Regeling vervallen per 01-01-2013

Regels subsidieverstrekking klimaat 2011

Geldend van 17-06-2011 t/m 06-10-2011

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011;

Gelet op het besluit tot vaststelling van de Regels subsidieverstrekking klimaat 2011(PB2010/165);

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende regeling: Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 0.1 Begripsomschrijvingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a

  energietransitie: transitie in energiehuishouding met als doel volledige omschakeling naar energievoorziening uit duurzame energiebronnen op langere termijn;

 • b

  fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk  worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd;

 • c

  Woonpark Gelderland: Gezamenlijk project van Provincie Gelderland en een aantal gemeenten waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten om energiezuinige wijken te ontwikkelen van minstens 150 nieuwbouwwoningen die 60 % zuiniger zijn, zowel wat betreft woninggebonden als huishoudelijk energiegebruik, en daarbij van elkaar te leren en de opgedane kennis en ervaring verder te verspreiden;

 • d

  Cool Nature: park ingericht op leren, spelen, bewegen en het vinden van verkoeling;

 • e

  glastuinbouwbedrijven: bedrijven die zich op professionele wijze bezig houden met het kweken van tuinbouwproducten onder glas;

 • f

  centrale warmtevoorziening: de centrale opwekking van warmte in een centraal gelegen ketelhuis;

 • g

  aardwarmte: warmte die gewonnen wordt uit de aarde op een diepte van meer dan 500 meter.

Hoofdstuk 1 Het terugdringen van energieverbruik 

Paragraaf 1.1 Woningisolatie 

Artikel 1.1.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor het verstrekken van subsidie voor woningisolatie, indien bij die verstrekking wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 1

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;

  • 2

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • 3

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m² K/W is;

 • b

  de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-;

 • c

  de subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de woning;

 • d

  de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar;

 • e

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980, en

 • f

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximum € 350.000,-.

 

Artikel 1.1.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten.

Artikel 1.1.3 Hoogte van de subsidie 

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 500,-- per woning.

 • 2 Indien de aanvraag meer dan 100 woningen betreft bedraagt het maximaal aantal woningen dat voor subsidie in aanmerking komt 20% van het aantal woningen dat binnen de gemeente voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1.1, aanhef en onder d, e en f.2.

Paragraaf 1.2 Woonpark Gelderland

Artikel 1.2.1 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  activiteiten ter voorbereiding van praktijkexperimenten die gericht zijn op energieneutraliteit in de woningbouw binnen het project Woonpark Gelderland en een leereffect hebben voor derden.

 • b.

  de meerkosten van energiezuinige maatregelen in woningen die worden gebouwd binnen het project Woonpark Gelderland ten opzichte van reguliere bouw, die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van dit project.

Artikel 1.2.2 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan de gemeenten die deelnemen aan de samenwerkingsovereenkomst Woonpark Gelderland.

Artikel 1.2.3 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • a.

  maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,- voor activiteiten zoals genoemd onder 1.2.1, aanhef en onder a;

 • b.

  ten hoogste € 2.000,- per te realiseren woning, met een maximum van € 300.000,- per gemeente voor de investeringen zoals genoemd in 1.2.1, aanhef en onder b.

Paragraaf 1.3 Onderzoek haalbaarheid en planvorming diffuus kasdek 

Artikel 1.3.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor haalbaarheidsstudies en planontwikkeling ten behoeve van de realisatie van diffuus kasdekken.

Artikel 1.3.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan glastuinbouwbedrijven.

Artikel 1.3.3 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,-- 

Paragraaf 1.4 Realisatie diffuus kasdek 

Vervallen

Hoofdstuk 2 Het opwekken en benutten van duurzame energie en het stimuleren van een bio-based economy 

Paragraaf 2.1 Biomassa installaties 

Artikel 2.1.1 Criteria 

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor haalbaarheidsstudies en planontwikkeling ten behoeve van:

  • a

   nieuw te ontwikkelen biomassa installaties of het aanpassen van bestaande biomassa installaties, voor zover het gaat om vormen van duurzame energieprouctie;

  • b

   de inzet van innovatieve technologie voor verwerking van digestaat, voor zover dit deel uitmaakt van een project zoals bedoeld onder a.

    

 • 2 Subsidie wordt slechts verstrekt aan projecten waarbij voldaan wordt aan de volgende

  voorwaarden:

  • a

   het project heeft betrekking op installaties van minimaal 0,05 petajoule vermeden primaire energie;

  • b

   de te benutten biomassa komt voor minimaal 60% uit een straal van 200 kilometer van de installatie. 

Artikel 2.1.2 Weigeringsgrond 

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • a

  voor fundamenteel onderzoek;

 • b

  vervallen

Artikel 2.1.3 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemingen die zelf gebaat zijn bij het in bedrijf hebben van een biomassa installatie. 

Artikel 2.1.4 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,--.

Paragraaf 2.2 Onderzoek haalbaarheid en planvorming aardwarmteprojecten 

Vervallen

Hoofdstuk 3 Het efficiënt gebruik van fossiele energie 

 

Gereserveerd 

Hoofdstuk 4 Het verbeteren van klimaatbestendigheid 

Paragraaf 4.1 Cool Nature 

Artikel 4.1.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor Cool Nature projecten indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • a

  de locatie waar het Cool Nature project wordt gerealiseerd is aaneengesloten en in het geval van kernen tot maximaal 20.000 inwoners 1,5 tot 5 hectare groot of in alle overige gevallen 2 tot 5 hectare groot;

 • b

  de locatie is geschikt voor diverse leeftijdsgroepen;

 • c

  de inrichting sluit aan bij de natuurlijke omgeving, stimuleert tot bewegen en bevat een diversiteit aan ontdekkings- en verkenningsmogelijkheden en een hoog gehalte aan spelaanleiding voor zelf te creëren spel;

 • d

  de locatie ligt binnen de bebouwde kom of binnen een straal van 1.500 meter van de bebouwde kom, en;

 • e

  natuur- en milieueducatie op de locatie moeten aantoonbaar worden gewaarborgd.

   

Artikel 4.1.2 Subsidiabele kosten 

Voor projecten bedoeld in paragraaf 4.1 geldt dat uren van de aanvrager alleen subsidiabel zijn voor zover die worden ingezet voor ontwerp en overleg met en begeleiding van externe partijen, niet zijnde de subsidieverlener. 

Artikel 4.1.3 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt: 

 • a

  voor de proces- en ontwerpkosten ten hoogste 85% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,--;

 • b

  voor de uitvoeringskosten ten hoogste 50% tot een maximum van € 70.000,--. 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

 

Artikel 5.1 Intrekking bestaande regeling 

De Beleidsregel subsidieverstrekking klimaat 2010 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop deze regeling in werking treedt. 

Artikel 5.2 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regels subsidieverstrekking klimaat 2011. 

Artikel 5.3 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. 

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Gelderland