Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Amersfoort 2011​

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort,

gelet op artikel 18, derde lid van de Verordening crematorium en gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011;

besluit vast te stellen

UITVOERINGSBESLUIT GRAFBEDEKKINGEN AMERSFOORT 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit uitvoeringsbesluit verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Vergunningverlening

1.Voor het aanbrengen van een gedenkteken, het veranderen daarvan, dan wel het aanbrengen van

een inscriptie is een vergunning vereist.

 • 2.

  Rechthebbenden van particuliere graven worden zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld tot plaatsing van meer persoonlijke of kunstzinnige voorwerpen (behalve verschillende plaatsen op Rusthof en Soesterweg)

 • 3.

  Voor particuliere graven en urnengraven moet de vergunning worden aangevraagd door de rechthebbende en voor een algemeen graf, door degene die opdrachtgever was tijdens de uitvaart. Er is een machtiging van de rechthebbende of opdrachtgever vereist indien een derde een vergunning wil aanvragen.

 • 4.

  De schriftelijke aanvraag voor vergunning van een gedenkteken dient vergezeld te gaan van een werktekening.

 • 5.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor-, en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, en lengtematen.

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal.

  • c.

   de wijze waarop de letters e.d. zijn aangebracht.

  • d.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging.

Artikel 3 Het gedenkteken

1.De monumenten, constructie-elementen, bevestigingsmiddelen enz. dienen van goede kwaliteit,

bestendig materiaal en vakkundig bewerkt te zijn.

2.Een gedenkteken op een algemeen graf mag een lengte hebben van maximaal 65 cm en een

breedte van maximaal 45 cm. Het is verboden om een omranding of grind, marmergruis e.d. op

een algemeen graf aan te brengen. Bij constatering wordt dit zonder meer verwijderd zonder dat

de gemeente daarvoor tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.

3.De lengte en de breedte van het gedenkteken op een particulier graf mogen die van het graf niet

overschrijden.

4 Op de urnenheuvel zijn alleen onbewerkte zwerfkeien toegestaan waarin de tekst is ingestraald.

Grind, afzettingen met paaltjes e.d. zijn niet toegestaan.

5.Omrandingen: natuursteen banden worden gesteld op een betonfundatie.

6 Op een gedenkteken moet het nummer van het graf of het urnengraf met ingehakte of

gegraveerde cijfers worden aangebracht. De hoogte van het nummer moet 3 cm. zijn.

Bij bestaande stenen moet bij aanvulling van het opschrift ook een nummer komen.

7.De gedenkplaten die aan de gedenkzuil kunnen hangen zijn van gegoten brons. De afmeting van

deze platen is 17 cm hoog en 10 cm breed. Deze platen kunnen alleen via de afdeling

crematorium en begraafplaatsen Amersfoort worden besteld.

Artikel 4 Maatvoeringen

Specifieke eisen t.b.v. particuliere graven, algemene graven, urnen graven en eventuele gedenkplaatsen.

Grootte: Er dient, ter beoordeling van de bedrijfsleider, een esthetische verhouding te bestaan tussen het te plaatsen monument, de voor het monument beschikbare oppervlakte en de omgeving.

Materiaal: Ander materiaal dan natuursteen kan slechts na overleg met de bedrijfsleider worden toegepast. Kwalitatieve duurzaamheid, onderhoudsaspecten alsook de esthetische verhoudingen tot plaatsen omgeving vormen belangrijke beoordelingscriteria.

Dikte: Stollingsgesteente minimaal 50 mm. en maximaal 80 mm. en afzettingsgesteenten minimaal 60 mm., maximaal 120 mm.

Artikel 5 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De werkzaamheden aan graven zijn toegestaan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en

 • 15.

  30 uur onder overlegging van de daartoe strekkende vergunning(en).

 • 2.

  De werkzaamheden als hierboven omschreven mogen niet worden verricht:

  • a.

   binnen 1 maand na de begraving.

  • b.

   bij slechte terreingesteldheid, bv. vorst in de grond of tijdens opdooi.

 • 3.

  Afval ontstaan bij de werkzaamheden behoort te worden verwijderd.

 • 4.

  Gebreken ontstaan ten gevolge van onvakkundig gebruik of plaatsing, behoren op een eerste

aanzegging daartoe te worden hersteld.

 • 5.

  Reclame-uitingen in welke vorm dan ook mogen niet op monumenten worden aangebracht.

 • 6.

  Transport kan niet overal, afzettingen mogen niet worden verwijderd.

 • 7.

  Schade ontstaan als gevolg van het gebruik van transportmiddelen en of hulpmiddelen wordt

hersteld voor rekening van de veroorzaker.

8.Banken of andere zitmeubelen op of naast de graven zijn niet toegestaan en worden meteen

verwijderd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding

 • 9.

  Kunstbloemen en -planten zijn verboden.

 • 10.

  Kapotte en niet onderhouden vazen en bloembakken worden verwijderd.

 • 11.

  Het is verboden grind, tegels, beplanting e.d. voor of achter de vastgestelde oppervlaktemaat

van het graf te plaatsen. Deze worden verwijderd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op

vergoeding.

12.Beplantingen die op particuliere graven staan mogen bij volle wasdom de voor het graf

beschikbare oppervlakte niet overschrijden. Zij moeten door snoeien binnen die oppervlakte

gehouden. Tevens mag de beplanting op de graven niet hoger worden dan 1,50 meter.

13.Beplantingen op algemene graven mogen niet hoger zijn dan 50 centimeter

14 De bedrijfsleider is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving dode en uitgebloeide planten

en bloemen en andere ontsierende elementen te verwijderen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Amersfoort 2011 wordt het Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Amersfoort 2005 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011.

de secretaris, de burgemeester,

H.Huitink L.M.M. Bolsius

PUBLICATIEDATUM: 9 februari 2011