Rekenkamer

Het college van gedeputeerde staten brengt jaarlijks verslag uit aan provinciale staten omtrent de bevindingen van de uitgevoerde onderzoeken. Een afschrift van dit verslag wordt gestuurd aan de Rekenkamer.

Dit verslag zal conform artikel 201, tweede lid, van de Provinciewet gezamenlijk met de jaarrekening en het jaarverslag door het college van gedeputeerde staten aan provinciale staten worden aangeboden.

Artikel 4, Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na plaatsing in het Provinciaal blad en werkt terug tot 1 januari 2004.

Artikel 5, Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid provincie Drenthe 2004.

TOELICHTING OP DE VERORDENING ONDERZOEKEN DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID PROVINCIE DRENTHE 2004

ALGEMEEN

Deze verordening geeft invulling aan de vereisten in artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet.

Hiermee worden de kaders aangegeven van de door het college van gedeputeerde staten uit te voeren onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (zelfcontrole).

Volgens de toelichting op artikel 217a van de Provinciewet hebben doelmatigheidsonderzoeken al snel een beleidsinhoudelijk karakter en passen daarom minder bij de werkzaamheden van de accountant.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 2, Onderzoeksplan

Jaarlijks stelt het college van gedeputeerde staten een onderzoeksplan op, waarin de onderwerpen van de uit te voeren onderzoeken worden aangegeven. Zij zullen provinciale staten uiteraard op de hoogte houden van hun plannen. De Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie ontvangt, ter informatie, een kopie van het onderzoeksplan. Het onderzoeksplan wordt jaarlijks tegelijk met de begroting aangeboden. In verband met de uitwerking van deze verordening komt het onderzoeksplan 2004 op een later tijdstip.

De periodieke onderzoeken kunnen zowel betrekking hebben op de externe beleidsvelden als op de interne organisatie.

In het onderzoeksplan worden aangegeven:

- object van het onderzoek;

- reikwijdte van het onderzoek;

- de onderzoeksmethode;

- de doorlooptijd van het onderzoek;

- onderzoeker(s).

  • Object van het onderzoek

Het object van het onderzoek wordt dusdanig omschreven dat duidelijk wordt waartoe het onderzoek zich beperkt.

  • Reikwijdte van het onderzoek

De reikwijdte van ieder onderzoek heeft overeenkomstig artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet betrekking op het door gedeputeerde staten gevoerde bestuur.

De reikwijdte van het object van onderzoek kan worden ingeperkt onder andere door het aangeven van het te onderzoeken tijdsvak en de te onderzoeken beleidsvelden, groepen en (geautomatiseerde) systemen.

  • Onderzoeksmethode

Hierbij zal aangegeven worden welke werkwijze gehanteerd gaat worden. Hierbij is onder andere te denken aan enquête, benchmarking en beoordeling administratieve organisatie/interne controle.

  • Doorlooptijd van het onderzoek

De geplande tijd voor het onderzoek, alsmede de geplande datum van rapportage van het onderzoek wordt aangegeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeken kunnen in opdracht van het college van gedeputeerde staten worden uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de inbreng van externe deskundigen.

Ook kan het college van gedeputeerde staten besluiten onderzoeken volledig uit te besteden aan externe deskundigen.

Artikel 3, Verslag aan provinciale staten en Rekenkamer

Jaarlijks zullen de bevindingen van de uitgebrachte rapportages worden gerecapituleerd in een verslag van bevindingen ten behoeve van provinciale staten. Dit verslag zal conform artikel 201, tweede lid, van de Provinciewet, gezamenlijk met de jaarrekening en het jaarverslag door het college van gedeputeerde staten aan provinciale staten worden overgelegd, voor het eerst bij de jaarrekening 2004.

Om te voldoen aan artikel 217a, derde lid, van de Provinciewet, zal de Rekenkamer een kopie van het verslag van bevindingen maken.