Beleidsregels aanleg geveltuinen Pijnacker-Nootdorp

Geldend van 05-03-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels aanleg geveltuinen Pijnacker-Nootdorp

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op de artikelen 2.1.5.1, eerste en tweede lid, en 2.1.5.2, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 voor gemeente Pijnacker-Nootdorp en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de navolgende 'Beleidsregels aanleg geveltuinen Pijnacker-Nootdorp'.

Artikel 1. Criteria

Het is toegestaan een geveltuin aan te leggen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Een geveltuin is toegestaan aan de voorgevel en zijgevel van woningen welke direct aan een openbaar trottoir/voetpad grenzen.

 • b.

  Geveltuinen zijn niet toegestaan in winkelstraten, bij terrassen of bij andere uitstallingen.

 • c.

  De grond is en blijft eigendom van de gemeente.

 • d.

  De eigenaar van een huurwoning moet met de aanleg akkoord zijn.

 • e.

  De toegestane diepte van de geveltuin bedraagt maximaal 45 cm, oftewel 1,5 trottoirtegel, inclusief opstaande rand. Elementverhardingen met een lengte of breedte van meer dan 45 cm mogen niet verwijderd worden.

 • f.

  Er dient na aanleg van de geveltuin op het trottoir een vrije doorgangsruimte van minimaal 1,50 meter te resteren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van bomen, lichtmasten en ander straatmeubilair, alsmede met overhangende takken.

 • g.

  Er mogen bij de aanleg alleen opsluitbandjes met een maximale hoogte van 30 cm worden gebruikt. Hekwerken, afrasteringen en (reclame)borden zijn niet toegestaan.

 • h.

  In verband met eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen bedraagt de maximale diepte van grondbewerking maximaal 30 cm.

 • i.

  In de geveltuin mag uitsluitend beplanting worden aangebracht. Met het oog op mogelijke schade aan kabels en leidingen, bestrating en gebouwen, mogen geen bomen, boomvormers en diepwortelende planten in een geveltuin worden geplant.

 • j.

  De geveltuin mag geen overlast, gevaar, schade of hinder voor de omgeving opleveren.

 • k.

  De geveltuin moet steeds in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren. Het onderhoud komt geheel voor eigen rekening van de eigenaar/bewoner van het pand.

 • l.

  Bij verwaarlozing of verwijtbare schade heeft de gemeente het recht de geveltuin op kosten van de eigenaar/bewoner te verwijderen. Bij overtreding van de regels krijgt de overtreder één week de tijd om de geveltuin aan te passen aan deze nadere regels.

 • m.

  Het verhardingsmateriaal dient bewaard te blijven zodat dit in een voldoende zandbed kan worden teruggelegd.

Artikel 2. Schade

 • a.

  De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, die uit de aanleg, het gebruik of herstel van de geveltuin voortvloeit.

 • b.

  Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enigerlei schadevergoeding.

 • c.

  Bij eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen en rioolaansluitingen e.d. dient men de gemeente en de kabelexploitanten te allen tijde de gelegenheid te geven onderhoud te verrichten aan bedoelde kabels en leidingen. Indien de geveltuin daarvoor moet worden verwijderd of beschadigd raakt, kunnen de gemeente en de kabelexploitanten niet voor die schade worden aangesproken.

 • d.

  Schade aan huisaansluitingen als gevolg van de (aanleg van een) geveltuin wordt op de veroorzaker verhaald.

Artikel 3. Beëindiging

 • a.

  Indien bij reconstructie van het openbaar gebied de vrije doorgangsruimte smaller wordt dan de vereiste 1.50 meter dient de geveltuin te worden verwijderd.

 • b.

  Bij verhuizing dient de geveltuin te worden verwijderd of onder verwijzing naar de nadere regels aan de volgende bewoners te worden overgedragen.

 • c.

  Bij beëindiging van het gebruik moet het trottoir in de oorspronkelijke staat van onderhoud, een en ander ter beoordeling van de gemeente, te worden opgeleverd, waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 4. Opvolgen aanwijzingen

Door of namens de gemeente gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid, dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de geveltuin zonder dat de eigenaar/bewoner aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2011
de secretaris, de burgemeester,
drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg