Regeling vervallen per 23-09-2008

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 27e oktober 1993, no. 15 tot wijziging van de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel Bonaire 1971 (A.B.1970, no. 3)

Geldend van 17-08-2006 t/m 22-09-2008 met terugwerkende kracht vanaf 16-08-2006

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 27e oktober 1993, no. 15 tot wijziging van de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel Bonaire 1971 (A.B.1970, no. 3)

Artikel 1

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt verstaan onder "onderwijzend personeel" het onderwijzend personeel, in dienst van het eilandgebied Bonaire.

Artikel 2

In de bij dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen behorende bijlage zijn de bezoldigingsschalen en de pensioengrondslagen van het onderwijzend personeel vermeld, alsmede de daarbij behorende betrekkingen, die door hen worden bekleed.

Artikel 3

 • 1. De jaarlijkse en maandelijkse bezoldigingen alsmede de pensioengrondslagen van het onderwijzend personeel worden naar de betrekking welke zij bekleden vastgesteld aan de hand van de in de bij dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen behorende bijlage vermelde bezoldigingsschalen.

 • 2. Wijziging van bezoldiging gaat in op de eerste van de maand volgende op die waarin de wijziging heeft plaats gehad, tenzij de wijziging zich voordoet op de eerste dag van de maand, in welk geval de wijziging ingaat met ingang van de eerste dag van die maand.

Artikel 4

Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen of uit krachte daarvan gegeven voorschriften, worden regels vastgesteld met betrekking tot:

 • a.

  de bezoldiging welke wordt toegekend bij benoeming in een betrekking, bezoldigingsverhogingen in die betrekking, de omvang van de volledige betrekking, de korting voor een niet volledige betrekking of voor een onvolledige bevoegdheid;

 • b.

  de bezoldiging welke wordt toegekend bij overgang naar een andere betrekking;

 • c.

  de vergoeding voor en de omvang van de overuren en de vergoeding voor uurleraren;

 • d.

  de diensturen;

 • e.

  de toekenning van andere toelagen en de uitkering bij overlijden.

Artikel 5

 • 1. Artikel 25 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B.1964, no.159) (ambtstoelage) vindt overeenkomstige toepassing op het onderwijzend personeel.

 • 2. Artikel 26 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B.1964, no.159) (waarnemingstoelage) vindt overeenkomstige toepassing op het onderwijzend personeel, dat tijdelijk als waarnemend hoofd van een school of als waarnemend directeur van een school optreedt.

 • 3. De regeling kinder- en kostwinnerstoelage (A.B.1969, no.13), vindt overeenkomstige toepassing op het onderwijzend personeel.

Artikel 6

De Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel Bonaire 1971 (A.B.1970, no.3) wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met l januari 1992.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als "Bezoldigingsregeling onderwijzend personeel Bonaire".

