Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Amersfoort 2011​

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort,

gelet op artikel 10, tweede lid, van de Verordening voor het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Amersfoort 2011,

besluit vast te stellen

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN AMERSFOORT 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit uitvoeringsbesluit verstaat onder:

 • a.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoonvoor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt

geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht

is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van een asbus met of zonder urn;

 • e.

  particuliere plaats in de urnentuin: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend tot doen bijzetten van een urn waarin een asbus kan worden geplaatst;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid.

  Artikel 2 Algemene graven

  • 1.

   In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor een periode van 10 jaar.

  • 2.

   De algemene graven hebben een breedte van maximaal 1 meter en een lengte van maximaal 2 meter. Voor begraving van jonge kinderen hebben de graven een breedte van maximaal 0,75 meter en een lengte van maximaal 1,50 meter.

  • 3.

   Afhankelijk van de plaats op de begraafplaats wordt in de algemene graven twee- of drie diep begraven.

  • 4.

   De uitgifte van algemene graven geschiedt in een door de bedrijfsleider aangegeven volgorde.

  Artikel 3 Particuliere graven.

  • 1.

   Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 10 of 25 jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met 5 of 10 jaar. De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Particuliere graven aan een pad op de begraafplaats Rusthof. Deze graven hebben een breedte van 1 meter en een lengte van 2 meter en zijn bestemd voor het begraven van twee lijken.

  • b.

   Particuliere graven aan een pad op het katholieke gedeelte van de begraafplaats Rusthof, te weten Maranatha. Deze graven hebben een breedte van 1 meter en een lengte van 2 meter en zijn bestemd voor het begraven van twee lijken.

  • c.

   Particuliere bosgraven op de begraafplaats Rusthof, inclusief het katholieke gedeelte van de begraafplaats Rusthof, te weten Maranatha. Deze graven hebben een breedte van 2 meter en een lengte van 2 meter en zijn bestemd voor het begraven van drie lijken.

  • d.

   Particuliere kindergraven aan pad op de begraafplaats Rusthof en op het katholieke gedeelte van de begraafplaats Rusthof, te weten Maranatha. Deze graven hebben een breedte van 0,75 meter en een lengte van 1,50 meter en zijn bestemd voor het begraven van 1 lijk.

  • 2.

   In particuliere graven kunnen maximaal 2 asbussen worden bijgezet.

  Artikel 4 Urnengraven en urnennissen.

  • 1.

   Particuliere urnengraven worden uitgegeven voor een periode van 25 jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met 10 jaar. Particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven met een breedte van 0,75 meter en een lengte van 0,75 meter, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbussen, met of zonder urn.

  • b.

   graven met een breedte van 1 meter en een lengte van 2 meter, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 6 asbussen met of zonder urn.

  • 2

   De in het eerste lid onder a bedoelde urnengraven worden uitgegeven in een door de bedrijfsleider aangegeven volgorde op de urnenheuvel op de begraafplaats Rusthof (afd. 30) .

  • 3

   Particuliere urnennissen worden uitgegeven voor een periode van 5 of 10 jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met 5 jaar. Deze nissen zijn bestemd voor het plaatsen van maximaal twee asbussen, met of zonder urn.

  • 4.

   Particuliere kinder-urnennissen worden uitgegeven voor een tijd van 5 of 10 jaar, daarna met de

   mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met 5 jaar. Deze nissen zijn bestemd voor het daarin bijzetten van één asbus, met of zonder urn

  5 In niet afgesloten of met transparant glas afgesloten urnennissen dient een sierurn geplaatst te

  worden.

  6 Plaatsen in de urnentuin zijn bestemd voor het bijzetten van ten hoogste twee asbussen in

  een zuilsierurn of een enkele asbus in sierurn.

  Artikel 5 Verstrooiingsplaats

  Op de begraafplaats Rusthof zijn verstrooiingplaatsen aanwezig. Op deze terreinen kan de as van de overledene worden verstrooid.

  Artikel 6 Slotbepalingen

  • 1.

   Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de 1 januari 2011.

  • 2.

   Met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Amersfoort 2011 wordt het graven, asbezorging en gedenkplaatsen Amersfoort 2005 ingetrokken.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011.

  de secretaris, de burgemeester,

  H.Huitink L.M.M. Bolsius

  PUBLICATIEDATUM: 9 februari 2011