VERORDENING tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Intitulé

VERORDENING tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel burgemeester en wethouders van 20 september 2000;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de gemeentewet en de artikelen 49 en 72 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

b e s l u i t :

 • I.

  in te trekken de Procedureverordening planschadevergoeding 1993, vastgesteld bij zijn besluit van 7 oktober 1993;

 • II.

  vast te stellen de navolgende:

VERORDENING tot regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening .

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

artikel 49: artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ;

commissie: de schadebeoordelingscommissie, bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

verzoeker: de belanghebbende als bedoeld in artikel 49 die een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend.

Artikel 2

 • 1. Indien een belanghebbende meent, dat het in artikel 49 bepaalde op hem van toepassing is, kan hij zich voor het bepalen van de in genoemd artikel bedoelde schade en van de vergoeding daarvan bij gemotiveerd verzoekschrift tot de gemeenteraad wenden.

 • 2. Indien het verzoek namens belanghebbende wordt ingediend, dient, tenzij de indiener hier te lande staat ingeschreven als advocaat of procureur, bij het verzoekschrift een schriftelijk en door verzoeker ondertekende machtiging te worden gevoegd, waarin hij de indiener machtigt om hem te vertegenwoordigen in deze procedure.

Artikel 3

 • 1. In geval het verzoekschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is kan de gemeenteraad binnen drie maanden na ontvangst van het verzoekschrift besluiten dit af te doen zonder inschakeling van de commissie.

 • 2. Indien het eerste lid niet van toepassing is stelt de gemeenteraad het verzoekschrift binnen de in dat lid genoemde termijn in handen van de commissie om advies.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de commissie de beschikking krijgt over alle, voor de behandeling van het verzoekschrift, relevante stukken en/of gegevens.

Artikel 4

 • 1. Als schadebeoordelingscommissie treedt op de “Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken” te Rotterdam.

 • 2. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht.

 • 3. Alle kosten voor het uitbrengen van het advies komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 5

 • 1. De commissie stelt zich ter plaatse van de situatie op de hoogte.

 • 2. Deze verplichting geldt slechts dan niet, indien uit de inhoud van het verzoek blijkt dat er geen sprake is van schade in de zin van artikel 49.

 • 3. Van dit onderzoek ter plaatse, dan wel van de omstandigheden, bedoeld in het vorige lid, wordt melding gedaan in het advies.

Artikel 6

 • 1. De commissie stelt zowel verzoeker of zijn gemachtigde, als een of meer vertegenwoordigers van de gemeente in de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten.

 • 2. De commissie is bevoegd om van partijen overlegging van nadere stukken of gegevens te gelasten. Tevens is zij bevoegd om personen in dienst van de gemeente voor het geven van inlichtingen op te roepen.

 • 3. Op grond van bijzondere omstandigheden en na overleg met burgemeester en wethouders, is de commissie bevoegd om het advies van andere deskundigen in te winnen.

 • 4. Van de gehouden hoorzitting wordt een verslag opgemaakt, waarin de door partijen gemaakte opmerkingen worden verwoord.

 • 5. Van het niet verschijnen van een of beide partijen wordt eveneens in het verslag melding gemaakt.

Artikel 7

 • 1. De commissie gaat na of de verzoeker als gevolg van een planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 in een nadelige positie is komen te verkeren waardoor hij schade lijdt, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. Zij vermeldt het resultaat van dit onderzoek met de beweegredenen in haar advies.

 • 2. Indien de commissie van oordeel is dat een gedeelte van de schade in redelijkheid niet aan de gemeente kan worden toegerekend, geeft zij gemotiveerd aan welk gedeelte dit betreft. Voorts geeft zij aan welk bedrag naar haar oordeel moet worden aangemerkt als een billijke schadevergoeding. Zij vermeldt de berekeningen in haar advies.

Artikel 8

 • 1. Uiterlijk binnen vier maanden na de beslissing van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, brengt de commissie een schriftelijk en een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad.

 • 2. Een afschrift van het advies wordt onverwijld door of vanwege burgemeester en wethouders aan verzoeker en zijn gemachtigde toegezonden.

 • 3. Het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot het ontwerp-voorstel aan de raad, indien de burgemeester en wethouders van oordeel zijn, dat niet overeenkomstig het advies van de commissie moet worden besloten.

Artikel 9

 • 1. Binnen vier weken nadat uitvoering is gegeven aan het bepaalde in de leden 3 en 4 van het vorige artikel kan verzoeker of zijn gemachtigde zijn mening omtrent het advies en/of het standpunt van burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar maken.

 • 2. Indien verzoeker of gemachtigde van deze gelegenheid gebruik maakt, wordt hij tevens in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader mondeling toe te lichten in de vergadering van de raadscommissie waarin het advies van de commissie wordt behandeld.

 • 3. Van deze mondelinge toelichting wordt een verslag gemaakt dat als bijlage bij het voorstel aan de raad wordt gevoegd.

 • 4. Indien de opmerkingen daartoe aanleiding geven dan wel om andere redenen een toelichting op het advies gewenst is, kunnen burgemeester en wethouders de commissie verzoeken een nader advies uit te brengen.

 • 5. De commissie brengt dit nadere advies binnen twee maanden na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek uit.

 • 6. Op dit nadere advies is artikel 8, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

 • 1. Binnen drie maanden nadat de commissie haar advies heeft uitgebracht neemt de raad een gemotiveerde beslissing op het verzoek.

 • 2. Indien toepassing wordt gegeven aan het vierde lid van het vorige artikel, wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 • 3. Indien het besluit van de raad inhoudt een toekenning van een schadevergoeding, wordt dit bedrag binnen vier weken, te rekenen vanaf de datum van het raadsbesluit aan verzoeker uitbetaald.

 • 4. Afschrift van het besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt verzoeker en zijn gemachtigde zo spoedig mogelijk toegezonden, waarbij tevens wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van beroep.

Artikel 11

De behandeling van verzoeken om schadevergoeding waarop door de raad nog geen beslissing is genomen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 12

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Procedureverordening planschadevergoeding 2000”.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 28 september 2000.

De secretaris, De voorzitter,