Regeling vervallen per 29-11-2017

Regeling Bedrijfsfitness 2011

Geldend van 04-02-2011 t/m 28-11-2017

Intitulé

Regeling Bedrijfsfitness 2011

Corsaregistratienummer: 10.60647

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het bureau P&O, afdeling Advies en Control, en gelet op:

 • §

  hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling Gemeente Hoorn;

 • §

  de fiscale wetgeving over bedrijfsfitness;

 • §

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • §

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

besluit:

vast te stellen de

Regeling Bedrijfsfitness 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deelnemers.

 • -

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1, sub a van de CAR, voor zover deze een aanstelling heeft in vaste en tijdelijke dienst voor de duur van tenminste één jaar en politieke ambtsdragers.

 • -

  Medewerkers die zijn gedetacheerd, wachtgelders en andere medewerkers niet in loondienst, evenals leden van de vrijwillige brandweer, vallen niet onder het begrip medewerker in de zin van deze regeling.

 • -

  Medewerkers van de vrijwillige brandweer kunnen wel deelnemen aan de collectiviteit van de regeling.

Bedrijfsfitness.

Conditie- of krachttraining die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgevern en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. De deelname sta open voor 90 % of meer van alle medewerkers. Met één sportschool wordt een contract gesloten op grond waarvan de deelnemers kunnen fitnessen in de vestiging van die sportschool.

Sportschool.

De sportschool waarmee de gemeente Hoorn een contact heeft afgesloten voor bedrijfsfitness.

Vakantie-uren.

De vergoeding voor vakantie-uren bij uitwisseling tegen geld, zoals gedefinieerd in artikel 4a:1, lid 5 CAR/UWO

Eindejaarsuitkering.

De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:6 van de CAR.

Vakantietoeslag.

De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 CAR.

Artikel 2 Voorwaarden

De deelnemer kan een onbeperkt aantal uren per week, buiten werktijd, gebruik maken van bedrijfsfitness op basis van de overeenkomst die de gemeente Hoorn met een sportschool heeft afgesloten.

De deelnemers kunnen in de looptijd van het contract tegen betaling van een gereduceerd abonnement meedoen aan de fitnessactiviteiten en groepslessen bij de sportschool.

Artikel 3 Bronnen en financiering

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders betaalt het bedrag per deelnemer aan de sportschool.

De deelnemer kiest of hij, in het jaar van deelname, afziet van één of meer van onderstaande bronnen tot de abonnementskosten van de bedrijfsfitness. De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van het individuele loonbelastingtarief.

De deelnemer is bekend met de gevolgen die er mogelijk kunnen zijn voor de hoogte van de pensioengrondslag, vakantietoelage of eventuele uitkeringen.

Lid 2

De deelnemer kiest of hij in het jaar van deelname afziet van:

 • 1.

  (een deel van) de vakantie-uren. Daar geldt als voorwaarde bij dat in het betreffende jaar het wettelijke minimum aan vakantie-uren behouden blijft. Dat minimum is drie keer de wekelijkse arbeidsduur;

 • 2.

  (een deel van) de bruto vakantietoeslag;

 • 3.

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering;

 • 4.

  (een deel van) de bezoldiging (een maandelijks bedrag).

 • 5.

  een zelf te bepalen combinatie van de mogelijkheden.

Lid 3

De salarisadministratie verrekent de abonnementskosten met de door de deelnemer aangegeven bron na ontvangst van de ingevulde Verklaring bedrijfsfitness.

Als de deelnemer kiest voor de vakantie-uren, dan verrekent de salarisadministratie de uren in de maand mei of december in het jaar van deelname. De benodigde uren worden berekend op basis van de bruto uurbezoldiging.

Als de deelnemer kiest voor een combinatie van de mogelijkheden, dan verrekent de salarisadministratie in de maand mei of december in het jaar van deelname.

Artikel 4 Beëindigen deelname

De deelnemer kan de bedrijfsfitness stoppen met een opzegtermijn van één maand.

Als de medewerker uit dienst gaat stelt de servicedesk P&O de sportschool hiervan schriftelijk op de hoogte en wordt het lidmaatschap één maand later beëindigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Gemeente Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dat de deelnemer heeft opgelopen bij de conditie- en/of krachttraining.

Artikel 6 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Bedrijfsfitness gemeente Hoorn 2009 van 9 december 2008.

Hoorn, 4 januari 2011

De secretaris,                                        de burgemeester,