Algemene Voorwaarden parkeergarage Castellum

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-10-2016

Intitulé

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden

Het college van burgemeester en wethouders stelt  vast de "Algemene Voorwaarden parkeergarage Castellum"

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:   Parkeergarage:

De Parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten, plaatselijk bekend als Parkeergarage Castellum, Groenendaal naast 44, 3441 AT te Woerden.

Eigenaar:

De Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de Parkeergarage en/of hun/zijn vertegenwoordigers.

Parkeerder

De Eigenaar, houder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig, dat in de Parkeergarage is ingebracht, danwel is vervoerd door dat motorvoertuig.

Parkeerbewijs

Parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, Abonnement, sleutel, etc.

Parkeergeld:

Bedrag dat parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeergarage.

Abonnement

Stallingovereenkomst strekkende tot een gebruik anders dan eenmalig gebruik, welke overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan.

Abonnee

De parkeerder die zijn motorvoertuig op grond van een stallingovereenkomst als bedoeld in artikel 3,12,13 en 14 en 15 parkeert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen de Eigenaar en de parkeerder, ook na het beëindigen van de stallingovereenkomst.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden die door de parkeerder worden gebruikt of waarnaar door de parkeerder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt door de Eigenaar uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

3. Eventuele afwijkingen van de bepalingen van de stallingovereenkomst of van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afspraken met medewerkers van de Eigenaar binden de Eigenaar niet tenzij en voorzover deze schriftelijk door de Eigenaar zijn bevestigd. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane stallingovereenkomsten.

4. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen of aanvullingen van latere datum prevaleren boven de bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Bepalingen met betrekking tot de stallingovereenkomst

1. Een stallingovereenkomst komt tot stand door:

- het aanvaarden van een Parkeerbewijs of

- het ondertekenen van een schriftelijk stallingovereenkomst

2. Een stallingovereenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een Parkeerbewijs dan wel door het feit van het gebruik van de Parkeergarage.

3. De prestatie waartoe de Eigenaar zich verplicht is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de parkeerder in de Parkeergarage. Tot de verplichting van de Eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig noch omvat de verplichting van de Eigenaar enige aansprakelijkheid.

De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat niet de bewaking van of het voortdurende toezicht op een ieder die en op al hetgeen dat zich in de Parkeergarage bevindt, danwel enige aansprakelijkheid vanwege de Eigenaar van de Parkeergarage.

De stallingovereenkomst met gebruik van een Parkeerbewijs eindigt na het betalen van het verschuldigde Parkeergeld en het verlaten van de Parkeergarage met het motorvoertuig.

Indien door Parkeerder schade is veroorzaakt aan de Parkeergarage of aan (objecten van) andere parkeerders in de Parkeergarage eindigt de stallingovereenkomst nadat de vergoeding van de schade is afgehandeld.

Artikel 4 Toegang

1 Tot de Parkeergarage worden uitsluitend toegelaten motorvoertuigen op twee, drie of vier wielen met een lengte van maximaal 4.60 meter, een breedte van maximaal 1.75 meter, een hoogte van 2,10 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram. De hoogte van deze voertuigen mag niet meer bedragen dan die welke bij de ingang van de Parkeergarage staat aangegeven.

2 De openingstijden van de Parkeergarage zijn aangegeven bij de ingang. Eigenaar is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen.

Afwijkingen of wijzigingen worden bij de ingang aangegeven en zijn bindend voor de parkeerder

3 Geen toegang tot de Parkeergarage hebben motorvoertuigen als bedoeld in het eerste lid indien deze een aanhangwagen van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, voortrekken.

4 Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, is niet toegestaan.

5 Het is verboden een voertuig te parkeren buiten de daartoe bestemde parkeervakken en voorts met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

6 De in-en uitritten alsmede de rijstroken dienen ten allen tijden open en berijdbaar te worden gehouden.

7 Het is verboden om zich te voet te bevinden op de hellingbanen.

8 Motorvoertuigen die in strijd met artikel 4, lid 1 tot en met lid 6 zijn geparkeerd kunnen te allen tijde door de Eigenaar worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeergarage worden gebracht. De kosten van verwijdering, bestaande uit takel- en /of sleepkosten en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de houder van het motorvoertuig in rekening gebracht.

