Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent contactcommissies Verordening contactcommissies Wormerland

Geldend van 27-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent contactcommissies Verordening contactcommissies Wormerland

De raad van de gemeente Wormerland;

Heeft gelet op het raadsbesluit van 8-3-2011 waarin is besloten in te stemmen met de advisering van de contactcommissies aan raad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de volgende verordening, regelende de taak en samenstelling, vast te stellen.

Begripsomschrijvingen.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Kernen:

 • a.

  Oostknollendam : de bebouwde kom van de kern Oostknollendam (postcode 1534), inclusief de Wormerringdijk en de Poelweg;

 • b.

  Wijdewormer : het grondgebied van de voormalige gemeente Wijdewormer met het grondgebied van Purmerend dat in het kader van de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Wormerland is toegevoegd;

 • c.

  Jisp : de bebouwde kom van de kern Jisp (postcode 1546) inclusief het Oosteinde en het Weiver gelegen in de kern Wormer; Op de bij dit reglement behorende kaart is het onder a t/m c gestelde nader aangeduid.

 • d.

  de contactcommissie : de commissie bedoeld in artikel 2.

 • e.

  raad : de gemeenteraad

 • f.

  het college : het college burgemeester en wethouders

 • g.

  de burgemeester : de burgemeester

 • h.

  contactwethouder : wethouder gekoppeld aan een contactcommissie

 • i.

  contactambtenaar : ambtenaar ter ondersteuning contactcommissie

Artikel 2

 • 1.

  • a.

   De contactcommissie bestaat uit minimaal 3 leden. Als dit aantal personen niet beschikbaar is, is er voor de betreffende kern geen contactcommissie.

  • b.

   De contactcommissie bepaalt zelf of er al dan niet verkiezingen worden gehouden en op welke wijze deze georganiseerd worden.

  • c.

   Wanneer de contactcommissie besluit tot het houden van verkiezingen moeten er minstens 6 kandidaten zijn en bestaat de contactcommissie uit maximaal 5 leden.

  • d.

   Zonder verkiezingen kan de contactcommissie zelf het aantal leden bepalen, mits het minimale aantal leden als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a beschikbaar is.

  • e.

   De leden van de contactcommissie worden benoemd door het college.

 • 2. Tot lid van de commissie zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van de raad en/of het college van de gemeente Wormerland

  • b.

   ambtenaren aangesteld door of vanwege de gemeente of daaraan

 • 3. Het in lid 2 onder b. bepaalde is niet van toepassing op:

  • 1.

   ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • 2.

   zij die als vrijwilliger niet bij wijze van beroep hulpdiensten verlenen;

  • 3.

   onderwijzend personeel.

Artikel 3.

 • 1. De contactcommissie vormt als laagdrempelig forum de ‘ogen en oren’ van de gemeenschap/de kern.

 • 2. De contactcommissie kan initiatieven ontplooien ten behoeve van het belang van de gemeenschap/de kern.

 • 3. De contactcommissie ondersteunt en biedt hulp bij initiatieven vanuit de gemeenschap/de kern.

 • 4. De contactcommissie kan een protocol vaststellen. In dit protocol worden onder meer de afspraken vastgelegd over de organisatie van de verkiezingen, aantal leden en (her) benoeming van de leden, zittingsduur en vergaderstructuur.

De verkiezing van de leden van de contactcommissie

Artikel 4.

 • 1. Eventuele verkiezingen van leden van de contactcommissie vinden plaats op een wijze zoals door de contactcommissie vastgelegd in een  protocol als bedoeld in artikel 3 lid 4 van deze verordening.

 • 2. [vervallen]

 • 3. [vervallen]

 • 4. Kandidaatstelling als bedoeld in het vorige lid van dit artikel dient uiterlijk zeven weken voor de dag van de verkiezing plaats te hebben. De kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren.

 • 5. De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten wordt door het hoofdstembureau vastgesteld. In het hoofdstembureau is het voltallige college vertegenwoordigd.

Artikel 5.

 • 1. Een verkiezing van de leden van de contactcommissies kan op ieder moment plaatsvinden.

 • 2. De kiesgerechtigde inwoners van de kernen als bedoeld in artikel 2 ontvangen tenminste 10 dagen voor de dag der verkiezingen van het college een uitnodiging om aan de verkiezingen deel te nemen, onder vermelding van de namen der kandidaten, de plaats waar de verkiezingen zullen worden gehouden en de tijd gedurende welke stembureau zal zijn geopend.

 • 3. Kiesgerechtigde inwoners kunnen een andere kiesgerechtigde schriftelijk

  machtigen in hun plaats een stem uit te brengen.

Artikel 6.

[vervallen]

Artikel 7.

[vervallen]

Artikel 8.

[vervallen]

Artikel 9.

[vervallen]

Artikel 10.

[vervallen]

Artikel 11.

[vervallen]

Artikel 12.

[vervallen]

Artikel 13.

 • 1. De contactcommissie wijst uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangendvo orzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van de contactcommissie.

 • 3. De secretaris houdt aantekening van het in de vergaderingen van de contactcommissie verhandelde.

 • 4. De vastgestelde verslagen worden verzonden aan de contactambtenaar die zorg draagt voor verspreiding naar de raad en het college.

Artikel 14.

[vervallen]

De vergadering van de contactcommissie.

Artikel 15.

 • 1. De contactcommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de leden dit gewenst acht

 • 2. De vergaderingen worden in het openbaar gehouden op een tijdig bekend te maken plaats. Daarbij wordt tevens mededeling gedaan van de aanvangstijd der vergadering.

 • 3. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter of de meerderheid van de leden dit gewenst acht.

Artikel 16.

 • 1. Eenmaal per jaar vergadert de contactcommissie met het college.

 • 2. Twee maal per jaar vergadert de contactcommissie met de contactwethouder. Dit kan ook het bijwonen van een reguliere vergadering van de contactcommissie zijn.

 • 3. Bij de uitnodiging voor een vergadering van de commissie kan het verzoek gedaan worden deze vergadering te laten bijwonen door een lid van de raad/college of de burgemeester.

Artikel 17.

Over zaken wordt mondeling of door middel van handopsteken gestemd. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes.

Artikel 18.

Het college stelt een protocol vast op basis waarvan de samenwerking en informatie uitwisseling tussen de gemeente en de contactcommissie concreet plaatsvindt.

Slot- en overgangsbepalingen.

Artikel 19.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, de contactcommissie gehoord.

Artikel 20

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening contactcommissies Wormerland”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Wormerland
Op 8-3-2011.
de griffier, de voorzitter,
I.P. Vrolijk P.C. Tange