Bijlage BEHORENDE BIJ A.B.2006, NO.10

BEZOLDIGINGSREGELING ONDERWIJZEND PERSONEEL BONAIRE

SCHAAL 1

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20

18.180

1.515

18.180

21

18.780

1.565

18.780

22

19.860

1.655

19.860

23

20.640

1.720

20.640

24

21.480

1.790

21.480

25

21.480

1.790

21.480

26

23.160

1.930

23.160

27

23.160

1.930

23.160

28

24.720

2.060

24.720

Kwekeling bij het Voorbereidend Onderwijs

SCHAAL 2

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

18/19

23.820

1.985

23,820

20/21

25.440

2.120

25.440

22/23

26.880

2.240

26.880

24/25

28.320

2.360

28.320

26/27

29.940

2.495

29.940

28/29

31.680

2.640

31.680

30/31

33.420

2.785

33.420

32/33

34.920

2.910

34.920

34

36.840

3.070

36.840

Kleuterleidster A

SCHAAL 3

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

26.880

2.240

26.880

22/23

28.320

2.360

28.320

24/25

29.940

2.495

29.940

26/27

31.680

2.640

31.680

28/29

33.420

2.785

33.420

30/31

34.920

2.910

34.920

32/33

36.840

3.070

36.840

34/35

38.520

3.210

38.520

36/37

40.500

3.375

40.500

38

42.300

3.525

42.300

Kleuterleidster B

SCHAAL 4

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

18/19

26.880

2.240

26.880

20/21

28.320

2.360

28.320

22/23

29.940

2.495

29.940

24/25

31.680

2.640

31.680

26/27

33.420

2.785

33.420

28/29

34.920

2.910

34.920

30/31

36.840

3.070

36.840

32/33

38.520

3.210

38.520

34/35

40.500

3.375

40.500

36

42.300

3.525

42.300

Kleuterleidster A, Hoofd van een Kleuterschool met minder dan 5 klassen

SCHAAL 5

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

18/19

28.320

2.360

28.320

20/21

29.940

2.495

29.940

22/23

31.680

2.640

31.680

24/25

33.420

2.785

33.420

26/27

34.920

2.910

34.920

28/29

36.840

3.070

36.840

30/31

38.520

3.210

38.520

32/33

40.500

3.375

40.500

34/35

42.300

3.525

42.300

36

44.160

3.680

44.160

Kleuterleidster A, Hoofd van een kleuterschool met 5 of meer klassen

SCHAAL 6

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

29.940

2.495

29.940

22/23

31.680

2.640

31.680

24/25

33.420

2.785

33.420

26/27

34.920

2.910

34.920

28/29

36.840

3.070

36.840

30/31

38.520

3.210

38.520

32/33

40.500

3.375

40.500

34/35

42.300

3.525

42.300

36/37

44.160

3.680

44.160

38

46.320

3.860

42.320

Kleuterleidster B, Hoofd van een Kleuterschool met minder dan 5 klassen

SCHAAL 7

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

31.680

2.640

31.680

22/23

33.420

2.785

33.420

24/25

34.920

2.910

34.920

26/27

36.840

3.070

36.840

28/29

38.520

3.210

38.520

30/31

40.500

3.375

40.500

32/33

42.300

3.525

42.300

34/35

44.160

3.680

44.160

36/37

46.320

3.860

42.320

38

48.120

4.010

48.120

Kleuterleidster B, Hoofd van een Kleuterschool met 5 of meer klassen

SCHAAL 8

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

25.440

2.120

25.440

24/25

26.880

2.240

26.880

26/27

28.320

2.360

28.320

28/29

29.940

2.495

29.940

30/31

31.680

2.640

31.680

32/33

33.420

2.785

33.420

34/35

34.920

2.910

34.920

36/37

36.840

3.070

36.840

38

38.520

3.210

38.520

Onderwijzer 4e klasse bij het Basisonderwijs

SCHAAL 9

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

28.320

2.360

28.320

22/23

29.940

2.495

29.940

24/25

31.680

2.640

31.680

26/27

33.420

2.785

33.420

28/29

34.920

2.910

34.920

30/31

36.840

3.070

36.840

32/33

38.520

3.210

38.520

34/35

40.500

3.375

40.500

36/37

42.300

3.525

42.300

38

44.160

3.680

44.160

Kleuterleidster B bij het Basisonderwijs, bevoegd voor het geven van onderwijs in de aanvangklassen van het Basisonderwijs

SCHAAL 10

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

29.940

2.495

29.940

22/23

31.680

2.640

31.680

24/25

33.420

2.785

33.420

26/27

34.920

2.910

34.920

28/29

36.840

3.070

36.840

30/31

38.520

3.210

38.520

32/33

40.500

3.375

40.500

34/35

42.300

3.525

42.300

36/37

44.160

3.680

44.160

38

46.320

3.860

42.320

Bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs

SCHAAL 11

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

33.420

2.785

33.420

24/25

34.920

2.910

34.920

26/27

36.840

3.070

36.840

28/29

38.520

3.210

38.520

30/31

40.500

3.375

40.500

32/33

42.300

3.525

42.300

34/35

44.160

3.680

44.160

36/37

46.320

3.860

42.320

38

48.120

4.010

48.120

Bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs, die tevens in het bezit is van de L.O.-akte Spaans of Engels, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school

SCHAAL 12

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

34.920

2.910

34.920

24/25

36.840

3.070

36.840

26/27

38.520

3.210

38.520

28/29

40.500

3.375

40.500

30/31

42.300

3.525

42.300

32/33

44.160

3.680

44.160

34/35

46.320

3.860

42.320

36/37

48.120

4.010

48.120

38

50.340

4.195

50.340

Bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs, die tevens in het bezit is van L.O. - akten Spaans en Engels, mits deze vakken op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school

