Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2002

Geldend van 18-12-2002 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2002

De raad van de gemeente Buren; gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

Besluit:Vast te stellen de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2002; In deze verordening wordt verstaan onder:

Griffier : de functionaris, als genoemd in de artikelen 100 en 107 van de Gemeentewet;Gemeentesecretaris/directeur : de functionaris, als genoemd in de artikelen 100 en 103 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1 Een raadslid wendt zich via de griffier tot de ambtelijke organisatie met verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2 Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris/directeur daarvan in kennis. De gemeentesecretaris/directeur beslist.

 • 3 Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4 De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de gemeentesecretaris/directeur verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verleent/verlenen.

Artikel 2

 • 1 Een ambtenaar verleent op verzoek van de gemeentesecretaris/directeur ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   de bijstand, bedoeld in artikel 1, lid 3, betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 5, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

 • 2 De gemeentesecretaris/directeur beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3 Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris/directeur dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris/directeur wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1 Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris/directeur.

 • 2 Indien overleg met de gemeentesecretaris/directeur niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

 • 1 Elk raadslid heeft per kalenderjaar recht op 20 uren ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, lid 3.

 • 2 De gemeentesecretaris/directeur houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, lid 3 bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a.

   welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

  • c.

   welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

  • d.

   hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • e.

   de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6

De gemeentesecretaris/directeur verstrekt het college van burgemeester en wethouders desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7

 • 1 Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2 Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Hoofdstuk 2 Fractieondersteuning

Artikel 8

De fracties, zoals bedoeld in het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, kunnen per kalenderjaar aanspraak maken op maximaal 20 uren ambtelijke ondersteuning.

Artikel 9

De fracties besteden de aanspraakuren om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

Artikel 10

Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de aanspraakuren voor fractieondersteuning onder overlegging van een beknopt verslag.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Buren op 17 december 2002.
De griffier, De voorzitter,
G. van Droffelaar drs. K.C. Tammes

