Regeling vervallen per 01-01-2016

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

Geldend van 04-03-2011 t/m 31-12-2015

Intitulé

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

Beleidsregels boetes Wet Inburgering

(collegebesluit van 6 juli 2010)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGELS boetes Wet Inburgering

Artikel 1 Hoogte boetes

 • 1.

  Bij de vaststelling van de hoogte van de boetes gaat het college in beginsel uit van de in de wet vastgelegde maximale sanctiebedragen per overtreding:

  • -

   EUR 250,00: geen medewerking verlenen aan het inburgeringsonderzoek

  • -

   EUR 500,00: geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening of de taalkennisvoorziening.

  • -

   EUR 500,00: het verwijtbaar niet binnen de gestelde termijn behalen van het Inburgerings- of Staatsexamen. De termijn wordt verlengd.

  • -

   EUR 1.000,00: het voor de tweede - of volgende maal verwijtbaar niet binnen de gestelde termijn behalen van het Inburgerings- of Staatsexamen.

 • 2.

  Daarbij moeten op grond van de Algemene wet bestuursrecht wel de ernst, de verwijtbaarheid en de omstandigheden van elke overtreding worden afgewogen en moet de hoogte van de boete daarop worden afgestemd (Awb, artikel 5:46, tweede lid). Dit wordt als volgt vormgegeven:

  • a.

   als een overtreding wordt geconstateerd die valt onder de in artikel 10 van de Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht 2009 opgesomde overtredingen, beschouwt het college de ernst van de overtreding als voldoende om tot boeteoplegging over te gaan, en

  • b.

   het college kan besluiten de boete te matigen als het van oordeel is dat de overtreding niet of in mindere mate aan de cliënt verweten kan worden of de omstandigheden van de overtreding zodanig zijn dat het van bijzondere hardheid zou getuigen om tot (maximale) boeteoplegging over te gaan.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 6 juli 2010.

De secretaris, De burgemeester,

J.Bakker Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 23 februari 2011.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 4 maart 2011.