Regeling vervallen per 31-03-2023

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Geldend van 05-05-2000 t/m 30-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 26-04-2000

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Nr. RB.2000-063

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2000;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

de “verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000” vast te stellen.

Heerhugowaard, 25 april 2000

De Raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Artikel 1

Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Heerhugowaard.

Artikel 2

De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend als blijk waardering, genegenheid en grote dankbaarheid aan de natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich tegenover het gemeentebestuur of de Heerhugowaardse gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 3

Aan de toekenning van de erepenning voor een natuurlijke persoon is een persoonlijke oorkonde gekoppeld. De oorkonde gekoppeld. De oorkonde vermeldt naast persoonlijke gegevens de datum en het motief van de toekenning.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders raadpleegt de fractievoorzitters van de politieke in de Raad vertegenwoordigd (= het seniorenconvent) alvorens zij besluit tot toekenning van de erepenning.

Artikel 5

Het college van Burgemeester en wethouders houdt van elke toekenning aantekening in een register, onder vermelding van het motief of de motieven die tot de toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 6

Het model van de erepenning en het model van de oorkonde wordt vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders nadat het seniorenconvent is geraadpleegd.

Artikel 7

De verordening “regelende de instelling en toekenning van een erepenning en een gemeentemedaille” uit 1949 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat ze is vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van Heerhugowaard, gehouden op 25-04-2000

De secretaris, de voorzitter,