Reglement Grondwaterbelasting

Geldend van 01-07-1990 t/m heden

Intitulé

Reglement Grondwaterbelasting

REGLEMENT GRONDWATERBELASTING

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet persoonsregistraties;

 • b.

  persoonsgegeven: persoonsgegeven in de zin van de wet;

 • c.

  houder: degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, zijnde Gedeputeerde Staten;

 • d.

  beheerder: de in dit reglement aangewezen functionaris, die zorg draagt voor de uitvoering en naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde;

 • e.

  derden: instanties en personen, die niet behoren tot het bestuurlijk of ambtelijk apparaat van de provincie Limburg.

Doel en inhoud van de persoonsregistratie

Artikel 2

De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van de heffing van grondwaterbelasting.

Artikel 3

 • 1. In de persoonsregistratie mogen uitsluitend gegevens worden opgenomen over personen die grondwaterbelasting verschuldigd zijn.

 • 2. De persoonsregistratie bevat over de in het eerste lid bedoelde personen ten hoogste de volgende gegevens:

  • a.

   naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, bank en/of girorekeningnummer, aantal kubieke meters onttrokken grondwater in een bepaald jaar.

  • b.

   aanslagnummer, heffingscode.

 • 3.

  De gegevens bedoeld in het vorige lid onder a. worden verkregen van:

  de geregistreerde;

  andere organisatieonderdelen.

Het beheer van de Persoonsregistratie

Artikel 4

De beheerder van de persoonsregistratie is de applicatiebeheerder van het Bureau Comptabiliteit en Kas.

Artikel 5

 • 1. Rechtstreekse toegang tot de persoonsregistratie hebben slechts:

  • a. de houder;

  • b. de beheerder;

  • c. de schriftelijk door de beheerder binnen de kring van de bij het Bureau Comptabiliteit en Kas werkzame personen aangewezen functionarissen.

 • 2. De beheerder kan aan provinciale ambtenaren of medewerkers die persoonsgegevens verstrekken, waarover zij binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden dienen te beschikken.

Artikel 6

 • 1.

  De opgenomen persoonsgegevens worden door of vanwege de beheerder uit de persoonsregistratie verwijderd:

  • a.

   indien blijkt dat die gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie of

  • b.

   na een daartoe strekkend besluit van de houder.

Artikel 7

Ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan worden door of vanwege de beheerder technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Derdenverstrekking

Artikel 8

Verstrekkingen aan personen en instanties buiten de provinciale organisatie vinden alleen plaats op basis van een besluit van de houder. Daarbij worden de artikelen 11, 12, 14, en 18, lid 3, van de wet in acht genomen.

Artikel 9

 • 1. Door of vanwege de beheerder wordt, indien toepassing is gegeven aan artikel 8, lid 2, een protocol bijgehouden, waarin worden vermeld:

  • a. de namen en adressen van instellingen waarvan of personen aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt;

  • b. de data waarop die verstrekkingen hebben plaatsgevonden;

  • c. de verstrekte gegevens.

 • 2. Door of vanwege de beheerder kunnen jaarlijks de aantekeningen uit het protocol betreffende verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden verwijderd worden.

Inzage en correctierecht

Artikel 10

 • 1.

  Verzoeken om kennisneming als bedoeld in artikel 29, leden 1 en 2, van de wet en verzoeken om mededeling van derdenverstrekkingen als bedoeld in artikel 32 van de wet kunnen worden ingediend bij de houder, onder vermelding van de persoonsregistratie en de gegevens die het betreft.

 • 2.

  Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de houder onder vermelding van de persoonsregistratie en de gegevens die het betreft.

Slotbepaling

Artikel 11

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement Grondwaterbelasting.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 juli 1990 en wordt vanaf die datum ter inzage gelegd.

 

Ondertekening

Onbekend