Verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere rioolaansluitingen

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening particuliere rioolaansluitingen Middelburg 2010.

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010;

volgnummer 10-148;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere rioolaansluitingen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk                 1.                        Algemene Bepalingen

Artikel                        1.1                        Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk                 2.                        Voorschriften voor de eerste aanleg van een particuliere

aansluiting

Artikel                        2.1                        Aanvraag omgevingsvergunning voor rioolaansluiting

Artikel                        2.2                        Aanleg particuliere aansluiting

Artikel                        2.3                        Retributie voor particuliere

rioolaansluiting

Artikel                        2.4                        Kosten herstel verharding/berm

Artikel                        2.5                        Aanvullen rioolsleuf

Artikel                        2.6                        Overleg met gemeente

Artikel                        2.7                        Overleg regiopolitie

Artikel                        2.8                        Afmetingen rioolaansluiting

Artikel                        2.9                        Materiaal rioolaansluiting

Artikel                        2.10                        Aansluiting op hoofdriool

Artikel                        2.11                        Huisaansluitingen in particuliere ontwikkelde uitbreidingsplannen

Hoofdstuk                 3.                        Voorwaarden voor onderhoud van een particuliere aansluiting

Artikel                        3.1                        Onderhoud/beheer particuliere aansluiting

Artikel                        3.2                        Kosten onderhoud en beheer

Artikel                        3.3                        Straatbriefje

Artikel                        3.4                        Vervallen particuliere aansluiting

Artikel                        3.5                        Melding verstopping/schade aan gemeente

Artikel                        3.6                        Vergoeding eerder gemaaakte kosten

Artikel                        3.7                        Onderhoud buiten kantooruren

 

Hoofdstuk   4.  Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke particuliere aansluiting

Artikel                        4.1                        Algemene voorwaarden

Artikel                        4.2                        Opheffen tijdelijke aansluiting

Artikel                        4.3                        Waarborgsom tijdelijke aansluiting

Hoofdstuk                 5.                        Onderhoudswerkzaamheden door gemeente

Artikel                        5.1                        Werkzaamheden door gemeente aan particuliere aansluitingen

Artikel                        5.2                        Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente

Hoofdstuk                6.                         Straf- overgangs- en slotbepalingen

Artikel                         6.1                      Strafbepalingen

Artikel                         6.2                      Toezichthouders

Artikel                        6.3                       Inwerkingtreding

Artikel                         6.4                      Overgangsbepaling

Artikel                         6.5                      Citeertitel

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1. hoofdriool: het gemeentelijk rioolstelsel, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en andere openbare installaties van overeenkomstige aard, welke voor het algemeen nut, met name als verzamel- en transportleiding voor het afvalwater en hemelwater van kolken en particuliere huisaansluitingen.

 • 2. particuliere aansluiting: de rioolleiding gelegen tussen het pand en de inlaatconstructie op het hoofdriool, welke dient voor de afvoer van het afval- en/of hemelwater van een perceel, inclusief alle daarin opgenomen hulpstukken, als ontstoppingsstukken, syphons, bochten, standpijpen en dergelijke.

 • 3. afvalwater: te lozen water, waarin al dan niet afvalstoffen als bedoeld in punt 4. voorkomen.

 • 4. afvalstoffen: verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

 • 5. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor de eerste aanleg van een particuliere aansluiting

Artikel 2.1 Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat een particuliere aansluiting kan worden aangesloten op het hoofdriool, moet voor deze activiteit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd voor de betreffende aansluiting. De aanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.2 Aanleg particuliere aansluiting

De particuliere aansluiting moet van het pand tot aan de inlaatconstructie op het hoofdriool geheel door de rechthebbende van het betreffende perceel worden (laten) aangelegd.

Artikel 2.3 Retributie omgevingsvergunning

De kosten van de in artikel 2.1. bedoelde omgevingsvergunning, zoals vastgesteld in de van toepassing zijnde Legesverordening van de gemeente Middelburg, worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Artikel 2.4 Kosten herstel verharding/berm

De kosten voor het herstellen van verharding/berm gelegen in openbare grond, worden achteraf d.m.v. een factuur bij de aanvrager in rekening gebracht overeenkomstig het tarief voor straatwerk per m² zoals vastgesteld door of namens het college.