Toelichting 1 algemeen en artikelsgewijs

<vet>Algemene toelichting Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning</vet>Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel is door de Wet dualisering gemeentebestuur ingrijpend gewijzigd. Het legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld. Er is bij de ondersteuning een centrale rol voor de griffier. Dit nieuwe instituut, dat bij uitstek bedoeld is voor het verlenen van hulp aan raadsleden, wordt het eerste aanspreekpunt als het gaat om ambtelijke bijstand. De griffier vervult ook de rol van schakel tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie.De burgemeester vervult ook een nieuwe rol in het proces. Indien er een conflictsituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, zal de burgemeester een bemiddelende en uiteindelijk beslissende rol kunnen spelen. De positie van de burgemeester maakt hem bij uitstek geschikt voor deze taak als bruggenbouwer en als degene die uiteindelijk het laatste woord heeft. Gezien de nieuwe dualistische verhoudingen ligt het voor de hand dat er ook op het punt van de ambtelijke bijstand duidelijkere scheidslijnen worden getrokken tussen werkzaamheden voor de raad en voor het college. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand en de inhoud van de verleende bijstand geheim moet worden gehouden. De ambtenaar mag niet onder druk komen te staan doordat hij werkzaamheden voor de raad verricht. Daarom zal een collegelid dat toch informatie wenst over het verzoek om ambtelijke bijstand wenst, zich moeten wenden tot het betrokken raadslid en niet tot de behandelend ambtenaar.De verordening behandelt gedetailleerd de ambtelijke bijstand. Aangezien het de verhouding betreft tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie, is behoefte aan duidelijke regels. Deze ambtenaren werken doorgaans namelijk voor het college. In dualistische verhoudingen staat de secretaris het college terzijde en wordt de raad bijgestaan door de griffier.Dat de raad nu beschikt over een griffier met griffie betekent niet dat er geen behoefte meer zou zijn aan ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie. De griffie is, in vergelijking met de reguliere organisatie beperkt in omvang. Voor specialistische hulp op het gebied van het maken van amendementen, moties en regelingen zal een beroep op de organisatie in voorkomende gevallen nodig blijven. Dit geldt ook voor specifieke informatie die alleen bij de reguliere ambtelijke organisatie beschikbaar is. De wetgever heeft dat onderkend en het recht op deze vorm van ambtelijke ondersteuning expliciet vastgelegd. Deze verordening vormt de uitwerking van dit recht.De nieuwe formulering van artikel 33 van de Gemeentewet laat buiten twijfel dat individuele raadsleden, dus ook die behorend tot een minderheid in de raad, recht hebben op ambtelijke bijstand. Op deze verordening kan dus door alle raadsleden een beroep worden gedaan.De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bijstand aan raadsleden juist bemoeilijkt. Indien het gaat om het verzoek om informatie van feitelijke aard, dan wel inzage in of afschrift van openbare documenten, kan een raadslid contact opnemen met de griffier die het verzoek kan neerleggen bij een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie. De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend. Het is niet mogelijk in de verordening hiervoor vaste termijnen op te nemen in verband met de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden voor een verzoek. De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces.In de gehele verordening is er voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen ambtenaren en medewerkers van de griffie. Als er over ambtenaren gesproken wordt, worden ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie bedoeld die onder gezag van het college staan en worden dus niet griffiemedewerkers bedoeld. Op grond van het bepaalde artikel 1, derde lid, is er bij twijfel een rol voor de secretaris weggelegd. Deze zal moeten beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft. Door aan iedere raadslid een vaste hoeveelheid uren recht op ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie toe te kennen wordt een extra garantie geboden dat dit recht ook geëffectueerd kan worden. Het biedt de ambtelijke organisatie bovendien de mogelijkheid enigszins grip te houden op de omvang van de werkzaamheden. Deze begrenzing geldt niet voor eenvoudige informatieverschaffing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a en b. Deze hulp kan onbeperkt verleend worden. Het register dat door de secretaris kan worden bijgehouden maakt het mogelijk na te gaan hoe vaak er al een beroep is gedaan op de ambtelijke organisatie en kan een belangrijke rol spelen bij het tussentijds evalueren van de behoefte van deze voorzieningen.Fractieondersteuning vindt zijn vorm in aanspraken op ondersteuningsuren. Uiteraard is het ook mogelijk een budget beschikbaar te stellen. In onze gemeente lijkt dit niet praktisch. <vet>Toelichting (artikelsgewijs) op de instructie voor de griffier</vet>Artikel 1De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.<vet>Artikel 2</vet>De commissie- en raadsagenda's worden vastgesteld door commissies respectievelijk de raad en worden voorbereid door het raadspresidium. De griffier en de griffieadministratie nemen de ambtelijke voorbereiding ter hand. De administratieve ondersteuning wordt door de griffie verleend. Indien de raad een jaaragenda vaststelt dan ligt het in de rede dat de griffier ook daarbij ondersteuning biedt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het raadsprogramma. <vet>Artikelen 3 en 4</vet>De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de secretaris. De griffier zit naast de burgemeester tijdens raadsvergaderingen, verzorgt het verslag en verricht alle mogelijk denkbare (administratieve) ondersteuning. <vet>Artikel 5 </vet>Het presidium wordt ondersteund door de griffier en zijn voornaamste taak is het bepalen van de procedure voor de behandeling van voorstellen en agendering van onderwerpen. <vet>Artikel 6</vet>Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. <vet>Artikel 7</vet>De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning. Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning in eerste instantie bij de griffier worden ingediend. Een belangrijke taak voor de griffier kan zijn, de bewaking van de termijn waarbinnen de bijstand verleend wordt. <vet>Artikel 8</vet>Dit artikel moet in relatie worden gezien tot artikel 1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad, de voorzitter van de raad en de commissies. In dat kader past een regelmatig afstemmings-overleg met de secretaris/directeur.