Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieverordening voor activiteiten op het gebied van sport

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2019

Intitulé

Subsidieverordening voor activiteiten op het gebied van sport

Artikel 1 Begripsbepalingen

In aanvulling op de Algemene subsidieverordening wordt voor de toepassing van deze

verordening verstaan onder:

Incidentele subsidie: een eenmalige subsidie aan een instelling of organisatie voor één

of meerdere nader omschreven activiteiten op het gebied van sport.

Meerjarige subsidie: een subsidie voor een aaneengesloten periode van maximaal drie

jaren voor jaarlijks terugkerende sportevenementen die in principe door vrijwillige

bijdragen in stand worden gehouden en die minimaal een regionale uitstraling hebben.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze deelverordening is, in aanvulling op de Algemene subsidieverordening, van

toepassing op de verstrekking van incidentele subsidies ten behoeve van de organisatie

van activiteiten op het gebied van sport binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 3 Subsidiebedragen

 • 1. Voor subsidies op het gebied van sport worden de volgende categorieën gehanteerd:

  • a.

   kleinschalige activiteit: € 200,-

   Een activiteit is kleinschalig als aan twee van onderstaande criteria wordt voldaan:

   • -

    activiteit is plaatselijk of in een wijk;

   • -

    aantal deelnemers is minder dan 50;

   • -

    totale begroting is lager dan € 2.000, --.

  • b.

   middelgrote activiteit: € 450,-

   Een activiteit is middelgroot als aan twee van onderstaande criteria wordt voldaan:

   • -

    activiteit is voor groter dorp of regionaal;

   • -

    aantal deelnemers is tussen 50 en 150;

   • -

    totale begroting ligt tussen € 2.000,- en € 6.000,-.

  • c.

   grootschalige activiteiten: € 750,-

   Een activiteit is grootschalig als aan twee van onderstaande criteria wordt voldaan:

   • -

    activiteit is regionaal, landelijk of internationaal;

   • -

    aantal deelnemers is meer dan 150;

   • -

    totale begroting is meer dan € 6.000, -.

  • d.

   afwijkende bedragen

   Als er voor specifieke kosten een afwijkend bedrag wordt aangevraagd dan kan er van de standaardbedragen worden afgeweken.

 • 2. De in lid 1 genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkeling van het prijsniveau zoals dat terzake van subsidies voor het betreffende jaar wordt toegepast voor de gemeentebegroting.

Artikel 4 De subsidieaanvraag

Aanvragen voor subsidies op grond van deze verordening dienen, in afwijking van het

bepaalde in de Algemene subsidieverordening , uiterlijk vier weken voor het begin van de

activiteit(en) in het bezit te zijn van het college.

Artikel 5 Het subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks een apart subsidieplafond vast voor de verstrekking van subsidies voor activiteiten op het gebied van sport.

 • 2. De op grond van lid 1 vastgestelde bedragen worden over de aanvragers verdeeld op basis van de volgorde waarin de aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de gronden genoemd in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet

bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene subsidieverordening, kan de subsidie

worden geweigerd wanneer:

 • 1.

  De activiteit geen aanvulling vormt op het ten tijde van de aanvraag binnen de gemeente Tytsjerksteradiel geldende aanbod van sportactiviteiten;

 • 2.

  De activiteit niet openbaar toegankelijk is;

 • 3.

  De activiteit tijdens een dorpsfeest of op een nationale feestdag wordt georganiseerd;

 • 4.

  De aanvrager al een structurele subsidie voor eigen activiteiten ontvangt;

 • 5.

  De activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente.

Artikel 7 Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijke financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen van bezoekers, als de aard van de activiteiten het toelaat.

Artikel 8 Voorschotten

Het college kan op verzoek van de subsidieontvanger een voorschot op de toegekende

subsidie verlenen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, voorzover de toepassing van deze verordening leidt tot een

onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze verordening

bepaalde.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening voor activiteiten op het gebied van sport .

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de deelverordening activiteiten op het gebied van sport 2002 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel
op 18 december 2008,
nadien gewijzigd in de openbare vergadering van 25 november 2010.
.
de griffier. de voorzitter.
S.K. Dijkstra G.J. Polderman