Huurbeleid gemeenschapshuizen

Geldend van 28-01-2012 t/m heden

Intitulé

Huurbeleid gemeenschapshuizen.

 

Relevante passages/bepalingen uit Beleidskader 2011:

 

Missie:

Geen enkele gebruiker kan het exclusieve gebruik / een voorkeursrecht van ruimten of gebruikstijden claimen. Verenigingsgebruik en gebruik door ( groepen van ) personen geniet voorrang op een gebruik ten behoeve van (verenigings-)activiteiten met een commerciële inslag of commerciële activiteiten.

Laatstgenoemde activiteiten zijn vaak exploitatietechnisch interessant, doch mogen regulier (verenigings-) gebruik niet verdringen. Een optimaal gebruik door ( groepen van ) personen en verenigingen ( oorspronkelijke doelstelling ) dient te allen tijde voorrang te genieten boven commerciële activiteiten / activiteiten met commerciële inslag ( die meer inkomsten generen ) en uit het oogpunt van exploitatie interessanter zijn.

De doelstelling is niet om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen, maar om optimaal huisvesting te bieden aan lokale activiteiten.

 

Beleidslijn:

9.

Gemeenschapshuizen hanteren ingeval van een structureel gebruik van (een) ruimte(n) door een commerciële partij, één uniforme huurprijs/norm, ongeacht welke kern of welk gebouw het betreft.

10.

Voor het gebruik van ruimte(n) door personen / groepen van personen ( al dan niet in verenigingsverband ) en verenigingen afkomstig uit de gemeente Bladel, is voor zover het geen commerciële activiteiten betreft geen huur verschuldigd.

 

Voorbeelden:    Geen huurverplichting op grond van beleidslijn 10 en 12

 

repetitie                  muziekvereniging, toneelvereniging,zangvereniging,etc.

uitvoering

concours

vergaderingen

 

expositie                 schildersclub

lezersavond            literaire vereniging

dansen                   ouderenvereniging

koersbal                 ouderenvereniging (betreft geen sport aangesloten bij NOC/NSF)

 

vergadering            vereniging van eigenaren (groep van personen / niet commercieel)

 

carnaval / zittingsavonden

kindervakantiewerk

intocht St. Nicolaas

11.

Alle niet commerciële zorg-, hulp- en dienstverlenende welzijnsinstellingen die met hun lokale aanbod een bijdrage leveren aan ( het behoud / het vergroten van ) de leefbaarheid van het dorp, moeten om niet gebruik kunnen maken van ruimten in het gemeenschapshuis.

 

Scholen dienen te worden gelijkgesteld aan niet commerciële zorg-, hulp- en dienstverlenende welzijnsinstellingen zoals het maatschappelijk werk, de GGD, de bibliotheek, en moeten dus om niet gebruik kunnen maken van ruimten in het gemeenschapshuis.

 

 • Indien het schoolgebruik betrekking heeft op lesgeven is huur verschuldigd.

 • Is sprake van schoolgebruik vanwege culturele activiteiten ( zoals de schoolmusical ) en dergelijke, is geen huur verschuldigd.

Voorbeelden:    Geen huurverplichting op grond van beleidslijn 11

vergaderingen - GGD - Door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke voorzieningen.

spreekuur  - GOW                         

                 - MW Lumens Groep

workshops  - scholen - betreft culturele activiteiten, aangeboden door de school zelf, en dus niet door een commerciële partij.

musicals

kerst-)vieringen

carnavalsmiddag

 

vergaderingent - gemeente, dorpsraad,

verkiezingsdebat

cursus

voorlichtingsbijeenkomst - jongerenwerk - mits deelname gratis

vluchtelingenwerk         

cursus - e.h.b.o. / reanimatie - mits niet door commerciële partij aangeboden

 

jubileumfeest - bijv. lokale peuterspeelzaal (maar feesten zonder relatie met de doelstelling van de instelling: wél huur)

12.

Er is sprake van een “verenigingsactiviteit”, wanneer het een activiteit betreft, gelieerd aan de ( statutaire ) doelstelling van die vereniging, zonder het vooropgestelde doel ( extra ) inkomsten te verwerven, uitgevoerd door personen / groepen van personen ( al dan niet in verenigingsverband ) en verenigingen, afkomstig uit de gemeente Bladel. Ingeval van een “verenigingsactiviteit” is geen huur verschuldigd.