9 De Eigenaar is, wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een parkeerder en/of diens motorvoertuig de toegang tot de Parkeergarage te weigeren. Dit geval zal zich met name voordoen indien Eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, alsmede in het geval de Eigenaar van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of de zwaarte, danwel door de zaken die daarmede worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruime zin.

10 Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van de aanwijzingen van de Eigenaar kan leiden tot verwijdering uit de Parkeergarage, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem veroorzaakte schade.

11 De Parkeergarage is uitsluitend, en niet langer dan noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden, toegankelijk voor de parkeerder van een motorvoertuig dat in de Parkeergarage is, danwel wordt geparkeerd. Alle anderen hebben slechts toegang met toestemming van de Eigenaar.

12 Het is verboden om flyers, folders of andere reclameuitingen schriftelijk of in welke vorm dan ook in de parkeergarage te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de Eigenaar.

Artikel 5 Verplichtingen van de parkeerder

1 In de Parkeergarage zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de daarbij behorende bijlagen en nadere regels van overeenkomstige toepassing.

2 Parkeerder dient zich bij het gebruik van de Parkeergarage te houden aan de aanwijzingen gegeven door of vanwege de Eigenaar.

3 De op de openbare weg geldende verkeersregels, verkeerstekens en verkeersborden dienen, voorzover in of aan de Parkeergarage aangebracht door de Eigenaar, te worden opgevolgd.

4 In de Parkeergarage geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur.

5 Voetgangers hebben te allen tijde voorrang boven motorvoertuigen.

6 Het is, anders dan met voorafgaande toestemming van de Eigenaar, verboden om de Parkeergarage voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van motorvoertuigen.

7 Parkeerder dient de motor van het motorvoertuig niet langer dan voor het onmiddellijk in en uitrijden van de Parkeergarage noodzakelijk is, in werking te hebben.

8 Parkeerder dient zijn geparkeerde motorvoertuig steeds afdoende afgesloten te hebben

9 Het is verboden de Parkeergarage te verontreinigen door vuilnis of afval te deponeren en achter te laten of door vloeistoffen waaronder olie te laten wegvloeien.

10 Het is verboden in de Parkeergarage te roken, vuur te ontsteken of een open vuur aan te leggen.

11 Het is zonder toestemming van de Eigenaar niet toegestaan in,op, of aan de Parkeergarage reclame, in welke vorm dan ook, te maken.

12 Het is verboden alcohol te nuttigen, verdovende middelen te gebruiken of te verhandelen.

13 Het is verboden ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen, met uitzondering van motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, in de Parkeergarage te brengen.

14 Het is verboden stankverspreidende of anderszins overlast veroorzakende stoffen in de Parkeergarage te brengen.

15 Het is verboden om te fietsen in de Parkeergarage.

Artikel 6 Parkeerbewijs

1 een parkeerder die zijn motorvoertuig in de Parkeergarage wenst te brengen dient uit een bij de ingang geplaatste automaat een Parkeerbewijs op te vragen, danwel het hem ter beschikking gestelde Parkeerbewijs te gebruiken.

2 Het Parkeerbewijs is en blijft eigendom van de Eigenaar, is niet overdraagbaar en dient bij het beëindigen van het gebruik van de Parkeergarage aan de Eigenaar te worden teruggegeven.

3 Indien geconstateerd wordt dat een parkeerder op welke manier dan ook twee of meerdere voertuigen tegelijkertijd via één Parkeerbewijs parkeert, is Eigenaar gerechtigd hem de toegang tot de Parkeergarage onmiddellijk te ontzeggen. Eigenaar verschaft parkeerder eerst weer toegang tot de Parkeergarage na betaling van gederfde parkeerinkomsten op basis van het vigerende kortparkeertarief en een boete van € 100,00. Eigenaar bepaalt wanneer de parkeerder hernieuwd recht op toegang tot de Parkeergarage wordt verschaft.