SCHAAL 13

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

36.840

3.070

36.840

24/25

38.520

3.210

38.520

26/27

40.500

3.375

40.500

28/29

42.300

3.525

42.300

30/31

44.160

3.680

44.160

32/33

46.320

3.860

42.320

34/35

48.120

4.010

48.120

36/37

50.340

4.195

50.340

38

52.620

4.385

52.620

Volledig bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs

SCHAAL 14

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

38.520

3.210

38.520

24/25

40.500

3.375

40.500

26/27

42.300

3.525

42.300

28/29

44.160

3.680

44.160

30/31

46.320

3.860

42.320

32/33

48.120

4.010

48.120

34/35

50.340

4.195

50.340

36/37

52.620

4.385

52.620

38

54.720

4.560

54.720

Volledig bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs, die tevens in het bezit is van de L.O. - akte Spaans of Engels, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school

SCHAAL 15

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

40.500

3.375

40.500

24/25

42.300

3.525

42.300

26/27

44.160

3.680

44.160

28/29

46.320

3.860

42.320

30/31

48.120

4.010

48.120

32/33

50.340

4.195

50.340

34/35

52.620

4.385

52.620

36/37

54.720

4.560

54.720

38

57.240

4.770

57.240

Volledig bevoegd onderwijzer bij het Basisonderwijs, die tevens in het bezit is van de L.O. - akten Spaans en Engels, mits deze vakken op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school

SCHAAL 16

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

24/25

46.320

3.860

42.320

26/27

48.120

4.010

48.120

28/29

50.340

4.195

50.340

30/31

52.620

4.385

52.620

32/33

54.720

4.560

54.720

34/35

57.240

4.770

57.240

36/37

59.580

4.965

59.580

38/39

61.980

5.165

61.980

40

64.260

5.355

64.260

Hoofd van een school voor Basisonderwijs met minder dan 10 klassen

SCHAAL 17

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

24/25

48.120

4.010

48.120

26/27

50.340

4.195

50.340

28/29

52.620

4.385

52.620

30/31

54.720

4.560

54.720

32/33

57.240

4.770

57.240

34/35

59.580

4.965

59.580

36/37

61.980

5.165

61.980

38/39

64.260

5.355

64.260

40

66.660

5.555

66.660

Hoofd van een school voor Basisonderwijs met 10 of meer klassen

SCHAAL 18

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

34.920

2.910

34.920

24/25

36.840

3.070

36.840

26/27

38.520

3.210

38.520

28/29

40.500

3.375

40.500

30/31

42.300

3.525

42.300

32/33

44.160

3.680

44.160

34/35

46.320

3.860

42.320

36/37

48.120

4.010

48.120

38

50.340

4.195

50.340

Bevoegd onderwijzer met een (1) B.L.O. – akte bij het Buitengewoon Lager Onderwijs

SCHAAL 19

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

36.840

3.070

36.840

24/25

38.520

3.210

38.520

26/27

40.500

3.375

40.500

28/29

42.300

3.525

42.300

30/31

44.160

3.680

44.160

32/33

46.320

3.860

42.320

34/35

48.120

4.010

48.120

36/37

50.340

4.195

50.340

38

52.620

4.385

52.620

Bevoegd onderwijzer met twee (2) B.L.O.- akten bij het Buitengewoon Lager Onderwijs

SCHAAL 20

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

38.520

3.210

38.520

24/25

40.500

3.375

40.500

26/27

42.300

3.525

42.300

28/29

44.160

3.680

44.160

30/31

46.320

3.860

42.320

32/33

48.120

4.010

48.120

34/35

50.340

4.195

50.340

36/37

52.620

4.385

52.620

38

54.720

4.560

54.720

Volledig bevoegd onderwijzer bij het Buitengewoon Lager Onderwijs

SCHAAL 21

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

42.300

3.525

42.300

24/25

44.160

3.680

44.160

26/27

46.320

3.860

42.320

28/29

48.120

4.010

48.120

30/31

50.340

4.195

50.340

32/33

52.620

4.385

52.620

34/35

54.720

4.560

54.720

36/37

57.240

4.770

57.240

38

59.580

4.965

59.580

Volledig bevoegd onderwijzer met een (1) B.L.O. – akte bij het Buitengewoon Lager Onderwijs

SCHAAL 22

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

44.160

3.680

44.160

24/25

46.320

3.860

42.320

26/27

48.120

4.010

48.120

28/29

50.340

4.195

50.340

30/31

52.620

4.385

52.620

32/33

54.720

4.560

54.720

34/35

57.240

4.770

57.240

36/37

59.580

4.965

59.580

38

61.980

5.165

61.980

Volledig bevoegd onderwijzer met twee (2) B.L.O. – akten bij het Buitengewoon Lager Onderwijs

