Regeling vervallen per 20-11-2019

Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten

Geldend van 01-01-2012 t/m 09-08-2017

Intitulé

Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten

BELEIDSREGELS VERLENING UITVOERINGSTERMIJN GESUBSIDIEERDE PROJECTEN

Artikel 1

Deze beleidsregels zijn van toepassing op voor projecten verleende subsidies waarop ofwel de Algemene Subsidieverordening 2004 van toepassing is ofwel de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied ofwel de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg.  

Artikel 2

Indiening van een verzoek om termijnverlenging

 • 1

  . Een verzoek om verlenging van de uitvoeringstermijn van een gesubsidieerd project wordt schriftelijk ingediend bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

 • 2

  . In het verzoek wordt gemotiveerd aangegeven wat de reden is van het niet binnen de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd van het project kunnen realiseren van de beoogde resultaten. Verder wordt concreet aangegeven binnen welke termijn realisatie van het project alsnog mogelijk is en of de oorspronkelijk met het project beoogde doelen en maatschappelijke effecten alsnog kunnen worden bereikt.

Artikel 3

Te honoreren verzoeken om termijnverlenging

 • 1

  . Termijnverlengingen worden toegestaan indien de overschrijding van de geplande en in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd niet verwijtbaar is aan de subsidieontvanger. Dit zal veelal het geval zijn indien de vertragingen worden veroorzaakt door externe en onvoorziene, buiten de (directe) macht van de subsidieontvanger gelegen omstandigheden of actoren.

 • 2

  . Daarbij geldt als uitdrukkelijke voorwaarde dat met de uitvoering/afronding van het project op een later tijdstip het oorspronkelijk beoogde provinciale beleidsdoel nog wel moet kunnen worden bereikt, evenals het beoogde maatschappelijk effect van het project.

Artikel 4

Af te wijzen verzoeken om termijnverlenging

 • 1

  . Een verzoek om termijnverlenging wordt afgewezen indien het verzoek pas is ingediend nadat de oorspronkelijk in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd van het project is geëindigd alsmede in het geval dat reeds eerder een verzoek om verlenging van de uitvoeringstermijn is gehonoreerd.

 • 2

  . Een verzoek om termijnverlenging wordt eveneens afgewezen indien de ontstane vertraging in de uitvoering van het project verwijtbaar is aan de subsidieontvanger, tenzij sprake is van omstandigheden die zo zwaarwegend zijn dat desondanks toch de verlenging moet worden toegestaan. Dat zal in ieder geval aan de orde zijn indien het met het project te bereiken doel van grote (bestuurlijke/politieke) importantie is voor de realisatie van het betreffende provinciaal beleid. Ook de situatie dat naast het provinciaal subsidie andere overheidsubsidies aan het project verbonden zijn, die in gevaar zouden kunnen komen bij het niet toestaan van de termijnverlenging, kan een reden zijn niettemin in te stemmen met de termijnverlenging of de situatie dat een project deel uitmaakt van een samenhangend integraal project dat niet voltooid kan worden zonder dit projectonderdeel.

 • 3

  . Een verzoek om termijnverlenging wordt ook afgewezen indien dit verzoek in ingegeven door de wens eventuele subsidiegelden die resteren na uitvoering van het project alsnog te kunnen besteden aan activiteiten of investeringen gelegen buiten het gesubsidieerde project.

 • 4

  . Bij de afweging omtrent de mate van verwijtbaarheid zal mee worden gewogen de professionaliteit van de subsidieontvanger.

Artikel 5

Samenloop met andere regels Indien subsidies worden verleend op grond van door de Europese Commissie goedgekeurde programma’s en de specifieke regelgeving die hierop van toepassing is beperkingen inhoudt voor wat betreft termijnverlengingen gaat deze regelgeving boven deze beleidsregels.

Artikel 6

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  . Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

 • 2

  . Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijngesubsidieerde projecten”.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris Uitgegeven, 19 januari 2012 De secretaris, mr. A.C.J.M. de Kroon