4 Het Parkeerbewijs heeft een van te voren overeengekomen geldigheidsduur, danwel vermeldt de datum en het tijdstip van aanvang van het gebruik van de Parkeergarage en is, voor wat die gegevens betreft, bindend voor elk van de partijen

5 Om met zijn motorvoertuig de Parkeergarage te verlaten dient de parkeerder het door hem verschuldigde Parkeergeld te voldoen. Betaling van het Parkeergeld dient te geschieden door het bij de inrit verkregen Parkeerbewijs in te voeren in de daarvoor bestemde betaalautomaat. De betaalautomaat stelt het einde van de parkeertijd vast en berekent de parkeerduur en het daarvoor verschuldigde Parkeergeld.

De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor alle partijen.

6 In voorkomende gevallen kan betaling ook geschieden bij de kassa, alwaar de door Eigenaar aangewezen kassier het Parkeerbewijs invoert de daarvoor bestemde automaat, welke het einde van de parkeertijd en de parkeerduur vaststelt en het daarvoor vastgestelde Parkeergeld berekent.

De door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor alle partijen.

7 Indien Eigenaar en parkeerder dit van te voeren apart overeengekomen zijn, kan betaling van het Parkeerbewijs ook vooraf per bank of contact bij de exploitant geschieden.

8 Na ontvangst van de betaling geeft het Parkeerbewijs de parkeerder gedurende een periode van vijftien minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid om zijn motorvoertuig buiten de Parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de Parkeergarage heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is.

9 In het geval dat parkeerder vooraf zijn Parkeergeld heeft voldaan, zoals bedoelt in artikel 4, geldt steeds een periode van vijftien minuten voor het uitrijden van het motorvoertuig.

10 Bij verlies of anderszins ontbreken van het Parkeerbewijs kan een motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeergarage worden gebracht indien en nadat de parkeerder de maximale vergoeding per dag heeft betaald, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat het motorvoertuig, naar het uitsluitend oordeel van de Eigenaar, in de Parkeergarage aanwezig is geweest.

Artikel 7 tarief kortparkeren

1. Het tarief voor het gebruik maken van één parkeervak in de Parkeergarage is € 0,60 per 20 minuten. Dit tarief is inclusief btw.

2. Voor een gedeelte van een eenheid van 20 minuten wordt een gehele eenheid van 20 minuten gerekend.

3. De onder lid 1 en 2 genoemde bepalingen zijn ook van toepassing buiten de reguliere openingstijden van de Parkeergarage.

4. Het tarief voor een dagkaart in de parkeergarage is € 16,00.

5. Het tarief voor een verloren kaart is € 16,00.

Artikel 8 Uitrijdkaarten

1. Op verzoek kunnen uitrijdkaarten voor de Parkeergarage worden verstrekt.

2. Uitrijdkaarten worden uitgegeven met een geldigheidsdatum van één jaar na de datum van uitgifte.

3. De prijs voor een uitrijdkaart is € 6,00 inclusief BTW.

4. Voor het aanvragen van uitrijdkaarten dient gebruik te worden gemaakt van het formulier, behorende bij deze voorwaarden, onder bijlage 2.

5. Uitrijdkaarten worden niet eerder verstrekt dan dat de hiervoor verschuldigde betaling is ontvangen door de beheerder.

6. De levertijd voor uitrijdkaarten is 5 werkdagen, mits de aanvraag is ingediend door middel van een volledig ingevuld formulier.

7. in afwijking van het vorige lid wordt de levertijd opgeschort indien de betaling nog niet is ontvangen. In dat geval geldt als levertijd 5 werkdagen na ontvangst van de verschuldigde betaling.

8. Voor ongebruikte uitrijdkaarten wordt geen restitutie verleend.

Artikel 9 Openingstijden

1. De Parkeergarage is geopend op de dagen en tijden door de Eigenaar te bepalen en worden bij de ingang van de garage op een voor een ieder duidelijke wijze bekend gemaakt. De Eigenaar is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken danwel deze te wijzigen.

