Mandateringsbesluit 2004

Geldend van 21-01-2016 t/m 31-05-2018

Intitulé

MANDATERINGSBESLUIT 2004

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft,

 

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171, tweede lid van de Gemeentewet,

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  de uitoefening van de bevoegdheden, in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "M", op te dragen aan de bij die bevoegdheid genoemde bevoegde functionaris (mandaat);

 

 • 2.

  de vertegenwoordiging van hetzij de gemeente, hetzij het de bevoegdheid opdragende orgaan, in de gevallen in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "V" op te dragen aan de genoemde bevoegde functionaris (vertegenwoordiging);

 

 • 3.

  de ondertekening van stukken, uitgaande van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004 aangeduid met "O", op te dragen aan de genoemde functionaris (ondertekening);

 

 • 4.

  ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld onder 1 tot en met 3 van dit besluit, de volgende voorschriften vast te stellen:

Paragraaf 1 algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen, vermeld bij de desbetreffende bevoegdheid, in acht genomen. De specifieke bepalingen derogeren aan de algemene voorschriften vervat in dit besluit.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt bovendien dat de bevoegdheid slechts mag worden uitgeoefend indien en voor zover in de financiële consequenties in de begroting van de betreffende dienst is voorzien: de Regeling inzake de budgethouders van de gemeente Middelburg wordt daarbij in acht genomen.

 • 3. Onder de uitvoering van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt tevens verstaan: - het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen; - het voeren van correspondentie en - het verstrekken van informatie.

 • 4. Uitoefening van een bevoegdheid toegekend krachtens dit besluit is niet toegestaan in een aangelegenheid die de bevoegd functionaris persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken.

Artikel 2

 • 1. Ingeval van afwezigheid van functionarissen aan wie bij dit besluit bevoegdhe­den zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaats­vervanger.

 • 2. De aan een functionaris toegekende bevoegdheden worden eveneens geacht te zijn toegekend aan de in de hiërarchische lijn daarboven geplaatste functiona­rissen. Deze laatsten oefenen de bevoegdheid slechts uit hetzij bij afwezigheid of ontstentenis van de oorspronkelijke bevoegde functionaris en diens plaats­vervanger(s), hetzij op verzoek van de oorspronkelijk bevoegde functionaris of diens plaatsvervanger(s), dan wel na overleg daarmee.

 • 3. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing indien en voor zover de specifieke bepalingen, vermeld bij de desbetreffende bevoegdheid, zich daartegen verzetten.

Artikel 3

 • 1. De uitoefening van bevoegdheden bedoeld in dit besluit kunnen bij het instellen van een projectorganisatie worden ondergebracht in die projectorganisatie.

 • 2. In het projectplan dient te worden vastgelegd welke bevoegdheden het betreffen, welke functionaris of functionarissen deze bevoegdheden uitoefenen en indien noodzakelijk welke specifieke bepalingen er gelden.

 • 3. De in het projectplan gemandateerde bevoegdheden derogeren aan de mandateringen die zijn opgenomen in het bij dit besluit behorende Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004.

Paragraaf 2 mandaat

Artikel 4

 • 1. De bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit worden door de bevoegde functionaris - verder te noemen: mandataris - uitgeoefend in de naam van het ter zake bevoegde bestuursorgaan - verder te noemen: mandans -.

 • 2. In de opgedragen bevoegdheid is begrepen de bevoegdheid tot ondertekening van de stukken opgemaakt ter uitoefening van het mandaat, alsmede de machti­ging tot vertegenwoordiging van hetzij de gemeente, hetzij de mandans, bij de buitengerechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende uit krachtens het mandaat genomen besluiten.

 • 3. De mandataris draagt er zorg voor ten tijde van de uitoefening van de vertegen­woordigingsbevoegdheid, indien noodzakelijk, te beschikken over een door de mandans getekende machtiging tot vertegenwoordiging.

Artikel 5

De mandataris oefent de desbetreffende bevoegdheid slechts uit indien:

 • a.

  het gevraagde wordt toegestaan/toegekend, dan wel een begunstigende beslis­sing wordt genomen, zonder dat aan de beslissing bezwarende of beperkende voorschriften worden verbonden en vooraf geen bezwaren van derden bekend zijn, tenzij uit de aard of de omschrijving van de opgedragen bevoegdheid anders blijkt, of voor zover bij de specifieke bepalingen anders is aangegeven;

 • b.

  bij meerdere adviezen ter zake van de te nemen beslissing uitgebracht, deze adviezen niet tegenstrijdig zijn.

Artikel 6

 • 1. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit in naam van burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  "Burgemeester en wethouders van Middelburg'

  namens hen,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

 • 2. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden bedoeld onder punt 1 van dit besluit in naam van de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  "De burgemeester van Middelburg,

  namens hem,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

Artikel 7

Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratiefrechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de betreffende uitgaande stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie tot welke men zich daartoe kan richten, de wijze waarop en de termijn waarbinnen.

Paragraaf 3 vertegenwoordiging

Artikel 8

De bevoegde functionaris draagt er zorg voor, indien noodzakelijk, ten tijde van de uitoefening van deze bevoegdheid te beschikken over een door het bevoegd orgaan getekende machtiging tot vertegenwoordiging.

Paragraaf 4 ondertekening

Artikel 9

 • 1. Tot de opgedragen bevoegdheid tot ondertekening behoort niet de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten, hetzij in beschikkings-, hetzij in briefvorm, tenzij het besluiten van ondergeschikte of routinematige aard betreft.

 • 2. In geval van uitoefening van deze bevoegdheid door ondertekening van van burgemeester en wethouders uitgaande stukken, worden deze als volgt onderte­kend:

  "Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders d.d. (datum) genomen besluit,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

  In geval van uitoefening van deze bevoegdheid door ondertekening van van de burgemeester uitgaande stukken, worden deze als volgt ondertekend:

  "Overeenkomstig het door de burgemeester d.d. (datum) genomen besluit,"

  gevolgd door de naam en de functieaanduiding van de mandataris en diens handtekening.

 • 3. Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt het ondertekenings­mandaat niet ten aanzien van stukken, gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, een commissaris der koningin, provinciale staten en gedepu­teerde staten.

Paragraaf 5 slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandateringbesluit 2004 ".

Artikel 11

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2004  en treedt in de plaats van het op 7 januari 1997, laatstelijk gewijzigd 22 april 2003, vastgestelde Mandateringsbesluit 1997.

 • 2. De met in achtneming van het Mandateringsbesluit 1997 genomen besluiten blijven van kracht.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg in hun vergadering van 6 april 2004,
 
de secretaris,                                               de burgemeester,
drs. ing. A.A. Eijkenaar.                                mr. J.M. Schouwenaar.
 
Vastgesteld door de burgemeester van Middelburg op  6 april 2004,
de burgemeester,
mr. J.M. Schouwenaar 

Bijlage: Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening

Overzicht