Reglement Systeem ter Registratie en Onderzoek Nitraat Mergelland

Geldend van 08-10-1996 t/m heden

Intitulé

Reglement Systeem ter Registratie en Onderzoek Nitraat Mergelland

REGLEMENT SYSTEEM TER REGISTRATIE EN ONDERZOEK NITRAAT MERGELLAND

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet persoonsregistraties;

 • b.

  persoonsgegeven: persoonsgegeven in de zin van de wet;

 • c.

  houder: degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, zijnde Gedeputeerde Staten;

 • d.

  beheerder:de in dit reglement aangewezen functionaris, die zorg draagt voor de uitvoering en naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde;

 • e.

  derden: instanties en personen die niet behoren tot het bestuurlijk en ambtelijk apparaat van de provincie Limburg.

Doel en inhoud van de persoonsregistratie

Artikel 2

De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van te verrichten danwel verricht onderzoek naar de uitspoeling van nitraat onder landbouwgronden in het bodembeschermingsgebied Mergelland.

Artikel 3

 • 1.

  In de registratie mogen uitsluitend persoonsgegevens worden opgenomen over de eigenaren en gebruikers van de percelen waar metingen worden verricht bestemd voor het in artikel 2 bedoelde onderzoek.

 • 2.

  De registratie bevat over de in het eerste lid bedoelde personen ten hoogste de naam, voorletters, adres, woonplaats en postcode alsmede, ten aanzien van de percelen waar de metingen worden verricht, de kadastrale aanduiding, het adres, het grondgebruik en het bodemkenmerk.

 • 3.

  De gegevens bedoeld in het vorige lid worden verkregen van:

  de geregistreerde;

  het verantwoordelijke organisatieonderdeel.

Het beheer van de persoonsregistratie

Artikel 4

De beheerder van de persoonsregistratie is de meettechnicus van het Bureau Onderzoek en bij diens afwezigheid het hoofd van het Bureau Onderzoek.

Artikel 5

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de persoonsregistratie hebben slechts:

  • a.

   de houder;

  • b.

   de beheerder;

  • c.

   de door de beheerder binnen de kring van de bij Bureau Onderzoek en Bureau Bodembescherming werkzame personen aangewezen functionarissen.

 • 2.

  De beheerder kan aan provinciale ambtenaren of medewerkers die persoonsgegevens verstrekken, waarover zij binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden dienen te beschikken.

Artikel 6

 • 1.

  De opgenomen persoonsgegevens worden door of vanwege de beheerder uit de persoonsregistratie verwijderd:

  • a.

   indien blijkt dat de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie;

  • b.

   na een daartoe strekkend besluit van de houder.

 • 2.

  Door of vanwege de beheerder wordt periodiek bezien of er persoonsgegevens zijn, die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie en om die reden verwijderd kunnen worden.

Artikel 7

Ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan worden door of vanwege de beheerder technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Derdenverstrekking

Artikel 8

Verstrekking van geregistreerde persoonsgegevens aan personen of instanties buiten de provinciale organisatie vinden alleen plaats op basis van een besluit van de houder. Daarbij worden de artikelen 11, 12, 14 en 18, lid 3, van de wet in acht genomen.

Artikel 9

 • 1.

  Door of vanwege de beheerder wordt, indien toepassing is gegeven aan artikel 8 een protocol bijgehouden, waarin worden vermeld:

  • a.

   de namen en adressen van instellingen waarvan of personen aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt;

  • b.

   de data waarop die verstrekkingen hebben plaatsgevonden;

  • c.

   de verstrekte gegevens.

 • 2.

  Door of vanwege de beheerder kunnen jaarlijks de aantekeningen uit het protocol betreffende verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden verwijderd worden.

Inzage en correctierecht

Artikel 10

 • 1.

  Verzoeken om kennisneming als bedoeld in artikel 29, leden 1 en 2, van de wet, en verzoeken om mededeling van derdenverstrekkingen als bedoeld in artikel 32 van de wet kunnen worden ingediend bij de houder, onder vermelding van de persoonsregistratie en de gegevens die het betreft.

 • 2.

  Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de houder onder vermelding van de persoonsregistratie en de gegevens die het betreft.

Slotbepaling

Artikel 11

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement Systeem ter Registratie en Onderzoek Nitraat Mergelland.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het provinciaal blad, en ligt vanaf die datum voor een ieder ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis.

 

Ondertekening

 
Uitgegeven, 11 oktober 1996.  
De Griffier der Staten van Limburg,  
MR. H.W.M. Oppenhuis de Jong.