2. de standaard openingstijden zijn: maandag van 8:00 uur tot 20.00 uur

dinsdag van 8:00 uur tot 20.00 uur

Woensdag van 7:00 uur tot 20.00 uur

Donderdag van 8:00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag van 8:00 uur tot 24.00 uur

zaterdag van 8:00 uur tot 24.00 uur

zondag van 8:30 uur tot 12.00 uur

zondag van 17.30 uur tot 21.00 uur

koopzondagen van 12.00 uur tot 17:30 uur

3. Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van de Eigenaar niet mogelijk om een motorvoertuig in de garage te brengen.

4. In uitzondering op lid 1 en 2 is het voor Abonnees toegestaan gebruik te maken van de Parkeergarage in overeenstemming met het verstrekte Abonnement.

5. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Eigenaar mag een motorvoertuig niet langer dan vier weken ononderbroken in de Parkeergarage geparkeerd zijn.

Na afloop van deze termijn is de parkeerder naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van € 100,00 per dag, voor elke dag na afloop van genoemde termijn dat het motorvoertuig van parkeerder in de Parkeergarage aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd het recht van Eigenaar om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 10 Gewijzigde openingstijden

1. Op aanvraag kan worden afgeweken van de in artikel 9.2 vastgestelde standaard openingstijden, mits de sluitingstijd van de Parkeergarage niet na 0.00 uur komt te liggen.

2. Voor het aanvragen van een wijziging van de openingstijden dient gebruik te worden gemaakt van het formulier, behorende bij deze voorwaarden, onder bijlage 1.

3. Het in onderdeel 2 genoemde formulier dient uiterlijk binnen twee volledige werkweken vóór de datum waarop de aanvraag betrekking heeft te zijn ontvangen bij de beheerder.

4. Voor de afwijkende tijden wordt per uur, of per deel van een uur een bedrag van € 31,00, exclusief BTW bij de aanvrager in rekening gebracht, mits de aanvraag betrekking heeft op uren die liggen voor middernacht.

5. Een aanvraag voor het wijzigen van de openingstijden wordt niet eerder gehonoreerd dan dat de hiervoor verschuldigde vergoeding is ontvangen.

6. De Eigenaar is ten allen tijde bevoegd om de aanvraag voor afwijkende tijden te weigeren, zulks ter beoordeling van de Eigenaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor enige aan personen en/of motorvoertuigen toegebrachte schade, waaronder overlijden, personenletsel , zaakschade of diefstal

2. Eigenaar is niet aansprakelijk jegens Parkeerder indien zij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst door een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt werkstaking, brand, bedrijfsstoringen of overheidsmaatregelen.

3. Met name aanvaardt de Eigenaar geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder, noch aanvaardt de Eigenaar enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van de parkeerder, terzake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van de Parkeergarage.

4. Eigenaar is jegens Parkeerder niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van of in verband met de nakoming van enige stallingovereenkomst tussen Eigenaar en Parkeerder, indien Parkeerder zich tegen desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.

5. Eigenaar is, met inachtneming van hetgeen in het vorige lid is bepaald, voorts jegens Parkeerder niet aansprakelijk voor schade, indien deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop Eigenaar als redelijk geachte dekking onder diens (bedrijfs) aansprakelijkheid aanspraak kan maken.

6. Parkeerder zal in geen geval enige aanspraak tegen Eigenaar kunnen doen gelden, indien en voor zover hij/zij enige verplichting tegenover Eigenaar niet nakomt.

7. Indien Eigenaar een beroep kan doen op het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde, kunnen zijn/haar eventueel aangesproken werknemers daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de stallingovereenkomst tussen Eigenaar en Parkeerder.

8. Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade, hinder en overlast die hij aan Eigenaar en/of aan (objecten van) andere Parkeerders in de Parkeergarage aanbrengt.

9. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeergarage of de daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij parkeerder voldoende zekerheid kan stellen, zulks ten genoegen van de Eigenaar, dat de schade op hem kan worden verhaald.

Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens de exploitant opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.

10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Eigenaar maakt als gevolg van door Parkeerder veroorzaakte schade, hetzij als gevolg van het niet nakomen door Parkeerder van diens (betalings)verplichtingen, komen voor rekening van de Parkeerder.

Artikel 12 Volledige Abonnementen

1. Voor zover in dit artikel, danwel in de stallingovereenkomst hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de Parkeergarage op grond van zulk een stallingovereenkomst.

2. Een volledig abonnement is geldig op alle uren gedurende de periode van het afgesloten abonnement.

3. Het aanschaffen van meerdere Abonnementen is toegestaan, met dien verstande dat het gemeentebestuur kan besluiten om deze mogelijkheid af te schaffen indien dit in het kader van het totale gemeentelijk parkeerbeleid noodzakelijk is.

4. De overeenkomst tot stalling van een voertuig wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten voor de duur van een vooraf schriftelijk vast te stellen periode. In het geval van een eerste Abonnement is dit een (kalender)jaar, bij een tweede en volgende Abonnement is dit een half jaar.

5. Het tarief voor een Abonnement voor het kalenderjaar 2011 is € 1100,00 exclusief BTW.

Dit tarief geldt voor zowel het eerste als het volgende Abonnement.

6. Beide partijen zijn gerechtigd het Abonnement schriftelijk op te zeggen. Tenzij in de stallingsovereenkomst een andere termijn is overeengekomen, dient de Abonnee de Eigenaar minimaal één kalendermaand voor het einde van de overeengekomen periode per aangetekende post op de hoogte te brengen van diens voornemen om zijn Abonnement te beëindigen.

7. Overigens is Eigenaar vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al mocht de stallingovereenkomst eerst recentelijk zijn aangegaan dit geval zal zich met name voordoen indien het in het belang van een goed beheer is dat een vaste verhogingsdatum wordt gewenst, zoals 1 januari van enig jaar.

8. Mocht een Abonnee niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging, dan kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen twee weken nadat de tariefsverhoging door de Eigenaar te zijner kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.

9. Het Abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk voor op of de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak.

10. In afwijking van het voorgaande lid wordt in die gevallen waarin met de koop van een woning het bedrag voor een Abonnement is afgekocht het jaarlijkse Abonnementsgeld te zijn voldaan.

11. De Abonnementskaart wordt niet eerder verstrekt dan nadat de betaling is ontvangen.

12. Het Abonnement geeft geen recht op een vast aangewezen plaats in de Parkeergarage, met dien verstande, dat de Eigenaar in het parkeerbeheersysteem per abonnement een plaats reserveert, zodat het voor iedere Abonnee mogelijk is om in de Parkeergarage te Parkeren.

13. De Eigenaar is gerechtigd om een deel van de Parkeergarage aan te wijzen dat bestemd is voor voertuigen van Abonnees.

14. Bij het afsluiten van Abonnementen is de Abonnee een waarborgsom van € 25,00 verschuldigd. Over deze waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom zal aan de Abonnee worden terugbetaald, voorzover de Abonnee niets meer aan de exploitant verschuldigd is.

15. Het is de Abonnee niet toegestaan zijn recht te verhuren of weder te verhuren, danwel in welke vorm dan ook aan een ander af te staan.

16. Mocht de Eigenaar blijken dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de Abonnee of diens voertuig, dan zal de Abonnee zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de Eigenaar om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete zijn verschuldigd van € 25,00 voor elk uur dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruik maakt.

17. De door de Eigenaar aan de Abonnee ter hand te stellen bescheiden, benodigd om de Abonnee in de mogelijkheid te stellen van de betreffende Parkeergarage gebruik te maken, blijven eigendom van de Eigenaar.

18. Bij verlies, diefstal, beschadiging of in het ongerede raken van deze bescheiden, danwel dit bescheid, is de Abonnee onverwijld verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie en de Eigenaar. Voor het verstrekken door de Eigenaar van nieuwe bescheiden is de gebruiker verschuldigd een bedrag ter hoogte van de dan geldende waarborgsom en/of administratiekosten.

19. Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dienen al de door Eigenaar aan de Abonnee ter hand gestelde bescheiden te worden ingeleverd.

20. Indien de Abonnee nalatig blijft tot inleveren van bescheiden zoals gesteld in het voorgaande lid, is de gebruiker zonder da enige nadere ingebrekestelling is vereist voor elk bescheid dat niet wordt ingeleverd een boete verschuldigd van € 51,00 per dag voor elke dag dat hij verzuimt enig bescheid aan de Eigenaar wederom af te geven.

21. Indien Abonnee schriftelijk bericht aan de Eigenaar dat een conform lid 14 van dit artikel in te leveren bescheid is verloren of in het ongerede is geraakt is door Abonnee eenzelfde vergoeding verschuldigd als gesteld in lid 14 van dit artikel, met dien verstande dat dit bedrag wordt toegevoegd aan, en niet in de plaats treedt van de overeenkomstig lid 16 van dit artikel in rekening te brengen boete.

22. Indien de Abonnee nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, weke ingevolge de Wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem afgesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden die op hem rusten pleegt de Abonnee wanprestatie, zonder dat daartoe enige verder ingebrekestelling is vereist.

De Eigenaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijk bericht te beëindigen en de Abonnee de toegang tot de Parkeergarage te weigeren..

23. De Abonnee zal gehouden zijn om aan de Eigenaar alle schade te vergoeden, door deze laatste te lijden als gevolg van de in het voorgaande lid bedoelde nalatigheid en/of door tussentijdse beëindiging van de overeenkomst , onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de overeenkomst voor ieder van het zouden zijn ontstaan of zullen ontstaan.

24. In alle gevallen waarin de Eigenaar een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Abonnee doet uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Abonnee, ook om deze tot ontruiming van diens voertuig uit de Parkeergarage te dwingen, is de Abonnee verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, ook voor rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte aan de Eigenaar te vergoeden, tenzij deze procedure ten onrechte is aangegaan.

25. In geval van wanbetaling der Parkeergelden worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde som, doch tenminste € 300,00. In het geval dat de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde danwel een raadsman geschiedt, dienen deze bedragen te worden vermeerderd met de door Eigenaar aan zijn gemachtigde danwel zijn raadsman over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting, tenzij de Eigenaar deze omzetbelasting kan verrekenen.

26. Betalingen, door de Abonnee gedaan na het uitgaan van de sommatie of de dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeld de Abonnee bij betaling een andere bestemming.

27. Wijzigingen terzake van de met Abonnee aangegane overeenkomst, welke noodzakelijk zijn tengevolge van besluiten van overheidswege, danwel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede worden verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de Abonnee geen ontbindende voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als waren zij letterlijk in de overeenkomst opgenomen.

28. Indien de Abonnee meer dan 1 maand geen genot heeft kunnen hebben van zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan de zijde van de Eigenaar zijn gelegen, zal de Abonnee slechts een evenredig gedeelte van het voor het Abonnement in rekening gebrachte tarief verschuldigd zijn. In dat geval vind restitutie plaats voor iedere volle maand waarin Abonnee geen genot heeft gehad.

29. Indien de Abonnee de overeenkomst wenst te wijzigen als gevolg van aanschaffing door hem van een vervangend voertuig zal de schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd. Voordat voornoemde wijziging heeft plaats gevonden kan de Abonnee geen enkel recht ten behoeve van het nieuwe voertuig doen gelden.

30. De Eigenaar is vrij in de beoordeling of het nieuwe voertuig onder de stallingsovereenkomst kan worden gebracht.

31. Indien de Abonnee de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden geen vooruit betaalde bedragen gerestitueerd danwel verrekend over de resterende tijd van de overeengekomen periode. Het inleveren van de Abonnementskaart en/of het niet gebruiken van de Abonnementskaart houd géén beëindiging van de overeenkomst in. De Abonnee kan de overeenkomst slechts beëindigen per aangetekende post ter adressering van het parkeerservicebureau, daarbij de gestelde opzegtermijn in acht nemend.

