Regeling vervallen per 22-09-2016

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen

Geldend van 24-02-2011 t/m 21-09-2016

Intitulé

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen

Corsaregistratienummer: 10.60517

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen het voorstel Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen van de afdeling Stadsontwikkeling, Stedenbouw, Verkeer en Vervoer

 • ·

  gelet op artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten

 • ·

  gelet op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel van de Gemeentewet

Besluit:

tot het wijzigen van de regeling

Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen

Artikel 1

In het geval van een aanvraag voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) dient de aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • 1.

  hij/zij moet in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart;

 • 2.

  hij/zij beschikt niet over een eigen gelegenheid om te parkeren;

 • 3.

  de aanvrager is woonachtig op het aangevraagde adres conform de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

 • 4.

  de aanvraag wordt gedaan voor het voertuig dat op naam staat van de aanvrager of van de echtgeno(o)t(e), partner van de aanvrager die op hetzelfde adres woonachtig is;

 • 5.

  de aanvrager is in bezit van een geldig rijbewijs;

 • 6.

  indien men het voertuig niet in eigendom heeft, dient men door een kopie van lease- of gebruikersovereenkomst aan te tonen dat men de vaste bestuurder van het voertuig is;

 • 7.

  hij/zij woont niet in een flatgebouw, appartementencomplex of soortgelijke voorziening;

 • 8.

  de parkeerdruk in de omgeving van de woning moet zodanig hoog zijn dat de aanvrager niet altijd een parkeerplaats op redelijke loopafstand van de woning kan vinden.

Artikel 2

In het geval van een aanvraag voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats zal deze aanvraag in principe niet gehonoreerd worden wanneer de aanvrager:

 • 1.

  in bezit is van een passagierskaart;

 • 2.

  in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart ten behoeve van een instelling;

 • 3.

  woonachtig is in een flatgebouw, appartementencomplex of soortgelijke voorziening.

Artikel 3

Nabij flatgebouwen, appartementencomplexen of soortgelijke voorzieningen worden uitsluitend algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen. Het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen is gelijk aan het aantal bewoners van het betreffende flatgebouw, appartementencomplex of soortgelijke voorziening die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. De nu reeds aanwezige individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij flatgebouwen, appartementencomplexen en soortgelijke voorzieningen blijven in stand tot het moment dat de huidige gebruiker overlijdt, verhuist of stopt met autorijden en worden vervolgens omgezet naar algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel 4

In bijzondere gevallen kan ons college afwijken van het in artikel 1 t/m 3 gestelde.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De officiële titel van de regeling is Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen.

De regeling kan worden aangehaald als Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  middels publicatie in Westfries Weekblad

 • -

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Er is geen nadere bekendmaking dan bovenstaand gedaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 8 februari 2011

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                   de burgemeester,