Instructie voor de beiaardier van de abdijtoren

Geldend van 31-03-1971 t/m heden

Intitulé

INSTRUCTIE VOOR DE BEIAARDIER VAN DE ABDIJTOREN.

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel A 4 van het Algemeen Ambtenarenreglement;

gezien het schrijven van de commissie voor georganiseerd overleg van

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende

INSTRUCTIE voor de beiaardier van de Abdijtoren.

Artikel 1

De beiaardier is belast met het bespelen van de beiaard in de Abdijtoren, het arrangeren van de muziek voor het speelwerk of het vervaardigen van speelbanden daarvoor. Voorts heeft hij het toezicht op het onderhoud van de beiaard en het automatisch speelwerk.

Artikel 2

Hij is verplicht de volgende bespelingen te verzorgen:

 • a)

  wekelijks een bespeling op donderdag van 12.00 tot 13.00 uur;

 • b)

  elke vrijdag in de maand mei, voor het spelen van meiliedjes, van 19.00 tot 20.00 uur;

 • c)

  1 mei van elk jaar (en zo de datum op zondag valt, de daarop volgende maan- dag) voor het spelen van meiliedjes van 20.00 tot 21.00 uur;

 • d)

  5 mei van elk jaar van 11.00 tot 12.00 uur of, indien daartoe aanleiding be- staat, gedurende één uur op een nader door burgemeester en wethouders te be- palen tijdstip;

 • e)

  in de periode van mei tot 16 september, 18 zaterdagen van 12.00 tot 13.00 uur;

 • f)

  in de maanden juli en augustus elke woensdagavond een zomerbespeling van 20.00 tot 20.30 uur.

  Van deze zomerbespeling kunnen er een door burgemeester en wethouders te be- palen aantal worden verzorgd door gastbeiaardiers, die daartoe een gemeente- wege worden uitgenodigd;

 • g)

  op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis waarbij uitgebreid vlaggen is voorgeschreven (valt deze dag op zondag, dan de daarop volgende maandag), van 12.00 tot 13.00 uur;

 • h)

  op twee door burgemeester en wethouders te bepalen dagen ter gelegenheid van openbare feesten of andere buitengewone gelegenheden, telkens gedurende een uur per dag;

 • i)

  een bespeling van één uur voor Sint Nicolaas en de Kerstdagen.

Artikel 3

Tenzij burgemeester en wethouders in incidentele gevallen anders bepalen, wordt de beiaardier vrijheid verleend in de keuze van de te spelen nummers; wel zal hij tevoren een programma inleveren bij burgemeester en wethouders, van de bespelingen die een bijzonder karakter dragen en waarvan publicatie wenselijk wordt geacht.

Artikel 4

De programma's dienen te bestaan uit originele beiaardcomposities, bewerkingen voor beiaard van muziekstukken uit allerlei muzikale perioden en een ruime keuze uit liederen van verschillende landen. Ook aan uitvoering van eigentijdse muziek zal de nodige aandacht dienen te worden geschonken. De uitvoering van elk programma dient door hem dermate grondig te zijn voorbereid, dat zijn spel bij uitvoering er van voldoet aan redelijke normen van variatie, techniek en muzikaliteit.

Artikel 5

De beiaardier is verplicht per jaar 4 speelbanden voor het elektrisch-speelwerk te vervaardigen, zowel voor het hele uur, het halve uur als de kwartieren. In de week waarin 5 december, de Kerstdagen en de jaarwisseling vallen, zullen speelbanden worden gebruikt die voor deze dagen geëigende melodieën ten gehore brengen. De keuze van de voor de speelbanden te gebruiken melodieën behoeft de voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders. De beiaardier doet daartoe tijdig schriftelijk de nodige voorstellen aan dat college.

Artikel 6

De beiaardier is verplicht om gebreken aan de beiaard of het automatische

speelwerk onmiddellijk schriftelijk te rapporteren aan de directeur van gemeentewerken of andere instantie welke met het onderhoud van de beiaard is belast.

Artikel 7

Na voorafgaande goedkeuring door burgemeester en wethouders is de beiaardier bevoegd om op verzoek van derden een bespeling te geven buiten de in artikel 2 genoemde tijden. Hij mag daarvoor een vergoeding aanvaarden die overeenkomt met zijn gemiddelde uursalaris.

Artikel 8

Indien hij het nodig oordeelt dat aan de beiaard of het automatisch speelwerk ingrijpende voorzieningen worden getroffen, doet de beiaardier de daartoe nodige voorstellen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 9

Hij verschaft aan burgemeester en wethouders na afloop van elk jaar, ten behoeve van de betaling van muziekauteursrechten een opgaaf van de op de beiaard door hem of door een gastbeiaardier in dat jaar gespeelde muziekwerken en van de melodieën die door het automatisch speelwerk ten gehore werden gebracht. In deze opgave dient tevens het aantal in dat jaar gegeven bespelingen te worden vermeld.

Artikel 10

In de gevallen, waarin deze instructie niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 11

Deze instructie treedt in werking op

Met ingang van die dag vervalt de bij besluit van burgemeester en wethouders

van 2 maart 1964 vastgestelde instructie voor de beiaardier van de Abdijtoren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg, op 23 maart 1971.
Gewijzigd: 9 maart 1982.
Inwerkingtreding: 1 april 1982.
Van toepassing verklaard voor de hele gemeente Middelburg: 1 december
1998.
Publicatie: 28 december 1998.
Inwerkingtreding: 1 januari 1999.