Artikel 13 Dalurenabonnementen

1. Voor zover in dit artikel, danwel in de stallingovereenkomst hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de Parkeergarage op grond van zulk een stallingovereenkomst.

2. Een dalurenabonnement is geldig op alle uren , met uitzondering van vrijdagavond vanaf 18.00 uur tot 24.00 uur en zaterdag van 7.00 uur tot 24.00 uur.

3. Het tarief voor een dalurenabonnement conform lid 2 en 3 van dit artikel is € 55,00 per maand,

exclusief Btw.

4. Indien de houder van een dalurenabonnement gebruik maakt van de Parkeergarage buiten de in lid 2 van toepassing zijnde tijden, worden deze extra uren conform het volgens artikel 7 geldende tarief in rekening gebracht en door middel van automatische incasso afgeschreven.

5. De Abonnementhouder van een dalurenabonnement is gehouden om, voorafgaande aan de verkrijging van het Abonnement de volgende documenten te overleggen:

1 Kopie kentekenbewijs

2 Kopie paspoort van de kentekenhouder

3 Machtiging afschrijving automatische incasso

6. Indien het conform lid 1 tot en met 5 maandelijks verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd wordt de Abonnementhouder met onmiddellijke ingang de toegang tot de Parkeergarage ontzegd door middel van het deactiveren van de Abonnementspas.

7. Voor de tussen partijen af te sluiten overeenkomst conform lid 1 tot en met 7 zijn artikel 12, lid 7 tot en met 11, alsmede lid 13 tot en met 33 onverkort van toepassing

Artikel 14 Abonnementen zonder plaatsgarantie

1. Voor zover in dit artikel, danwel in de stallingovereenkomst hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de Parkeergarage op grond van zulk een stallingovereenkomst.

2. Het abonnement zonder plaatsgarantie is geldig op alle uren gedurende de periode van het afgesloten abonnement.

3. Het tarief voor een abonnement zonder plaatsgarantie conform lid 1 en 2 van dit artikel

is € 55,00 per maand, exclusief Btw.

4. Het abonnement zonder plaatsgarantie biedt geen plaatsgarantie in de parkeergarage.

5. De Abonnementhouder van een abonnement zonder plaatsgarantie is gehouden om, voorafgaande aan de verkrijging van het Abonnement de volgende documenten te overleggen:

Kopie kentekenbewijs

Kopie paspoort van de kentekenhouder

Machtiging afschrijving automatische incasso

6. De vergoeding voor het abonnement zonder plaatsgarantie wordt per kwartaal vóóraf door middel van automatische incasso geïnd.

7. Indien het conform lid 1 tot en met 6 maandelijks verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd wordt de Abonnementhouder met onmiddellijke ingang de toegang tot de Parkeergarage ontzegd door middel van het deactiveren van de Abonnementspas.

8. Voor de tussen partijen af te sluiten overeenkomst conform lid 1 tot en met 7 zijn artikel 12, lid 7 tot en met 11, alsmede lid 13 tot en met 33 onverkort van toepassing.

Artikel 15 Abonnementen gemeentelijk bestuur

1. Aan bestuurders, zijnde leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, alsmede leden van de directieraad van de gemeente Woerden kan ter uitvoering van hun publieke functie een gratis Abonnementspas worden verstrekt.

Artikel 16 Handhaving

1. Overtreding van de in artikel 4 en 5 vermelde bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op alle stallingovereenkomsten tussen Eigenaar en Parkeerder is Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Eigenaar en Parkeerder gesloten overeenkomst inclusief onderhavige voorwaarde, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter te Utrecht.

Artikel 18 Bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de garagebeheerder bij de ingang van de Parkeergarage en zijn te vinden op de internetsite van de gemeente Woerden: www.woerden.nl

2. Bij het aangaan van een schriftelijke stallingovereenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de Parkeerder/Abonnee ter hand gesteld.

3. Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2011.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 14 december 2010.