 • Standpunt B&W: Sommige verenigingen zijn genoodzaakt om uitvoeringen van “eigen” activiteiten te kunnen bekostigen, extra inkomsten te vergaren, bijvoorbeeld door middel van entree. Als die inkomstenbron op zich dan vervolgens weer leidt tot extra uitgaven ( huur ), wordt de haarbaarheid / bekostiging van zulke activiteiten onnodig moeilijk gemaakt. Derhalve geen huur.

13.

Er is sprake van een “activiteit met commerciële inslag” wanneer het “verenigingsvreemde” activiteiten betreft ( niet gelieerd aan de - statutaire - doelstelling van de gebruiker ) met het vooropgestelde doel ( extra ) inkomsten te verwerven. Ingeval van een “activiteit met commerciële inslag” is huur verschuldigd.

 

 • Standpunt B&W: De kosten van activiteiten die de vereniging naar verwachting wat extra inkomsten zullen opleveren ( bijv. rommelmarkt ), mogen niet volledig ten laste komen van het gemeenschapshuis / de gemeenschap.

  De huur betreft bovendien slechts een tegemoetkoming is de kosten, daar een gebruik tegen kostprijs ( kosten accommodatie en personeel ) al snel de hoogte van het huurbedrag overstijgt.

  Derhalve wel huur verschuldigd.

 

Voorbeelden:    Wél een huurverplichting op grond van beleidslijn 13

rommelmarkt        door personen / groep van personen / verenigingen

kledingbeurs                            

wielerzesdaagse                                                         

“Loonse Feesten”

 

cursus                  scholen

'scholen beschikken over van rijkswege gefinancierde accommodaties, geschikt voor dit soort activiteiten (dit in tegenstelling tot culturele activiteiten, waarvoor men in de eigen accommodatie veelal geen ruimte met voldoende capaciteit en faciliteiten beschikbaar heeft)'

vergaderingen   

lessen aan leerlingen 

activiteiten

(aanbod commerciële partij)

Huurtarief “verenigingen”

 • verenigingsvreemde activiteiten met commerciële inslag” door personen / groepen van personen / verenigingen ( dus meer dan uitsluitend de rechtspersoon “vereniging” ), afkomstig uit de gemeente Bladel.

excl. BTW / excl. aanvullende faciliteiten, per dagdeel  

 

                        Afmetingen zaalruimte:                          €

                                   0 – 75 m2                                15,00

                                   75 – 150 m2                             20,00

                                   150 – 260 m2                           30,00

                                   > 260 m2                                 40,00              

Huurtarief “non-profit”

 • gebruik door personen / groepen van personen / verenigingen ( dus meer dan uitsluitend de rechtspersoon “vereniging” ), niet afkomstig uit de gemeente Bladel en gebruik door scholen voor niet-culturele activiteiten.

excl. BTW / excl. aanvullende faciliteiten, per dagdeel

 

                        Afmetingen zaalruimte:                               €

                                   0 – 75 m2                                   20,00

                                   75 – 150 m2                               40,00

                                   150 – 260 m2                             55,00

                                   > 260 m2                                   70,00

14.

Er is sprake van een “commerciële activiteit” wanneer het activiteiten van een profit-instelling betreft met het vooropgestelde doel de commerciële activiteiten / het commerciële aanbod van de gebruiker te promoten.

Ingeval van een “commerciële activiteiten” is huur verschuldigd.

 

Standpunt B&W: Het verwerven van extra inkomsten met een commerciële activiteit is een prettige bijkomstigheid, want exploitatietechnisch wellicht aantrekkelijk, maar niet de primaire doelstelling.

Het mag de gebruiksmogelijkheden van de eigenlijke doelgroep niet verdringen. Indien extra middelen nodig zijn om de eigenlijke doelgroep (nog) beter van dienst te kunnen zijn, dan kan daarvoor een beroep op de gemeente worden gedaan.

 

Voorbeelden:    Wél een huurverplichting op grond van beleidslijn 14

vergaderingen                           bankinstelling

                                               ondernemersvereniging, Z.L.T.O.

