Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken 2011-2014 Stadsdeel Nieuw-West

Geldend van 01-07-2011 t/m 27-02-2013

Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken 2011-2014 Stadsdeel Nieuw-West

 Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West.

 • 2. Gebouw:

  • a.

   elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  • b.

   een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw, ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en geen directe verbinding heeft met het hoofdgebouw (bijgebouw);

 • 3. Monument: onroerende zaak in een beschermd stads- of dorpsgezicht en/of die is opgenomen in het Monumentenregister, zoals bedoelt in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoelt in de vigerende monumentenverordening van het stadsdeel.

 • 4. Plat/schuin dak: samenstelling van balken (hout, staal, beton), regels en bebording die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie.

 • 5. Groenvoorzieningen:

  • Extensief: voorziening met een vegetatiepakket, bestaande uit een wortelwerende laag, drainagelaag, substraat- en vegetatielaag, met droogteresistente soorten zonder gebruiksfunctie. De belasting is 20 - 200 kg per m2.

  • Licht intensief: voorziening met een vegetatie dat bestaat uit kruidenrijk gras. De belasting is tussen 200 - 300 kg per m2.

  • Zwaar intensief: stadstuinen of andere vormen, met een publieksfunctie. De belasting is groter dan 300 kg per m2.

 • 6. Eigenaar: opstalhouder, erfpachter, vruchtgebruiker, gerechtigde tot appartementsrecht of degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van het dak van een (bij) gebouw.

 • 7. Sociale verhuurder:woningcorporatie, toegelaten instelling krachtens artikel 70 van de Woningwet.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de regeling en bevoegdheid

 • 1. Deze Bijzondere subsidieregeling Groene daken is een bijzondere subsidieregeling ingevolge artikel 2 lid 4 van de Algemene subsidieverordening stadsdeel Nieuw-West 2011.

 • 2. Met deze subsidieregeling wil Stadsdeel Nieuw-West de aanleg van groenvoorzieningen op daken van gebouwen stimuleren. De doelen hiervan zijn:

  • het verminderen van het energieverbruik in het gebouw door de isolerende werking van de groenvoorziening, en zo een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2;

  • het absorberen van regenwater en zo het verminderen van wateroverlast bij hevige regenval;

  • het terugdringen van geluidshinder in de bebouwde omgeving;

  • het tegengaan van de opwarming van de stad;

  • het verhogen van de biodiversiteit en zo bijdragen aan de groenbeleving en de woonkwaliteit.

 • 3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten ter uitvoering van deze subsidieregeling en oefent ter zake van de in deze regeling geregelde subsidie de in titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht aan het bestuursorgaan toegekende bevoegdheden uit.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze subsidieregeling is € 250.000,-.

 • b.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd om ten behoeve van deze subsidie het subsidieplafond te wijzigen.

 • c.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, met inachtneming van het subsidieplafond.

 • d.

  Van de hierboven beschreven verdelingsregeling kan naar het oordeel van het dagelijks  bestuur worden afgeweken, als gevolg van bijzondere ontwikkelingen en/of in het geval van een maatschappelijk wenselijk en/of belangwekkend project, ofwel een icoonproject.

 • e.

  Het dagelijks bestuur kan een aanvraag voordragen voor de Subsidieregeling Groene Daken van de Centrale Stad en hiertoe overdragen aan de Dienst Ruimtelijke Ordening die deze regeling uitvoert.

Artikel 4. Soort subsidie, hoogte van de subsidie en wijze van berekening

 • a.

  Een subsidie kan worden aangevraagd als bijdrage in de kosten van de aanleg van groenvoorzieningen op daken.

 • b.

  De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde investering, met een maximum van € 50,- per m2. Dit is inclusief de onder artikel 5, lid c, d en e genoemde bijkomende kosten.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 • a.

  De groenvoorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een oppervlakte van minimaal 6 m2 en een aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit van 15 l/m2.

 • b.

  Subsidiabel zijn de kosten van het ontwerp en de aanleg van een groenvoorziening op het dak of daken van een gebouw of gebouwen, inclusief de verschuldigde- en niet verrekenbare omzetbelasting.

 • c.

  Voor de kosten van een uitgevoerde constructieberekening, als onderdeel van een volledige subsidieaanvraag en uitgevoerd door een erkend aannemer of constructeur geldt een eenmalige vergoeding van maximaal € 500,-. Deze kosten dienen te worden onderbouwd met een bij de aanvraag te overleggen nota.

 • d.

  Voor de leges van een verleende Omgevingsvergunning geldt een eenmalige vergoeding van maximaal € 200,-.

 • e.

  Kosten voor de aanleg van groenvoorzieningen op of ter aanvulling van een dakterras zijn niet subsidiabel, met uitzondering van stadstuinen op dakterrassen met een publieksfunctie.

 • f.

  Kosten van projectmanagement en meerwerk zijn niet subsidiabel.

