Nadere regels voor het innemen van dagstandplaatsen op de warenmarkt te Middelburg

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het innemen van dagstandplaatsen op de warenmarkt te Middelburg

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel 17 van het Marktreglement gemeente Middelburg 2010;

besluiten:

nadere regels vast te stellen voor het innemen van dagstandplaatsen op de warenmarkt te Middelburg.

Artikel 1 Dagplaatsen

De standplaatsen worden in volgorde van het lot toegewezen. Het zogenaamde passen is niet toegestaan. De marktmeester wijst de standplaatsen aan, zowel de locatie als de omvang van de standplaats. Er mag geen andere standplaats of meer dan de toegewezen standplaats worden ingenomen. De toegewezen standplaats dient persoonlijk te worden ingenomen. De dagplaats dient uiterlijk om 09.00 uur te zijn ingenomen.

Artikel 2 Stille kramers

 • a. Op de dagplaatsen voor de zgn. stille kramers in de kramenrij, mag uitsluitend gehandeld worden in één branche;

 • b. Bij aanmelding voor een dagplaats dient de aspirant-standplaatshouder de door hem te verhandelen branche aan de marktmeester op te geven;

 • c. De standplaatshouder mag zich laten bijstaan.

Artikel 3 Standwerkerplaatsen

 • a. In dit besluit wordt voor de toepassing van voorschriften inzake standwerkerplaatsen onder “één artikel” verstaan: goederen die volledig identiek aan elkaar zijn en niet verschillen qua kleur of maat.

 • b. Tot de loting voor een standwerkerplaats worden uitsluitend die aspirant-standplaatshouder toegelaten die voornemens zijn de standplaats alleen zelf in te nemen en één artikel ten verkoop aan te bieden. Bij aanmelding voor loting voor een standwerkerplaats dient de aspirant-standplaatshouder het door hem te verhandelen artikel aan de marktmeester op te geven en mag uitsluitend dit artikel daadwerkelijk ten verkoop aan bieden.

 • c. Het is niet toegestaan zich te doen bijstaan op een standwerkerplaats.

 • d. Per branche mag er maar maximaal 1 standplaatshouder worden uitgeloot en mag er maar één standwerkerplaats worden toegewezen.

 • e. Een standwerkerplaats heeft een maximale frontbreedte van 4 meter, een diepte van 3 meter en een maximale hoogte van 1.50 meter met uitzondering van de parasol. Een parasol mag geen grotere diameter hebben dan 5 meter, gemeten vanuit het hart van de standplaats. Plaatsing van parasols op naast elkaar gelegen standplaatsen is alleen toegestaan indien deze elkaar overlappen. Het is niet toegestaan goederen, emballage of voertuigen e.d. buiten de standplaats te plaatsen.

 • f. Een standwerkerplaats dient in de maanden juni, juli en augustus uiterlijk 16.00 uur te zijn ontruimd. In de overige maanden om uiterlijk 15.30 uur.

 • g. Standwerkerplaatsen mogen het hele jaar worden toegewezen, uitgezonderd de periode dat er een ijsbaan op de Markt staat.

Artikel 4 Voorschriften standwerken

 • a. Een standplaatshouder is verplicht op de standplaats te standwerken. Hieronder wordt verstaan verkoopactiviteiten, waarbij de standwerker publiek om zich verzamelt, een voor het publiek aansprekende uiteenzetting of demonstratie houdt over het door hem te verkopen artikel en een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan tracht te bewegen.

 • b. Een standplaatshouder mag de hem toegewezen standplaats niet met andere personen innemen of zich laten aflossen. Zodra de standplaats (tijdelijk) wordt verlaten, dient het te verhandelen artikel te worden afgedekt.

 • c. Het gebruik van prijsaanduidingen, meetinstrumenten en/of weegtoestellen op een standwerkerplaats is niet toegestaan.

Artikel 5 Maatregelen

 • a.

  Indien een standplaatshouder zich niet of in onvoldoende mate houdt aan de in dit besluit genoemde bepalingen, in het bijzonder niet aan de in artikel 4 onderdeel a van dit besluit genoemde kenmerken van standwerken, dan zal hem dit schriftelijk worden meegedeeld.

 • Indien aan een standplaatshouder binnen de periode van een halfjaar driemaal een dergelijke schriftelijke mededeling is verzonden, wordt hij voor de periode van twee maanden uitgesloten van deelname aan de loting voor een standwerkerplaats.

 • b.

  Bij herhaling van de in artikel 5 onderdeel a van dit besluit genoemde omstandigheden binnen een jaar na afloop van de termijn van uitsluiting, kan de standplaatshouder voor een jaar worden uitgesloten van de loting voor een standwerkerplaats met dien verstande dat deze maatregel na twee schriftelijke waarschuwingen wordt toegepast.

 • c.

  De maatregelen, genoemd in artikel 5 onderdeel a en b van dit besluit, beperken niet de toepassing van de strafbepalingen van Marktverordening gemeente Middelburg 2010.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Middelburg, 21 december 2010
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A. van den Brink Mr. J.M. Schouwenaar