                                               woningbouwbedrijven

                                               bedrijven

                                               kinderopvang

                                               zorgaanbieders

                                               (weliswaar door de overheid gefinancierd, maar niet door de gemeente

                                               gesubsidieerd en bovendien steeds vaker met een commercieel aanbod. )

                                                ( Zuidzorg, R.S.Z.K.)     

                                                huisarts, fysiotherapeut, etc.

 

dansles                                    ( particuliere ) dansschool

cursus                                      waarvoor aanbieder deelnemersbijdrage / cursusgeld verlangd

 

theateruitvoeringen                    bijv. Den Herd (artiesten verdienen een gage, bezoekers betalen entree)

Huurtarief “profit”

               commerciële activiteiten door / t.b.v. een profit-instelling.

excl. BTW / excl. aanvullende faciliteiten, per dagdeel

 

                        Afmetingen zaalruimte:                               €

                                   0 – 75 m2                                      30,00

                                   75 – 150 m2                                  75,00

                                   150 – 260 m2                               100,00 

                                   > 260 m2                                     125,00

15.

Er wordt een uniform huurtarievenbeleid ontwikkeld voor alle gemeenschapshuizen in onze gemeente waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt in de huur voor “verenigingsactiviteiten met een commerciële inslag“ en commerciële activiteiten.

 

 • Het mag voor een gebruiker geen verschil maken of men in de ene of de andere kern aanklopt om gebruik te kunnen maken van het gemeenschapshuis. Is het gebruik in de ene kern gratis dan zou dat in de andere kern / in een ander gemeenschapshuis ook zo moeten zijn.

 • Ook de prijs ( de huur ) vanwege het gebruik van een ruimte in het ene of het andere gemeenschapshuis moet hetzelfde / vergelijkbaar zijn. Het mag niet zo zijn dat men in het ene gemeenschapshuis veel goedkoper uit is dan in het andere.

 • Er worden vaste huurtarieven gehanteerd, onafhankelijk van de frequentie van het gebruik, de omvang van het gebruik, de te verwachten revenuen van het gebruik, etc.

 • De beschikbaarheid ( de aanwezigheid van een op die kern toegesneden aanbod ) en de toegankelijkheid ( de kosten om gebruik te maken van het aanbod ) moet in elke kern gelijk zijn, dan wel een vergelijk met de situatie in de andere kernen kunnen doorstaan.

 • Het ondernemerschap van beheerder en bestuur dient zich te richten op een optimaal gebruik van ruimten en niet op het handelen naar eigen inzicht met de condities waaronder dat gebruik plaats kan vinden, noch op het situationeel bepalen of en zo ja hoeveel huur betaald moet worden, hoe transparant, integer en verdedigbaar dat ook plaatsvindt.

 • Sponsoring van initiatieven door middel van bij- of vrijstelling van huur is niet acceptabel. Willekeur moet worden voorkomen, duidelijkheid en zekerheid moet worden geboden.

 • Stichtingsbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het gemeenschapshuis en mogen dit niet, zonder instemming van de gemeente, in handen geven van een vereniging. Gebruik van een gemeenschapshuis kan enkel geschieden om niet of tegen betaling van huur, met consumptieprijzen op het niveau van de lokale horeca. Beheer en exploitatie ge schiedt uitsluitend en alleen door de partij / instelling waarmee de gemeente hiertoe een subsidierelatie onderhoudt.

 

Standpunt B&W : Bezien zal worden of bijvoorbeeld de tarieventabel van “Den Herd” ook kan worden gehanteerd in / door de andere gemeenschapshuizen.

16.

Dit beleidskader gaat vergezeld van een overzicht van activiteiten met daarbij vermeld in welke gevallen wel / geen huur verschuldigd is, teneinde daarmee meer duidelijkheid te verschaffen over de juiste interpretatie van de beleidslijn(en) aangaande de huur.

 

 • Zie toelichting hierboven bij beleidslijn 10, 11 en 13.

17.

In gevallen waarin ruimten in onze gemeenschapshuizen gedurende een langere periode (enkele maanden / een seizoen / of nog langer) exclusief gebruikt worden door commerciële marktpartijen ( bijv. kinderopvang ) wordt een huurnorm voorgestaan van € 125,= excl. BTW per m2 ( prijspeil 2010 ), per jaar.

