Verordening cliëntenraad leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel

Geldend van 02-07-2009 t/m heden

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2009;

gelet op artikel 91 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Verordening cliëntenraad leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel vast te stelen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  leerlingenvervoer: ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de verordening leerlingenvervoer bekostigd vervoer van leerlingen;

 • c.

  cliënt: ouder van de leerlingen woonachtig in de gemeente Krimpen aan den IJssel die gebruikmaken van het leerlingenvervoer;

 • d.

  de cliëntenraad: raad van cliënten.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van cliënten.

 • 2. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

 • 3. Tot de onder het tweede lid genoemde onderwerpen horen niet klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin adviseert de cliëntenraad over de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 3 Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit 8 leden.

Artikel 4 Benoeming

 • 1. Bij instelling van de cliëntenraad worden de leden van het informele platform leerlingenvervoer door het college benoemd als leden van de cliëntenraad leerlingenvervoer.

 • 2. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris.

 • 3. Nieuwe of vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad. De cliëntenraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Artikel 5 Zittingsduur

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 2. De leden zijn herbenoembaar.

 • 3. Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid heeft de mogelijkheid de functie te vervullen totdat in de vacature is voorzien.

 • 4. De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 5. Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1. De cliëntenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de cliëntenraad nodig oordeelt.

 • 2. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging aan de leden.

 • 3. Besluiten kunnen worden genomen indien ten minste 4 leden aanwezig zijn.

 • 4. Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de cliëntenraad.

Artikel 7 Adviezen cliëntenraad

De adviezen van de cliëntenraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de cliëntenraad. Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en cliëntenraad

 • 1. Het college voert ten minste tweemaal per jaar overleg met de cliëntenraad.

 • 2. De cliëntenraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3. Het college zal de cliëntenraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van de cliëntenraad.

 • 4. Het secretariaat van het overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5. Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder dan wel een nader door deze aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Financiën

 • 1. De cliëntenraad leerlingenvervoer kan voor de vergaderingen, administratieve benodigdheden, het kopiëren van stukken en het verzenden van post gebruik maken van de faciliteiten van de gemeente.

 • 2. Het college kan de leden van de cliëntenraad een vergoeding, tot een maximum dat bepaald wordt door het college, verstrekken van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de taken van de cliëntenraad.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

De cliëntenraad maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening. In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris opgenomen. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 2009.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenraad leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 juli 2009.

De griffier,

De voorzitter,

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

In de Verordening is ervoor gekozen uitsluitend ouders – als cliënten – deel te laten uitmaken van de cliëntenraad. In voorkomend geval kunnen de gemeente en/of de cliëntenraad eventueel andere partijen betrekken bij het overleg, zoals de scholen of de vervoerder, maar formeel hebben deze partijen geen zitting in de cliëntenraad. Voor de invulling van het begrip “ouders” wordt aangesloten bij de VNG-modelverordening leerlingenvervoer (zie artikel 1 onder b). Het gaat om ouders, voogden of verzorgers van de leerling die van het leerlingenvervoer gebruik maakt.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

De cliëntenraad behartigt slechts de collectieve belangen van cliënten. Derhalve adviseert de cliëntenraad niet over individuele klachten, bezwaarschriften of ander zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 3 Samenstelling

Afhankelijk van het schooltype kan de problematiek van leerlingen bij de uitvoering van het leerlingenvervoer verschillen. Het platform leerlingenvervoer (waaruit deze cliëntenraad is ontstaan) adviseerde een ledental van 8 leden om cliënten met kinderen die verschillende schoolsoorten bezoeken te kunnen vertegenwoordigen.

Artikel 4 Benoeming

Het informele platform leerlingenvervoer is in 2007 opgericht. De leden zijn gekozen na een oproep aan alle ouders om zich kandidaat te stellen. Opnieuw een oproep doen aan alle ouders doet geen recht aan het werk dat al is verzet door de huidige leden van het informele platform leerlingenvervoer. Daarom is gekozen deze leden te installeren als leden van de cliëntenraad leerlingenvervoer. Het huidige platform telt 6 leden, dat betekent dat er 2 vacatures zijn.

Na de instelling is de cliëntenraad verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden. De leden worden ook dan benoemd door het college.

Artikel 5 Zittingsduur

Uitsluitend ouders met één of meer kinderen in het leerlingenvervoer kunnen zitting hebben in de cliëntenraad. Hierop is slechts één uitzondering, namelijk indien niet direct een opvolger gevonden kan worden voor een ouder die geen cliënt meer is. Dan bepaalt de Verordening dat de ouder, zolang er nog geen vervanging is gevonden, de functie mag blijven vervullen. Achtergrond hiervan is dat op deze manier de continuïteit van de cliëntenraad gewaarborgd is. Er kan een kortere of langere zittingsduur worden vastgesteld.

Artikel 6 tot en met 8

In de regeling is voorzien in ambtelijke ondersteuning en vergaderruimte om de cliëntenraad ook feitelijk in staat te stellen zijn werk te doen.

Gemeenten zijn hiertoe niet verplicht, aangezien gemeenten ook niet wettelijk verplicht zijn een cliëntenraad in te stellen. Zo kan bijvoorbeeld het secretariaat van het overleg ook aan de cliëntenraad worden opgedragen. Verder kan in de regeling worden vastgelegd dat er minder vaak of vaker vergaderd wordt door de cliëntenraad. Overigens zijn leden van de cliëntenraad tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke gegevens waarmee ze in aanraking komen. Dit vloeit voort uit artikel 2:5 Awb.