Artikel 6. Subsidieaanvrager

 • 1. Een subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren en sociale verhuurders als beschreven in artikel 1, lid 6 en 7.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1. Geen subsidie wordt verleend indien:

  • a.

   de aanvrager, zonder schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur, is gestart met de aanleg voordat op de aanvraag tot subsidieverlening is beslist;

  • b.

   al uit andere hoofde een subsidie is verkregen voor de aanleg van het groene dak;

  • c.

   de kosten van de subsidiabele voorzieningen naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • d.

   niet is voldaan aan een van de overige in deze regeling gestelde verplichtingen.

 • 2. Artikel 4 van de Algemene subsidieverordening stadsdeel Nieuw-West 2011 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Subsidieaanvraag

 • 1. Gelet op de termijn van de regeling, kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2014.

 • 2. Voor het aanvragen van subsidie dient gebruik te worden gemaakt van het door het dagelijks bestuur vastgestelde aanvraagformulier.

 • 3. De subsidieaanvrager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging.

 • 4. De aanvrager is verplicht bij de aanvraag de volgende informatie en gegevens te overleggen:

  • a.

   het hiervoor bestemd aanvraagformulier;

  • b.

   kopie eigendomsbewijs van het betreffende gebouw waarop de groenvoorziening wordt gerealiseerd;

  • c.

   kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • d.

   gespecificeerde begroting en/of een offerte (s) van de kosten van de aanleg van het groene dak;

  • e.

   situatietekening met schaal 1:500 of groter;

  • f.

   kleurenfoto van het betreffende dakoppervlak;

  • g.

   indien een Omgevingsvergunning vereist is, wordt een kopie van de aanvraag of de verleende vergunning meegezonden.

  • h.

   een verklaring van een erkend aannemer of constructeur waaruit blijkt dat de (dak) constructie voldoende draagkracht heeft en in de juiste staat is voor de aanleg van de voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 5. Stadsdeel Nieuw-West treedt niet op als intermediair tussen betrokken partijen.

Artikel 9. Subsidieverlening

 • 1. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag over de verlening of weigering van de subsidie.

 • 2. Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd voor 6 weken. Hierover doet het dagelijks bestuur vóór afloop van de eerste termijn schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

 • 3. In het geval van een nieuwe of lopende aanvraag voor een Omgevingsvergunning is de termijn hiervoor bepalend voor de beslissing over de subsidieverlening. De termijn voor de beslissing over de subsidieverlening wordt in dat geval gelijkgesteld aan de termijn voor de Omgevingsvergunning en verlengd met 4 weken.

Artikel 10.  Subsidieverplichtingen

 • 1. De aanleg van de groenvoorziening wordt uitgevoerd door een daartoe erkend en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf.

 • 2. De eigenaar c.q. aanvrager is altijd verantwoordelijk voor het voldoen van het bouwwerk aan de bouwvoorschriften als ook voor het noodzakelijke onderhoud van de groenvoorziening.

 • 3. Binnen 13 weken na de subsidieverlening is gestart met de uitvoering.

 • 4. De werkzaamheden zijn binnen 6 maanden na subsidieverlening afgerond.

 • 5. Aan de door het dagelijks bestuur met controle belaste personen:

  • a.

   wordt inzage verleend in de op de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

  • b.

   wordt gelegenheid gegeven tot het controleren en/of kopiëren van alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden;

  • c.

   worden alle inlichtingen verstrekt, die naar hun oordeel noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de verordening juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieverlening zijn nageleefd;

  • d.

   wordt toegang verleend tot het gebouw en de groenvoorziening waar de subsidie betrekking op heeft.

Artikel 11. Subsidievaststelling

 • 1. Binnen 2 maanden na afronding van de werkzaamheden wordt een schriftelijke gereedmelding en aanvraag voor definitieve vaststelling van de subsidie ingediend. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden de volgende stukken overlegd:

  • kopieën van originele facturen en betaalwijzen;

  • een totale kostenopstelling, inclusief een opgave van eventueel meer- en minderwerk.

 • Uit de stukken moet duidelijk blijken hoeveel m2 groen dak werkelijk is aangelegd, ten opzichte van de subsidieaanvraag.

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld naar rato van het aantal gerealiseerde m2. Als er minder groen dak is gerealiseerd dan waarvoor subsidie is aangevraagd, wordt de subsidie lager vastgesteld.

 • 3. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag over vaststelling van de subsidie.

 • 4. Deze termijn kan eenmaal verdaagd worden voor 6 weken. Hierover doet het dagelijks bestuur vóór afloop van de eerste termijn schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

 • 5. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt betaald binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze regeling afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en eindigt op 31 december 2014.

 • 2. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als de Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken 2011-2014 Stadsdeel Nieuw-West.

i177728.pdf [Klik hier om het document te downloaden]
i177729.pdf [Klik hier om het document te downloaden]