Voor de levering van gas, water en elektra wordt een opslag gerekend van 35,= excl. BTW per m2, per jaar.

 

Ingeval van medegebruik / gebruik voor enkele dagen / dagdelen per week (gedurende een langere periode) dienen deze normen naar verhouding te worden aangepast.

Hierbij wordt gerekend met 15 dagdelen per week ( 5 ochtenden, middagen en avonden ), er vanuit gaande dat commercieel gebruik in de weekenden in regel incidenteel is. Deze normbedragen dienen jaarlijks te worden geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens ( het indexcijfer van de maand gelegen 4 maanden voor de maand waarin de huurprijs wordt aangepast gedeeld door het indexcijfer van de maand gelegen 16 maanden voor de maand waarin de huurprijs wordt aangepast ).

18.

In gevallen waarin een commerciële partij voor een langere periode ( enkele maanden / een seizoen, of nog langer ) een ruimte wil huren in een gemeenschapshuis, dient de gemeente vooraf te worden gekend in de beslissing om hier wel of niet medewerking aan te verlenen.

24.

Gemeenschapshuizen mogen geen gebruiksmogelijkheden bieden aan activiteiten van commerciële of

persoonlijke aard, tenzij dit met instemming van de plaatselijke horeca geschiedt en/of via de lokale horeca geen passend alternatief onderkomen voorhanden is.

Van elk stichtingsbestuur wordt daarom verlangd dat een convenant met de lokale horeca wordt gesloten over welke commerciële activiteiten mogen plaatsvinden in het gemeenschapshuis. Hierbij wordt de lokale, al jaren gebruikelijke, invulling in acht worden genomen.

Afwegingen n.a.v. opmerkingen / zienswijzen:

 

Opmerking: In de kleine kernen waar de grote zaal van het gemeenschapshuis tevens wordt gebruikt voor binnensportactiviteiten is op basis van de huidige bepaling in de beleidsnota soms moeilijk om te bepalen of voor een activiteit wel/niet huur is verschuldigd. Vallen bijv. sportieve activiteiten van de ouderenbond daar ook onder ?

 

Reactie: Eerder al werd in deze als richtlijn meegegeven dat activiteiten als sportactiviteiten moeten worden beschouwd ( en dus huur is verschuldigd ) wanneer de activiteit een sport betreft die valt onder de nationale sportkoepel NOC*NSF. Een overzicht van bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden is te raadplegen via www.nocnsf.nl / sportbonden / ledenlijst.

 

Dus:     volleybal door leden van de bond van ouderen: wél huur ( tarief sporthal / sportzaal / gymlokaal )

            koersbal door leden van de bond van ouderen: geen huur

 

Overig:

- kinderfeestjes ( gebruik sportgedeelte );

             huurtarief gelijk aan huurtarief sporthal / sportzaal / gymlokaal

 

- feesten, bruiloften en partijen ( in lijn met de afspraken met de lokale horeca );

             huurtarief beleidslijn 14

Extra faciliteiten:

 

Voor het gebruik van extra faciliteiten moet een onkostenvergoeding worden betaald, ongeacht of sprake is van een gebruik / een activiteit waarvoor wel/niet huur verschuldigd.

 

Als richtlijn worden de door “Den Herd” gehanteerde vergoedingen aangereikt:

 

 

“verenigingen”

“non-profit”

“profit”

microfoon met geluidsinstallatie

6,50

6,50

10,00

draadloze microfoon met geluidsinstallatie

15,00

20,00

20,00

flipover met stiften

6,50

6,50

7,50

overheadprojector

10,00

15,00

20,00

tv.+ video

10,00

15,00

20,00

groot projectiescherm 150 x 200

10,00

10,00

20,00

beamer

20,00

20,00

20,00

vleugel / piano gestemd

70,00

85,00

100,00

 

“verenigingen”

“non-profit”

“profit”

podiumdelen ( 2m x 1m )

6,00

6,00

6,00

theater verlichting

75,00

100,00

150,00

geluidsinstallatie voor theater

150,00

180,00

200,00

technicus per uur

17,50

17,50

20,00

opbergruimte/kasten  p.m2.p.jaar

13,50

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladel, december 2011