Uitwerkingsbesluit kleine evenementen

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Intitulé

Uitwerkingsbesluit kleine evenementen

“Uitwerkingsbesluit kleine evenementen “

Artikel 1

Organisatie

 • 1.

  Een kopie van de melding dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar van de brandweer of politie te worden getoond. De met controle belaste functionarissen van de gemeente, brandweer en politie moeten altijd worden toegelaten tot de inrichting en/of evenemententerrein. De aanwijzingen die, in verband met de (brand)veiligheid, door deze functionarissen worden gegeven moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 2.

  Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat

aan de opgelegde algemene voorschriften niet is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan op last van de (Hoofd) Officier van dienst van de Brandweer eventueel in samenspraak met de Burgemeester, het gebruik worden verboden dan wel onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 2

Vrijhouden terreingedeelten

 • 1.

  Op het bij het evenement behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.

 • 2.

  Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter worden vrijgehouden. Elk (tijdelijk) bouwwerk (tent, stand, (markt) kraam, podium e.d) moet tot op 40 meter voor brandweervoertuigen bereikbaar zijn. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd en moeten zijn voorzien van het opschrift “PARKEERVERBOD, DOORGANG HULPVERLENINGSDIENSTEN”.

3 Elk tijdelijk bouwwerk (tent, stand, (markt) kraam, podium e.d.) moet zodanig worden geplaatst dat:

 • a.

  alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te bereiken;

 • b.

  de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten rondom een straal van 0.75m worden vrijgehouden en dienen te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn.

 • c.

  Tussen de achterzijde van een stand, (markt)kramen, podiums e.d. en de achterliggende bebouwing moet een strook van minimaal 1 meter breed worden vrijgehouden.

Artikel 3

Gebruik

 • 1.

  Het bouwwerk of terrein moet uiterlijk 3 uur voor de aanvang van de controle gereed te zijn.

 • 2.

  Indien tijdens de controle de constructie en/of brandveiligheidsvoorschriften niet voor akkoord bevonden worden, mag de tijdelijke inrichting niet in gebruik worden genomen.

3 . Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgangen mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn; tussen de opstellingsblokken van tafels en stoelen moeten gangpaden, welke gelijk zijn aan de breedte van de (nood)uitgangen, aanwezig zijn die rechtstreeks naar de (nood)uitgangen leiden.

 • 4.

  Bij de aanwezigheid van rolstoelen of bedden ten behoeve van gehandicapten of zieken, moeten de (nood-) uitgangen geschikt zijn om deze met rolstoelen of bedden te passeren; personen in rolstoelen en bedden moeten vergezeld zijn van één of meerdere begeleiders.

 • 5.

  Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn afgedekt of afgeplakt, dat niemand daarmee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen.

 • 6.

  De aanleg en uitbreiding van de elektrische installatie moet geschieden overeenkomstig NEN 1010.

 • 7.

  Indien zich tijdens de voorbereiding van het evenement of tijdens het evenement technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor de (brand)veiligheid, moet dit direct gemeld worden aan de contactpersoon van de brandweer zoals vermeld in de aanhef van het advies brandveiligheid.

Artikel 4

Afval

 • 1.

  Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.

 • 2.

  De aanwezige afvalbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal zijn vervaardigd.

 • 3.

  Het in gebruik genomen openbaar gebied en de directe omgeving worden na afloop vrij van rommel en onbeschadigd achter te laten.

Artikel 5

Procedure Melding

De meldingsprocedure is gebaseerd op de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De meldlng wordt gedaan door middel van een formulier. Dit formulier is te downloaden op de site van de gemeente en is te verkrijgen bij de afdeling publiekszaken. De melding wordt geregistreerd bij het bureau Evenementen van de afdeling Publiekszaken.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit uitwerkingsbesluit treedt in werking op 01 oktober 2010

Aldus besloten door de burgemeester der gemeente Heerlen op 24-09-2010.