SCHAAL 23

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

48.120

4.010

48.120

24/25

50.340

4.195

50.340

26/27

52.620

4.385

52.620

28/29

54.720

4.560

54.720

30/31

57.240

4.770

57.240

32/33

59.580

4.965

59.580

34/35

61.980

5.165

61.980

36/37

64.260

5.355

64.260

38

66.660

5.555

66.660

Hoofd van een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs met minder dan 10 klassen

SCHAAL 24

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

50.340

4.195

50.340

24/25

52.620

4.385

52.620

26/27

54.720

4.560

54.720

28/29

57.240

4.770

57.240

30/31

59.580

4.965

59.580

32/33

61.980

5.165

61.980

34/35

64.260

5.355

64.260

36/37

66.660

5.555

66.660

38

68.940

5.745

68.940

Hoofd van een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs met 10 of meer klassen

SCHAAL 25

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

25.440

2.120

25.440

24/25

26.880

2.240

26.880

26/27

28.320

2.360

28.320

28/29

29.940

2.495

29.940

30/31

31.680

2.640

31.680

32/33

33.420

2.785

33.420

34/35

34.920

2.910

34.920

36/37

36.840

3.070

36.840

38

38.520

3.210

38.520

Leraar zonder onderwijsbevoegdheid bij de S.G.B.

SCHAAL 26

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

20/21

31.680

2.640

31.680

22/23

33.420

2.785

33.420

24/25

34.920

2.910

34.920

26/27

36.840

3.070

36.840

28/29

38.520

3.210

38.520

30/31

40.500

3.375

40.500

32/33

42.300

3.525

42.300

34/35

44.160

3.680

44.160

36/37

46.320

3.860

42.320

38

48.120

4.010

48.120

Bevoegde leraar bij de S.G.B. (onderwijsakte e.a.)

SCHAAL 27

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

34.920

2.910

34.920

24/25

36.840

3.070

36.840

26/27

38.520

3.210

38.520

28/29

40.500

3.375

40.500

30/31

42.300

3.525

42.300

32/33

44.160

3.680

44.160

34/35

46.320

3.860

42.320

36/37

48.120

4.010

48.120

38

50.340

4.195

50.340

Bevoegde leraar bij de S.G.B. en tevens in het bezit van een (1) L.O. – akte

SCHAAL 28

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

36.840

3.070

36.840

24/25

38.520

3.210

38.520

26/27

40.500

3.375

40.500

28/29

42.300

3.525

42.300

30/31

44.160

3.680

44.160

32/33

46.320

3.860

42.320

34/35

48.120

4.010

48.120

36/37

50.340

4.195

50.340

38

52.620

4.385

52.620

Bevoegde leraar bij de S.G.B. en tevens in het bezit van twee (2) L.O. – akten

SCHAAL 29

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

38.520

3.210

38.520

24/25

40.500

3.375

40.500

26/27

42.300

3.525

42.300

28/29

44.160

3.680

44.160

30/31

46.320

3.860

42.320

32/33

48.120

4.010

48.120

34/35

50.340

4.195

50.340

36/37

52.620

4.385

52.620

38

54.720

4.560

54.720

Volledig bevoegde leraar bij de S.G.B. en tevens in het bezit van een (1) N – akte

SCHAAL 30

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

42.300

3.525

42.300

24/25

44.160

3.680

44.160

26/27

46.320

3.860

42.320

28/29

48.120

4.010

48.120

30/31

50.340

4.195

50.340

32/33

52.620

4.385

52.620

34/35

54.720

4.560

54.720

36/37

57.240

4.770

57.240

38

59.580

4.965

59.580

Volledig bevoegde leraar bij de S.G.B. en tevens in het bezit van een (1) L.O. - akte of in het bezit van twee (2) N - akten danwel een (1) N - akte en tevens een (1) L.O. - akte

SCHAAL 31

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

46.320

3.860

42.320

24/25

48.120

4.010

48.120

26/27

50.340

4.195

50.340

28/29

52.620

4.385

52.620

30/31

54.720

4.560

54.720

32/33

57.240

4.770

57.240

34/35

59.580

4.965

59.580

36/37

61.980

5.165

61.980

38

64.260

5.355

64.260

Volledig bevoegde leraar bij de S.G.B. en tevens in het bezit van twee (2)

L.O. - akten of in het bezit van drie (3) N - akten en een (1) L.O. - akte of in het bezit van een (1) M.O. - akte

SCHAAL 31-A

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

28/29

57.240

4.770

57.240

30/31

59.580

4.965

59.580

32/33

61.980

5.165

61.980

34/35

64.260

5.355

64.260

36/37

66.660

5.555

66.660

38/39

68.940

5.745

68.940

40

71.280

5.940

71.280

Adjunct-directeur bij de S.G.B.

