Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten:

 • uit de regio Noord- en Midden-Limburg:

 • Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert, en

 • uit de regio Zuid-Limburg:

 • Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal;

ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn,

overwegende dat:

 • het Rijk de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft vastgesteld of voornemens is deze vast te stellen;

 • het Rijk daarmee de gemeenten in Nederland en derhalve ook in Limburg de wettelijke opdracht geeft om hun inwoners te allen tijde toegang te verschaffen tot een antidiscriminatievoorziening;

 • het Rijk per 1 januari 2009 alle gemeenten een uitkering in het gemeentefonds verstrekt ter hoogte van € 0,372 per inwoner (prijspeil 2009) ten behoeve van deze wettelijke taak;

 • de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met het beleidsvoorstel AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg), versie 1.1, d.d. 4 juli 2008, om te komen tot een gezamenlijke ADV-Limburg ter uitvoering van de wettelijke taken klachtmelding en klachtbehandeling en registratie en monitoring en de taak voorlichting en (beleids)advies op het vlak van antidiscriminatie in Limburg;

 • de ADV-Limburg in de gehele Provincie Limburg actief zal zijn, verdeeld over de regio Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg;

 • de gemeente Roermond als centrumgemeente zal fungeren voor de regio Noord- en Midden-Limburg en de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor de regio Zuid-Limburg;

 • het Centraal Bureau van de ADV-Limburg (tevens regionaal steunpunt) wordt gevestigd in de gemeente Maastricht, het tweede regionale steunpunt wordt gevestigd in de gemeente Roermond en dat in de overige gemeenten sprake zal zijn van (flexibele) lokale meldpunten;

 • de ADV-Limburg en de centrumgemeenten actief zullen deelnemen aan de samenwerking op het vlak van antidiscriminatie met het Openbaar Ministerie en de Politie;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

BESLUITEN:

de volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan:

Artikel 1 Doel en middel

 • 1.

  Het doel van deze regeling is het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening en het daarvoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg, verder te noemen "ADV-Limburg".

 • 2.

  De gemeente Maastricht zal optreden als centrumgemeente voor de regio Zuid-Limburg met betrekking tot de inhoud van deze regeling.

 • 3.

  De gemeente Roermond zal optreden als centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg met betrekking tot de inhoud van deze regeling.

Artikel 2 Inhoud en Werkzaamheden

 • 1.

  De centrumgemeenten dragen zorg voor de realisering van de ADV-Limburg met de volgende taken:

  • a.

   klachtmelding en klachtbehandeling;

  • b.

   registratie, monitoring en (beleids)advisering;

  • c.

   voorlichting en preventie.

 • 2.

  De totstandkoming en instandhouding van de ADV-Limburg vindt plaats:

 • 3.

  De centrumgemeenten:

  • a.

   treden op als beslisser op aanvragen om subsidie van de ADV-Limburg;

  • b.

   treden op als de bestuurlijke partners voor de ADV-Limburg, het Openbaar Ministerie en de politiekorpsen Limburg-Noord en Limburg-Zuid, en

  • c.

   dragen zorg voor de beleidscoördinatie op het vlak van antidiscriminatiebeleid en stemmen dit af met de deelnemende gemeenten.

 • 4.

  Het staat de deelnemende gemeenten vrij om voor eigen rekening eigenstandig additionele diensten van ADV-Limburg te betrekken.

 • 5.

  De artikelen van de thans geldende wetgeving betreffende gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen zijn onverkort van kracht op deze regeling en de daarbij behorende bijlagen.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 1.

  De colleges van de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert uit de regio Noord- en Midden-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Roermond, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

 • 2.

  De colleges van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal uit de regio Zuid-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Maastricht, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Limburg.

Artikel 4 Financiën

 • 1.

  De centrumgemeenten ontvangen per kalenderjaar van elke deelnemende gemeente een bedrag van € 0,372 per inwoner (prijspeil 2009) op basis van facturering.

 • 2.

  Het bedrag, als bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks door de centrumgemeenten geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen en gecorrigeerd voor het aantal inwoners in relatie tot de begroting van de ADV-Limburg voor dat jaar. Voor het aantal inwoners zijn de CBS-cijfers per 1 januari van het betreffende jaar van toepassing.

 • 3.

  De deelnemende gemeenten dragen ervoor zorg dat zij voor 31 januari van het betreffende kalenderjaar de bijdrage voor dat jaar, als bedoeld in het eerste lid, aan de centrumgemeenten hebben voldaan.

 • 4.

  De centrumgemeenten dienen de ontvangen bijdragen van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk via subsidieverlening in te zetten ter financiering van de ADV-Limburg. Deze subsidieverlening vindt plaats conform de betreffende subsidieverordening van de centrumgemeenten.

 • 5.