Artikel 9 Financiën

Zoals ook al aangegeven onder de artikelen 6 tot en met 8 zijn gemeenten, aangezien zij ook niet verplicht zijn een cliëntenraad in te stellen, niet verplicht de cliëntenraad een onkostenvergoeding toe te kennen.

Niettemin kan een onkostenvergoeding ertoe bijdragen dat de cliëntenraad feitelijk in staat is zijn werk te doen.

In de Verordening is voor een combinatie van faciliteiten gekozen; gebruik van gemeentelijke faciliteiten en daarnaast vergoeding van andere in redelijkheid gemaakte kosten.

Omdat de cliëntenraad gebruik kan maken van gemeentelijke faciliteiten lijkt een maximum bedrag van € 500 redelijk.

Een jaarlijkse stijging van dit bedrag, bijvoorbeeld door indexering, ligt voor de hand.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

De cliëntenraad dient in een huishoudelijk reglement te regelen hoe de interne taken en bevoegdheden ingevuld worden. Het college ontvangt hiervan een afschrift. Het reglement is bijgevoegd.

Artikel 12

Na vaststelling van de Verordening moet deze worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. De regeling is pas na bekendmaking verbindend.

Huishoudelijk reglement van de cliëntenraad leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel beh o rende bij de door de raad op 2 juli 2009 vast gestelde Verordening cliëntenraad leerlinge n vervoer Krimpen aan den IJssel .

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 • 1. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.

 • 2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de cliëntenraad.

 • 3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad in en buiten rechte.

 • 4. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter is tevens penningmeester. De penningmeester voert de financiële huishouding van de cliëntenraad. Alle kosten boven de €100,- dienen vooraf geaccordeerd te worden door de gemeente. De andere kosten worden op declaratiebasis vergoed door de gemeente.

Artikel 2 Secretaris

 • 1. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een secretaris.

 • 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de cliëntenraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag, het voeren van de correspondentie en het beheren van de voor de cliëntenraad bestemde en van de cliëntenraad uitgaande stukken.

Artikel 3 Bijeenroepen en agenda van de cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak tenminste 6 x per jaar bijeen en in de in het reglement bepaalde gevallen.

 • 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.

 • 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de cliëntenraad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.

 • 4. De leden en eventuele adviseurs worden door de secretaris schriftelijk uitgenodigd.

 • 5. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.

 • 6. Ieder lid van de cliëntenraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.

 • 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 5 dagen vóór de te houden vergadering van de cliëntenraad verstuurd.

Artikel 4 Adviseurs

De cliëntenraad kan externe adviseurs raadplegen maar zij hebben geen formele zitting in de cliëntenraad noch stemrecht over de te nemen besluiten.

Artikel 5 Quorum en besluitvorming

 • 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de cliëntenraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het totaal aantal leden aanwezig is.

 • 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 3 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

 • 3. Over zaken wordt mondeling en over personen (cliëntenraadsleden) wordt schriftelijk gestemd. De cliëntenraad kan besluiten van deze regel af te wijken.

 • 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

 • 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.

 • 6. Bij staking van de stemmen over een door de cliëntenraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de cliëntenraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 6 Verslag

 • 1. Iedere vergadering wordt er een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering door de cliëntenraad wordt vastgesteld.

 • 2. Het verslag wordt, nadat het vastgesteld is, in een verkorte versie op de website van de cliëntenraad geplaatst waar het voor iedereen inzichtelijk is.

Artikel 7 Communicatie en informatie

 • 1. De secretaris doet jaarlijks in de maand juni schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de cliëntenraad. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de cliëntenraad.

 • 2. De secretaris bevordert de communicatie met alle belanghebbenden en doet dit tenminste door er zorg voor te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het jaarverslag zo spoedig mogelijk worden verspreid onder de belanghebbenden. Het verslag is eveneens in een verkorte versie, op een algemeen toegankelijke plaats, digitaal en/of schriftelijk ter inzage voor de belangstellenden.

Artikel 8 Verkiezingen/zittingsduur

 • 1. De zittingsduur is 4 jaar.

 • 2. Ieder lid van de cliëntenraad is eenmalig herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. De cliëntenraad zal ernaar streven om een verantwoord verloop van haar leden te regelen t.b.v. de continuïteit.

 • 3. Het lidmaatschapschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid blijft de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien.

 • 4. De leden kunnen tussentijds aftreden.

Artikel 9 Samenstelling van de cliëntenraad

Ouders en/of verzorgers van leerlingen woonachtig in de gemeente Krimpen aan den

IJssel, die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De cliëntenraad bestaat uit

8 leden.

Artikel 10 Wijzigingen en vaststelling van het huishoudelijk reglement

 • 1. De cliëntenraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

 • 2. De secretaris draagt er zorg voor dat na vaststelling door de cliëntenraad de gemeente en betreffende wethouder over de wijzigingen worden geïnformeerd.

Artikel 11 Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de cliëntenraad op voorstel van de voorzitter, met in achtneming van het huishoudelijk reglement.