Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2001

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2001

De raad van de gemeente Middelburg;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2000, volgnummer 00-234;

Gelet op artikel 255 en 225a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeente-lijke belastingen;

b e s l u i t

het volgende vast te stellen;

Artikel 1 Toepassing

Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding is mogelijk voor:

  • a)

    de afvalstoffenheffing, bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffing 1998, artikel 1.1.a en 1.1.b;

  • b)

    de rioolheffing, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening rioolheffing 2010.

Artikel 3 Afvalstoffenheffing en rioolrecht

Voor toepassing van het kwijtscheldingsbeleid voor de afvalstoffenheffing, bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 1998, artikel 1.1.a en 1.1.b en de rioolheffing, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening rioolheffing 2010 worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 4 Verzoek kwijtschelding

Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen vijf maanden na dagtekening, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend. Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding, citeertitel

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001

  • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2001".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 18 december 2000.
De secretaris, de voorzitter,
Publicatie: 27 december 2000
Inwerkingtreding: 28 december 2000
Ingang van de regeling: 1 januari 2001
Gewijzigd: 2 november 2009
Publicatie: 25 november 2009
Inwerkingtreding: 26 november 2009
Ingang regeling: 1 januari 2010