Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

Geldend van 31-05-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

No: 1340De raad van de gemeente Urk;gelezen het voorstel van het college van 20 januari 2004;gezien het advies van commissie I van 9 februari 2004;gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de:Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.<vet>Inspraakverordening</vet>

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:a.inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid; b.inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven; c.beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1 Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2 Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3 Geen inspraak wordt verleend:a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

   

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1 Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2 Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraak-procedure vaststellen.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in artikel 3:16, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen vier weken.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1 Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2 Het eindverslag bevat in elk geval:a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten als dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

   

 • 3 Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4 De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De inspraakverordening gemeente Urk, zoals vastgesteld d.d. 29 september 1994 en gewijzigd d.d. 25 januari 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, met uitzondering van artikel 4, lid 3, dat in werking treedt zes weken na de inwerkingtreding van Staatsblad 2002, nr. 54.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Urk.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 26 februari 2004,De griffier,                                                                                    De voorzitter,