Regeling vervallen per 01-01-2024

Wegsleepregeling

Geldend van 01-04-2008 t/m 31-12-2023

Intitulé

Wegsleepregeling

De raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2007;

gelezen het advies van de commissie Stadsbeheer d.d. 10 januari 2008;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 73, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit

vast te stellen de Wegsleepverordening 2008.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • B.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • C.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • D.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • E.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • F.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

het terrein van de Bergings Centrale Koppes B.V. , gelegen aan de Berenkoog 3 te Alkmaar.

2.De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 57,-- incl. BTW

  • b.

   overbrengkosten € 88,-- incl. BTW

 • 2. De kosten van het bewaren van en vervolgens afgeven van een voertuig bedragen:

  • a.

   basistarief € 35,-- incl. BTW

  • b.

   er wordt een verhoging van € 7,-- incl. BTW berekend bij opslag van het voertuiglanger dan 7 x 24 uur per volgend etmaal of deel daarvan dat de stalling voortduurt.

 • 3. Het totaalbedrag genoemd onder 1a, 1b en 2a wordt verhoogd met 15% opslag i.v.m. indirecte kosten (ingevolge artikel 13 van het besluit), zijnde € 27,--.

 • 4. Indien de eigenaar c.q. rechthebbende van een voertuig het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt, bedragen de kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging € 57,-- incl. BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2008.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard van 22 januari 2008

De griffier, De voorzitter,

Nota-toelichting

2011-03-09