  Indien in enig jaar de ADV-Limburg met een positief resultaat de boeken sluit, kan zij dit toevoegen aan haar algemene reserve. De centrumgemeenten zien erop toe dat de ADV-Limburg verantwoord gebruik maakt van deze algemene reserve.

 • 6.

  De centrumgemeenten mogen naast het gestelde in het vierde lid voor de door hen te verrichten coördinerende taken en werkzaamheden als centrumgemeente ieder jaarlijks een bedrag van maximaal € 12.500,- (prijspeil 2009) inhouden op de ontvangen bijdragen van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk.

 • 7.

  Het bedrag, als bedoeld in het zesde lid, wordt jaarlijks door de centrumgemeenten geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen.

Artikel 5 Overleg, Rapportage en Evaluatie

 • 1.

  Over de uitvoering van deze regeling zullen de centrumgemeenten in hun betreffende regio op bestuurlijk en ambtelijk niveau regelmatig overleg voeren met de deelnemende gemeenten uit de betreffende regio.

 • 2.

  De centrumgemeenten dragen jaarlijks voor 1 oktober zorg voor het aanleveren van een hatfjaarrapportage over het lopende jaar aan de deelnemende gemeenten. Deze jaarrapportage bestaat tenminste uit:

  • a.

   een beleidsinhoudelijke rapportage op hoofdlijnen over de realisatie en de afwijkingen daarvan met betrekking tot de door de ADV-Limburg te bereiken (beleids)resultaten, en

  • b.

   de daarmee te verwachten inhoudelijke en financiële risico's.

 • 3.

  De centrumgemeenten dragen jaarlijks namens de deelnemende gemeenten voor 1 april zorg voor het aanleveren van een verslag aan het Rijk over de door de ADV-Umburg In het voorgaande jaar geregistreerde klachten.

 • 4.

  De centrumgemeenten dragen jaarlijks voor 1 juli zorg voor het aanleveren van een jaarrapportage over het voorgaande jaar aan de deelnemende gemeenten. Deze jaarrapportage bestaat tenminste uit:

  • a.

   een beleidsinhoudelijke rapportage over het afgelopen jaar en een vooruitblik over het komende jaar;

  • b.

   een financiële rapportage op hoofdlijnen over het afgelopen jaar en een doorkijk over het lopende en komende jaar, en

  • c.

   als bijlagen het inhoudelijk en financieel jaarverslag van de ADV-Limburg.

 • 5.

  De centrumgemeenten dragen vierjaarlijks zorg voor een evaluatie van de afgelopen vier jaren, voor het eerst in 2013 over de periode 2009 t/m 2012. Deze vierjaarlijkse evaluatie bestaat tenminste uit:

  • a.

   een beleidsinhoudelijke evaluatie over de afgelopen jaren en een vooruitblik voor de komende jaren;

  • b.

   een financiële evaluatie op hoofdlijnen over de afgelopen periode en een doorkijk voor de komende jaren, en

  • c.

   een advies aan de deelnemende gemeente voor eventuele wijzigingen in het gezamenlijke beleid aangaande de ADV-Limburg.

Artikel 6 Werkingsduur

De regeling wordt met terugwerkende kracht aangegaan voor onbepaalde tijd, beginnende op 1 januari 2009, met dien verstande dat de regeling ten aanzien van artikel 2 blijft bestaan totdat onherroepelijk is beslist.

Artikel 7 In- en Uittreding

 • 1.

  Een deelnemende gemeente kan tot uittreding besluiten.

 • 2.

  Uittreding, als bedoeld in het eerste lid, kan alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Een deelnemende gemeente die uittreedt dient dit uiterlijk voor 1 juli voorafgaand aan dat kalenderjaar schriftelijk aan de betreffende centrumgemeente te melden.

 • 3.

  Eventuele voor de betreffende centrumgemeente en/of het ADV-Limburg ontstane frictiekosten veroorzaakt door en/of verbonden aan de uittreding, als bedoeld in het derde lid, komen voor rekening van de uittredende gemeente.

 • 4.

  De deelnemende gemeenten kunnen gedurende de looptijd van deze regeling slechts op basis van onderlinge overeenstemming deze regeling of de daarbij behorende bijlagen wijzigen.

 • 5.

  Beëindiging van deze regeling kan alleen plaatsvinden als alle deelnemende gemeenten daarmee instemmen. Besluitvorming over beëindiging dient tenminste zes maanden voorafgaand aan de beëindiging te hebben plaatsgevonden.

 • 6.

  De voor de centrumgemeenten en/of het ADV-Limburg ontstane kosten veroorzaakt door en/of verbonden aan de beëindiging, als bedoeld in het vijfde lid, komen, naar rato van inwoneraantal, voor rekening van alle op het moment van beëindiging deelnemende gemeenten.

Artikel 8 Registratie

 • 1.

  De colleges nemen de regeling op in de door hen bij te houden register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  De colleges van de gemeenten Maastricht en Roermond zenden een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling toe aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg".