Instructie mandateringsbesluit 2004

Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Intitulé

Instructie mandateringsbesluit 2004.

Onverminderd de in acht te nemen bepalingen in het Mandateringsbesluit 2004 worden ten aanzien van het al dan niet gebruik maken van opgedragen bevoegdheden de navolgende regels in acht genomen:

 

 • 1.

  De mandataris oefent de bevoegdheid niet uit indien het door hem te nemen besluit niet in overeenstemming is met vastgesteld of genoegzaam bekend beleid of vaste uitvoeringspraktijk, met dien verstande dat de bevoegdheid evenmin wordt uitgeoefend indien bij de mandans het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid of uitvoeringspraktijk;

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in artikel 1, tweede lid van het Mandateringsbesluit 2004, oefent de mandataris de bevoegdheid niet uit indien bezwaren van derden te verwachten of redelijkerwijs te verwachten zijn, tenzij uit de aard of de omschrijving van de opgedragen bevoegdheid of uit de daarbij opgenomen specifieke bepalingen anders blijkt;

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel  5 van Mandateringsbesluit 2004, oefent de mandataris de bevoegdheid slechts uit indien redelijkerwijs niet is te verwachten dat het betrokken bestuursorgaan c.q. de betrokken portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

 • 4.

  De mandataris is verplicht bij het uitoefenen van de bevoegdheid terug te koppelen en/of de nodige informatie te verstrekken indien aan het besluit belangrijke financiële, beleidsmatige en/of publicitaire gevolgen verbonden zijn. Met betrekking tot deze terugkoppelings- en informatieplicht kan het Managementteam nadere richtlijnen opstellen ten aanzien van de gevallen waarin en de wijze waarop aan deze plicht gestalte wordt gegeven.

 

 

Middelburg, 1 mei 2004.

 

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris,                            de burgemeester,

 

drs. ing. A.A. Eijkenaar              mr. J.M. Schouwenaar

  

 

 

De burgemeester van Middelburg,

 

mr. J.M. Schouwenaar