Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend van 15-07-2009 t/m heden

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2009;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

b e s l u i t :

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.Wbp:

de Wet bescherming persoonsgegevens;

c.verordening:

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

d.verantwoordelijke:

het college van burgemeester en wethouders;

e.beheerder:

een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

f.bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

g.ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

h.binnengemeentelijke

afnemer:

binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

i.verstrekken van

gegevens:

het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Artikel 2

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders regelt het aanwijzen van de in het eerste lid bedoelde afnemers.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1. Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 2. Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.

 • 3. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1. Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2. De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam in het Publiekscentrum;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet stelt het college van burgemeester en wethouders nadere regels aan binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse

toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet wordt door het college van burgemeester en wethouders nadere regels gesteld voor de binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Het college van burgemeester en wethouders wijst overige verzoekers aan, aan wie met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet, in andere gevallen

dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, bij deze verordening gegevens kunnen worden verstrekt. Het betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst de binnengemeentelijke afnemers aan die tevens mededelingen doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 17 februari 2005 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Krimpen aan den IJssel.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 5.

  De uitwerking van de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 juli 2009.

De griffier,

De voorzitter,