SCHAAL 32

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

30/31

61.980

5.165

61.980

32/33

64.260

5.355

64.260

34/35

66.660

5.555

66.660

36/37

68.940

5.745

68.940

38

71.280

5.940

71.280

Directeur van een school voor E.T.O/L.T.O./H.N.O./L.S.O./E.T.A.O/ of M.A.V.O. met minder dan 300 leerlingen

SCHAAL 33

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

30/31

64.260

5.355

64.260

32/33

66.660

5.555

66.660

34/35

68.940

5.745

68.940

36/37

71.280

5.940

71.280

38

74.280

6.190

74.280

Directeur van een school voor E.T.O/L.T.O./H.N.O./L.S.O./E.T.A.O/ of M.A.V.O. met meer dan 300 leerlingen

Directeur van een school voor M.A.O. of M.T.O. met minder dan 300 leerlingen

SCHAAL 34

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

30/31

66.660

5.555

66.660

32/33

68.940

5.745

68.940

34/35

71.280

5.940

71.280

36/37

74.280

6.190

74.280

38

76.980

6.415

76.980

Directeur van een school voor M.A.O. of M.T.O. met 300 of meer leerlingen

SCHAAL 35

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

22/23

46.320

3.860

42.320

24/25

48.120

4.010

48.120

26/27

50.340

4.195

50.340

28/29

52.620

4.385

52.620

30/31

54.720

4.560

54.720

32/33

57.240

4.770

57.240

34/35

59.580

4.965

59.580

36/37

61.980

5.165

61.980

38

64.260

5.355

64.260

Volledig leraar in het bezit van een (1) M.O. - A – akte bij het V.W.O./H.A.V.O. of H.B.O.

SCHAAL 36

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

24/25

50.340

4.195

50.340

26/27

52.620

4.385

52.620

28/29

54.720

4.560

54.720

30/31

57.240

4.770

57.240

32/33

59.580

4.965

59.580

34/35

61.980

5.165

61.980

36/37

64.260

5.355

64.260

38/39

66.660

5.555

66.660

40/41

68.940

5.745

68.940

42

71.280

5.940

71.280

Volledig leraar met M.O. - bevoegdheid voor alle leerjaren bij het V.W.O./H.A.V.O. of H.B.O.

SCHAAL 37

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

24/25

52.620

4.385

52.620

26/27

54.720

4.560

54.720

28/29

57.240

4.770

57.240

30/31

59.580

4.965

59.580

32/33

61.980

5.165

61.980

34/35

64.260

5.355

64.260

36/37

66.660

5.555

66.660

38/39

68.940

5.745

68.940

40

71.280

5.940

71.280

Volledig leraar (doctorandus) bij het V.W.O./H.A.V.O. of H.B.O.

SCHAAL 38

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

24/25

54.720

4.560

54.720

26/27

57.240

4.770

57.240

28/29

59.580

4.965

59.580

30/31

61.980

5.165

61.980

32/33

64.260

5.355

64.260

34/35

66.660

5.555

66.660

36/37

68.940

5.745

68.940

38

71.280

5.940

71.280

Volledig leraar bij het V.W.O./H.A.V.O. of H.B.O. die de graad van doctor heeft verworven

SCHAAL 39

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

30/31

68.940

5.745

68.940

32/33

71.280

5.940

71.280

34/35

74.280

6.190

74.280

36/37

76.980

6.415

76.980

38

79.620

6.635

79.620

Directeur van een school voor V. W.O. of H.A.V.O. of H.B.O. met minder dan 300 leerlingen

SCHAAL 40

Leeftijd

Bezoldiging

Pensioengrondslag

Per jaar

Per maand

30/31

71.280

5.940

71.280

32/33

74.280

6.190

74.280

34/35

76.980

6.415

76.980

36/37

79.620

6.635

79.620

38

82.140

6.845

82.140

Directeur van een school voor V.W.O. of H.A.V.O. of H.B.O. met 300 of meer leerlingen