Regeling vervallen per 12-10-2016

Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland

Geldend van 09-07-2014 t/m heden

Provincie Limburg – Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland

De leden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013, gezamenlijk de beheersautoriteit vormend voor het grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006, houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, zoals gewijzigd bij Vo. 1989/2006, van 21 december 2006, Vo. 1341/2008, van 18 december 2008, Vo. 284/2009 van 7 april 2009 en Vo. 1310/2011, van 13 december 2011 (hierna te noemen de Kaderverordening);

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Gelet op de artikelen 5 en 6 van het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013;

Gelet op artikel 2 juncto de artikelen 6 en 7 van de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013;

Gezien de goedkeuring van het Comité van Toezicht, bedoeld in artikel 65 van de Kaderverordening, d.d. 21 mei 2014;

Overwegende dat de beheersautoriteit op 27 april 2010 de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland heeft vastgesteld, ter regeling van het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2007-2013, bedoeld in artikel 32 van de Kaderverordening;

Overwegende dat de beheersautoriteit op 5 oktober 2010, 24 januari 2012, 30 juni 2012, 17 september 2012 en 7 maart 2013 de subsidieregeling heeft gewijzigd;

Overwegende dat de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland wijziging behoeft omdat de beheersautoriteit de nog beschikbare middelen in het kader van EFRO programmaperiode 2007 - 2013 optimaal wil benutten door het subsidieplafond voor innovatieprojecten zoals bedoeld in artikel 2.3 eerste lid onderdeel c van de Subsidieregeling te verhogen.

Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland wordt als volgt gewijzigd:  

 

 •   A.         In artikel 1.10 wordt “€7.000.000,-” vervangen door: €0,-.  

 • B.          Artikel 2.10 eerste lid komt te luiden:  

  1. Subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 2.3, onder c worden ingediend vanaf 1 september 2014  tot en met 31 december 2015. 

 • C.           Artikel 2.13 komt te luiden:  

 • De beheersautoriteit stelt het subsidieplafond voor de bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering voor EFRO-programma`s in Zuid-Nederland voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2015 vast op € 8.250.000,-.   

   

 • D.          In artikel 2.15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

  • 1.     In het derde lid wordt “29,17%” vervangen door: 35% en “€208.333,-“  vervangen door: €250.000,-.  

  • 2.      In het vijfde lid wordt “€833.333,-” vervangen door: €1.000.000,-.  

  • 3.      In het vijfde lid onder a, wordt “€41,67%” vervangen door: 50%.  

  • 4.      In het vijfde lid onder b, wordt “33,33%” vervangen door:  40%.  

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 1 juli 2014

De leden van het College van Gedeputeerde Staten voornoemd, gezamenlijk de beheersautoriteit vormend voor het grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland,

de voorzitter de secretaris

Nummer: 3610135 Uitgegeven, De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, mw. ir. A.M. Burger

Uitgegeven 8 juli 2014 De secretaris provincie Limburg, mr. A.C.J.M. de Kroon

Voor de bijlagen kunt op onderstaande link klikken

BIJLAGEN