EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 1 april 1998, no. 26 ter uitvoering van artikel 31, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Bonaire (A.B. 1994, no. 5)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 1 april 1998, no. 26 ter uitvoering van artikel 31, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Bonaire (A.B. 1994, no. 5)

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:

inzameldienst:

de door het eilandgebied als zodanig aangewezen instantie belast met het inzamelen, overslaan, transporteren en be- en verwerken van afvalstoffen;

volksfeesten:

dia di Rincon, Regatta en Karnaval.

Artikel 2

  • 1. Bij een door het plaatselijk hoofd van politie of het bestuurscollege te verlenen vergunning op basis van de Algemene Politie Keur van 15 juli 1918 en of van de Drank- en Horecaverordening A.B. 1991 no. 27 en of de Landsverordening voor het verkopen van vuurwerk P.B. 1911 no. 29, wordt, door de aanvrager van de vergunning, hetzij zekerheid gesteld ten genoegen van de inzameldienst, hetzij een schoonmaakovereenkomst aangegaan met de inzameldienst.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde zekerheid bedraagt vijfenentwintig procent (25%) van de door de inzameldienst geschatte kosten voor de schoonmaak, met dien verstande dat steeds minimaal honderd vijftig gulden zekerheid wordt gesteld door de aanvrager van de vergunning.

  • 3. Bij activiteiten waarvan het begin en het einde langer dan één dag duurt en derhalve op verschilende dagen plaatsvinden, en waarbij winst maken niet het primaire doel is, kan de inzameldienst, indien naar haar oordeel het zekerheidsbedrag, bedoeld in het vorig lid, voor verzoeker bovenmatig is, verlagen.

Artikel 3

Bij het indienen van een verzoek voor een vergunning op basis van de in artikel 2, eerste lid genoemde regelingen, wordt door de aanvrager van de vergunning tegelijkertijd overhandigd een kopie van het bewijs van de bij de inzameldienst gestortte zekerheidsbedrag of een kopie van de schoonmaakovereenkomst gesloten met de inzameldienst.

Artikel 4

  • 1. Indien door de vergunninghouder een zekerheidssom is betaald, dan wordt dit bedrag, na het evenement, aan de vergunninghouder gerestitueerd nadat de plaats van het evenement of de route, naar het oordeel van de inzameldienst, schoon is achtergelaten en al hetgeen dat door de vergunninghouder op de weg is geplaatst, verwijderd is, binnen de in de vergunning aangegeven termijn.

  • 2. In het geval de plaats van het evenement, naar het oordeel van de inzameldienst, niet schoon is achtergelaten en of niet al hetgeen dat door de vergunninghouder op de weg is geplaatst is verwijderd, geeft de inzameldienst de vergunninghouder een betrekkelijk korte tijd om de plaats van evenement alsnog schoon te maken.

  • 3. Indien het voor de inzameldienst aannemelijk is dat de vergunninghouder geen gehoor zal geven aan de aanwijzingen van de inzameldienst, dan zal deze de werkzaamheden bedoeld in het vorige lid zelf verrichten en de vergunninghouder, na aftrek van het waarborgsom, een restbedrag in rekening brengen.

Artikel 5

Aan de vergunninghouder die aan de in artikel 4, derde lid genoemde verplichting niet heeft voldaan, zal in een volgend verzoek voor vergunningverlening, geen vergunning worden verleend dan nadat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit is niet van toepassing op de volksfeesten.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging;

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als nadere regeling afvalstoffen.