Reglement Industriehaven Weert

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Intitulé

Reglement Industriehaven Weert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gezien het ambtelijk advies van 17 maart 2009;

gelet op artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

besluiten:

vast te stellen het Reglement Industriehaven Weert.

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Haven: de haven aan de Industriehaven te Weert.

 • 2. Schipper: de gezagvoerder van een schip of een pleziervaartuig of zijn vervanger.

 • 3. Havenmeester: de als zodanig van gemeentewege aangewezen ambtenaar belast met het toezicht op de haven en de daarbij behorende laad- en loswal.

Artikel 2 Ligplaats

 • 1. Het westelijk van de aanlegsteiger gelegen vaste gedeelte van de havenkade is uitsluitend bestemd voor: a. Schepen bestemd en gebruikt voor beroepsgoederenvervoer; b. Baggermolens, elevatoren, drijvende werkinrichtingen of dergelijke vaartuigen, voorzover de schippers van deze vaartuigen beschikken over een door burgemeester en wethouders verleende ligplaatsvergunning. c. Rijksvaartuigen, die gebruikt worden voor onderhoud aan de Zuid-Willemsvaart of die varen ter handhaving van scheepvaartreglementen.

 • 2. Het is schippers van andere schepen dan bedoeld in het eerste lid verboden: a. Om in het westelijk van de aanlegsteiger gelegen gedeelte van de haven ligplaats in te nemen; b. Om ligplaats in te nemen voor een periode korter dan 3 dagen; c. Om met schepen korter dan 13 meter ligplaats in te nemen in de periode van 1 oktober tot 1 april.

 • 3. De schipper is verplicht te zorgen, dat zijn vaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, behoorlijk is vastgemaakt, zonder daarbij schade aan de aanlegsteiger of kaden te veroorzaken.

 • 4. De schipper dient hierbij de aanwijzingen van de havenmeester strikt op te volgen.

Artikel 3 Nachtverblijf

Het is verboden om op andere schepen dan die bedoeld in artikel 2 onder a nachtverblijf in de haven te houden.

Artikel 4 Melding

De schipper is verplicht om zich bij aankomst in en vertrek uit de haven tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch te melden bij de havenmeester (telefoonnummer: 06-11388707).

Artikel 5 Voorkoming ongevallen

 • 1. De schipper is, vanaf het moment dat hij met een schip de haven binnenvaart of aanlegt aan de aanlegsteiger, een kade of laad- en losplaats, verplicht de aanwijzingen van de havenmeester, gegeven ter regeling van het scheepvaartverkeer, ter handhaving van de openbare orde of veiligheid of ter voorkoming van ongeval of schade, onmiddellijk en stipt op te volgen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is de schipper verplicht ervoor zorg te dragen dat met zijn schip geen schade of ongeval wordt veroorzaakt.

Artikel 6 Lading

De schipper is verplicht aan de havenmeester te allen tijde op diens verzoek de meetbrief en de ladingdocumenten van het schip ter inzage te geven.

Artikel 7 Gezonken schip

 • 1. De schipper of bij zijn afwezigheid de eigenaar of gebruiker van een in de haven gezonken schip is verplicht onmiddellijk na het zinken daarvan kennis te geven aan de havenmeester en het gezonken schip te markeren ten genoegen van de havenmeester.

 • 2. De schipper of bij zijn afwezigheid de eigenaar of gebruiker is verplicht om binnen een door burgemeester en wethouders te stellen termijn en op een door hem aangegeven of goedgekeurde wijze het gezonken schip en de lading uit de haven te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 8 Kademuren

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders haken en bomen tegen of in de haven- en kademuren of andere vaste voorwerpen te slaan of te zetten.

Artikel 9 Verontreiniging

 • 1. Het is verboden in de haven, op de aanlegsteiger of de kade afvalstoffen, verontreinigende stoffen of stoffen die stank kunnen verspreiden te laten vallen, te werpen, te pompen of te laten vloeien of in de haven schepen te laten zinken.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien en voor zover één van de artikelen 162, 163 of 427 onder 6 van het Wetboek van Strafrecht of de Wet Milieubeheer, de Afvalstoffenwet, de Wet Chemische Afvalstoffen, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, de Algemene Plaatselijke Verordening of het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing is.

 • 3. Het is verboden om in deze haven zonder ontheffing van burgemeester en wethouders belangrijke reparaties of ander groot onderhoud aan, op of ten behoeve van het vaartuig te verrichten of te doen verrichten.

Artikel 10 Diepgang

Het is verboden de haven binnen te varen en/of aan te leggen, zonder zich er vooraf van te hebben verzekerd, dat er voldoende water staat.

Artikel 11 Doorvaart

Het is verboden met een schip de doorvaart van andere schepen te hinderen.

Artikel 12 Afmeren

Het is verboden in de haven lijnen te spannen of touwen vast te maken anders dan aan de daarvoor bestemde bolders, palen of ringen.

Artikel 13

In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de havenmeester.

Ondertekening

Weert, 24 maart 2009
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,
de secretaris,
mr. J.F.C. van Gilse
de burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer