Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

de raad van de gemeente Beesel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2008

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de: Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Paragraaf 1 inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • b.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • c.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • d.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van een particulier of rechtspersoon. Bijvoorbeeld terreinen van burgers, bedrijven, scholen, woningstichting en dergelijke.

 • e.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak dat legaal is aangesloten op de gemengde vrijvervalriolering, niet zijnde een drukriolering.

Paragraaf 2 algemene uitgangspunten voor subsidiering

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling en gebiedsaanwijzing

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde (bijv. de eigenaar) worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt aan particulieren en rechtspersonen.

 • 2. Uit het oogpunt van doelmatigheid en beheerbaarheid van de regeling dient het af te koppelen verhard oppervlak een oppervlakte van minimaal 30 m² (horizontaal gemeten) te hebben

 • 3. Het afkoppelen dient te geschieden op een wijze die naar het oordeel van het college milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord is.

 • 4. Indien een andere instelling reeds subsidie heeft verstrekt voor het afkoppelen van een bepaald verhard oppervlak, verstrekt het college slechts subsidie indien en voor zover de door de ander instelling verstrekte subsidie lager is dan de subsidie die het college op grond van deze verordening maximaal kan verstrekken.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt de hoogte van de subsidie per m2 vast.

 • 2. Bij oppervlakken kleiner dan 400 m2 wordt het maximale door het college vastgestelde bedrag per vierkante meter toegekend.

 • 3. Bij oppervlakken groter dan 400 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door het college vastgestelde bedrag per vierkante meter.

Paragraaf 3 Subsidieverlening/terugvordering

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de aanvraag.

 • 4. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 5. Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

 • 6. Indien een andere instelling ter zake van het afkoppelen van het verhard oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt, dan wel indien ter zake een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling is ingediend waarop ten tijde van het indienen van de aanvraag bij het college nog niet is beslist, is de aanvrager verplicht hiervan aan het college mededeling te doen.

Artikel 7 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien terzake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

 • 4. Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 betaling c.q. terugvordering

 • 1. De gemeente Beesel zal binnen 4 weken na toekenning de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2. Indien binnen 12 weken na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld kan de beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel wordenteruggevorderd.

 • 3. Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de overeengekomen verharding te hebben afgekoppeld.

Artikel 9 Weigeringgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie:

  • a.

   indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • b.

   indien door verlening van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

  • c.

   indien en voor zover een andere instelling voor het afkoppelen van het verhard oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de op grond van artikel 5 toe te kennen maximale bijdrage;

  • d.

   indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem, dan wel afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • e.

   indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

  • f.

   Indien het afkoppelen zal leiden tot overlast op aanliggende percelen.

 • 2. Het college kan de subsidie weigeren:

  • a.

   indien ten tijde van de beslissing reeds met het afkoppelen van het verhard oppervlak een aanvang is gemaakt;

Artikel 10 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening aan de subsidieontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot de wijze waarop en de middelen waarmee het afkoppelen van het verhard oppervlak dient te geschieden.

Paragraaf 4 Subsidievaststelling

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidievaststelling een aanvraagformulier vast.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling dient vóór dat met het afkoppelen van het verhard oppervlak wordt gestart te worden ingediend door middel van het aanvraagformulier.

 • 3. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 4. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de dag van de bekendmaking van de vaststelling van de verordening

Artikel 15. slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als; verordening stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 15 december 2008.