Artikel 2.5 Aanvullen rioolsleuf

De gegraven sleuven moeten rondom de gelegde buis, en minimaal de bovenste 0,50 m. van de sleuf (direct onder de bestrating) met zand worden aangevuld en zeer goed worden verdicht. De eventueel overblijvende (schone) grond kan worden gestort op een daarvoor aangewezen locatie, en op de voorgeschreven wijze.

Het afvoeren van grotere hoeveelheden of verdachte (vervuilde) kwaliteit grond moet gebeuren na overleg met de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Artikel 2.6 Overleg met gemeente

Tenminste één werkdag voor de aanvang van de werkzaamheden moet in overleg met de afdeling Realisatiebedrijf I van de gemeente de ligging van de leiding (plaats en diepte) en het tijdstip van aansluiten op het hoofdriool, worden vastgesteld, alsmede de bestemming van eventueel af te voeren overtollige grond.

Artikel 2.7 Overleg over eventuele verkeersafzettingen/-maatregelen

Tenminste één werkdag voor de aanvang van de werkzaamheden moet in overleg met de Regio Politie Walcheren en de afdeling Realisatiebedrijf I van de gemeente de plaatsing van eventuele verkeersafzettingen of andere verkeersmaatregelen worden vastgesteld. De afzettingen worden geplaatst door en de kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 2.8 Afmetingen rioolaansluiting

 • 1. de buizen moeten:

  • -

   minimaal een diameter hebben van 125 mm uitwendig, en maximaal 160 mm uitwendig;

  • -

   gelegd worden onder voldoende afschot (afhankelijk van toegepaste diameter);

  • -

   minimaal een gronddekking van 0.60 m hebben.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van de eisen genoemd in het eerste lid.

Artikel 2.9 Materiaal rioolaansluiting

De te gebruiken materialen moeten zijn:

 • -

  pvc kwaliteit volgens NEN-EN 1401-1-1:2006 (ontwerp), KOMO-keur klasse SN8,

 • -

  voor (schoon) regenwaterriool de kleur groen (RAL 6024);

 • -

  voor (evt. licht verontreinigd) regenwaterriool kleur grijs (RAL 7037);

 • -

  voor vuilwaterriool de kleur roodbruin (RAL 8023), of

 • -

  grèsbuizen 1e kwaliteit; of

 • -

  betonbuizen volgens NEN-EN 1916:2002 nl en NEN 7126:2004 nl.

Artikel 2.10 Aansluiting op hoofdriool

De aan te leggen particuliere aansluiting moet worden aangesloten op een inlaat, welke door de gemeente op het hoofdriool is aangebracht.

Artikel 2.11 Huisaansluitingen in particulier ontwikkelde uitbreidingsplannen

Als er sprake is van een particuliere ontwikkeling van een uitbreidingsplan, waarbij de hoofdriolering na voltooiïng in beheer komt bij de gemeente, moet per particuliere aansluiting op het dan toekomstige gemeentelijk riool, een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij het college. De kosten van deze vergunning worden genoemd in de Legesverordening van de gemeente Middelburg. De particuliere aansluiting wordt door het particuliere bedrijf aangelegd en aangesloten, en komt na overdracht van de hoofdriolering aan de gemeente, in beheer bij de rechthebbende. De overige artikelen van deze verordening blijven van kracht.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor onderhoud van een particuliere aansluiting

Artikel 3.1 Onderhoud/beheer particuliere aansluiting

Het onderhoud/beheer van een particuliere aansluiting moet worden uitgevoerd door de rechthebbende, of, in opdracht van de rechthebbende, door derden.

Artikel 3.2 Kosten onderhoud en beheer

De kosten voor het onderhoud/beheer van een particuliere aansluiten komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 3.3 Straatbriefje

Bij onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het gedeelte van de particuliere aansluiting gelegen in openbare grond, dient vooraf een afzonderlijke rioolvergunning (zogenaamd “straatbriefje”) voor het uitvoeren van werkzaamheden in openbare grond te worden aangevraagd bij het college.

Artikel 3.4 Vervallen particuliere aansluiting

Bij vernieuwing, wijziging of buiten gebruik stellen van een bestaande particuliere aansluiting moet de vervallen leiding op kosten van de rechthebbende worden verwijderd, waarna de restmaterialen door de rechthebbende moeten worden afgevoerd. Dit afval kan door particulieren (geen bedrijf zijnde) worden gestort in een daarvoor aangewezen inrichting of wijze bij de milieustraat van de Zeeuwse Reinigingsdienst aan de Waldammeweg in Middelburg. Tevens zijn hier de artikelen 2.5, 2.6 en 2.7 van kracht.

