Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling uitwegen (in- en uitritten)

Geldend van 27-11-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Regeling uitwegen (in- en uitritten)

Inhoud

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe streeft ernaar om, ter verdere verbetering van een doelmatig en verkeersveilig gebruik van de weg, de bij de provincie Drenthe in beheer zijnde wegen zodanig in te richten dat er voor de weggebruiker een uniform wegbeeld ontstaat. In het kader van deze beleidsregel wordt met weg bedoeld datgene wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

Onderhavige regeling richt zich op in- en uitritten op de bij de provincie Drenthe in beheer zijnde wegen. Een uniform wegbeeld kan ten aanzien hiervan onder andere worden gerealiseerd door het toepassen van standaardafmetingen en materialen. Het college is tevens van mening dat het aantal uitwegen mede ter verbetering van de verkeersveiligheid verminderd moet worden. Minder uitwegen betekent minder potentiële conflictpunten en bovendien minder kosten.

In verband hiermee heeft het college in zijn vergadering van 6 september 2005 besloten het beleid met betrekking tot het op grond van hoofdstuk 10 van de Provinciale Omgevingsverordening van de provincie Drenthe al dan niet toestaan van uitwegen (in- en uitritten) op provinciale wegen als volgt vast te stellen.

1.   Ten aanzien van uitwegen op stroomwegen en op gebiedsontsluitingswegen met volledige geslotenverklaring voor langzaam verkeer:

-     uitwegen met een permanent karakter zijn niet toegestaan;

-     tijdelijke uitwegen zijn slechts in uitzonderingsgevallen en onder nader te stellen voorschriften toegestaan. Bij dergelijke aansluitingen moet in ieder geval een snelheidsbeperking worden ingesteld. Tevens moet er een linksafvoorziening worden gecreëerd.

2.   Ten aanzien van uitwegen op gebiedsontsluitingswegen opengesteld voor landbouwverkeer en op erftoegangsverzamelwegen:

a.   aanvragen voor nieuwe uitwegen worden, als er geen alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zijn en er geen verkeerskundige bezwaren zijn, in beginsel gehonoreerd. Daarbij geldt het volgende:

-     per woning wordt maximaal 1 uitweg toegestaan;

-     per bedrijf/landbouwperceel worden maximaal 2 uitwegen toegestaan;

-     het met voertuigen bereiken of verlaten van de provinciale weg via de uitweg moet vooruitrijdend plaatsvinden. In verband daarmee dient er op het perceel een keermogelijkheid te worden gecreëerd; slechts in geval dat niet realiseerbaar blijkt te zijn, worden 2 uitwegen per perceel toegestaan;

-     de uitweg dient volgens standaardafmetingen en -materiaal gerealiseerd te worden als aangegeven op de standaardtekening die deel uitmaakt van deze beleidsregel;

-     een ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid van de weg, het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel de bescherming van groenvoorzieningen.

b.   voor bestaande uitwegen geldt het volgende:

-     in overleg met de perceelseigenaar wordt de situatie in overeenstemming gebracht met hetgeen bij nieuwe uitwegen geldt, namelijk: maximaal 1 uitweg per woning, maximaal 2 uit-wegen per bedrijf/landbouwperceel, het creëren van een keermogelijkheid op het perceel en het in overeenstemming brengen met de standaardafmetingen en -materialen;

-     tijdelijke uitwegen zijn, zo nodig onder het stellen van voorschriften, toegestaan.

3.   Kosten voor aanleg van de uitweg en kosten van te treffen (tijdelijke) voorzieningen als gevolg van de aanleg van de uitweg, komen voor rekening van de aanvrager.

4.   Het onderhoud van de uitweg en eventueel aanwezige duikers komt voor rekening van de ontheffinghouder.

De hiervoor genoemde onderscheiden wegcategorieën zijn aangegeven op de tekening "Wegenbeheerkaart ten behoeve van uitwegen", die deel uitmaakt van dit besluit.

Onder de naam "Regeling uitwegen (in- en uitritten)" treedt het besluit in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt in het Provinciaal blad.

De Regeling uitwegen (in- en uitritten), in werking getreden op 1 maart 2001, komt hiermee te vervallen.