Artikel 3.5 Melding verstopping/schade aan gemeente

Verstopping of schade aan een particuliere aansluiting welke is veroorzaakt door verzakking van de bestrating in de rijbaan (als gevolg van zware verkeerslasten) of ingroei van boomwortels van bij de gemeente in beheer zijnde bomen, moet direct na constatering aan de afdeling Realisatiebedrijf I worden doorgegeven.

Slechts wanneer door het college vastgesteld is dat één van de genoemde oorzaken de verstopping of schade hebben veroorzaakt, zullen reeds gemaakte en nog te maken kosten, welke direct in verband staan met het herstel van deze verstopping of schade, voor rekening van de gemeente komen.

Artikel 3.6 Vergoeding eerder gemaakte kosten

Bij toepassing van artikel 3.5 zullen eerder gemaakte aantoonbare kosten tot maximaal zes maanden voorafgaand aan de datum van vaststelling van de oorzaak worden vergoed.

Artikel 3.7 Onderhoud buiten kantooruren

Als de verstopping en/of schade aan de particuliere aansluiting buiten de geldende kantooruren van de afdeling Realisatiebedrijf I van de gemeente moet worden hersteld, moet deze afdeling bij eerste gelegenheid hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij tevens de artikelen 3.1 tot en met 3.6 van kracht zijn.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke particuliere aansluiting

Artikel 4.1 Algemene voorwaarden

Voor een tijdelijke aansluiting zijn de artikel in hoofdstukken 2 en 3 van kracht.

Artikel 4.2 Opheffen tijdelijke aansluiting

De aansluiting moet (na overeengekomen periode) in overleg met de afdeling Realisatiebedrijf I van de gemeente worden verwijderd door de rechthebbende. De inlaat op het hoofdriool wordt door de gemeente afgesloten.

Artikel 4.3 Waarborgsom tijdelijke aansluiting

Bij de aanvraag wordt een waarborgsom in rekening gebracht, welke na opheffing van de aansluiting zal worden gerestitueerd, na aftrek van eventueel door de gemeente gemaakte kosten.

Hoofdstuk 5. Onderhoudswerkzaamheden door gemeente

Artikel 5.1 Werkzaamheden door gemeente aan particuliere aansluitingen

Tijdens renovaties van het hoofdriool, zal de gemeente in slechte staat verkerende particuliere aansluitingen

(laten) vernieuwen/repareren, voor zover deze binnen de grenzen van het betreffende werk liggen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 5.2 Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente

Na werkzaamheden door de gemeente, zoals genoemd in artikel 5.1, zal een eventueel benodigde reparatie/ontstopping in het vernieuwde gedeelte van de particuliere aansluiting door de gemeente worden vergoed, voorzover deze het directe gevolg is van deze werkzaamheden, en voorover deze plaatsvindt binnen één jaar na deze werkzaamheden.

Hoofdstuk 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1 Strafbepalingen

Overtreding van enige bepaling van deze verordening wordt, voor zover daarin niet is voorzien bij het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6.2 Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de ambtenaren van politie en de daartoe aangewezen gemeentelijke controleurs.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 6.3 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

 • 2. Op dat tijdstip vervalt de “Verordening particuliere rioolaansluitingen”, vastgesteld op 25 september 2000.

Artikel 6.4 Overgangsbepaling

 • 1. Vergunningen - hoe ook genaamd - verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, blijven van kracht.

 • 2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening - van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 3. Vergunningen bedoeld in het eerste lid en voorschriften en beperkingen bedoeld in het tweede lid, worden geacht vergunningen en voorschriften en beperkingen in de zin van deze verordening te zijn.

 • 4. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 6.3, tweede lid is ingediend en voor het tijdstip van inwerking- treding van deze verordening nog niet op die aanvrage is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepa- ling van de onderhavige verordening toegepast.

 • 5. Op een aanhangig bezwaar- of beroepschrift, betreffende een vergunning bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 6.3,

  eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende bezwaar- of beroepstermijn, wordt beslist met toe-

  passing van de verordening bedoeld in artikel 6.3, tweede lid.

Artikel 6.5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening particuliere rioolaansluitingen Middelburg 2010”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 27 september 2010.
de griffier, de voorzitter,
E.T. Israël mr. J.M. Schouwenaar
Publicatie : 13 oktober 2010
Inwerkingtreding : 1 oktober 2010